Územní plánování

Změna využití území p.p.č. 296/1 v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Pavla Kubáčková  21.02.2012 10:33

Na úřední desce od 21.02.2012 do 14.03.2012

                                                                                                   V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 21.2.2012
 
 
Navrhovatel: Pozemkový fond České republiky, IČ 457 97 072, DIČ CZ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
  
 
                                                            V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
R O Z H O D N U T Í
 
 
     Stavební úřad  v Rychnově u Jablonce nad Nisou, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení §13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v územním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o  změně využití územípoz.p.č. 296/1 v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, kterou podal žadatel a na základě tohoto přezkoumání:
 
I.              Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
  územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 
 
                             R o z h o d n u t í   o z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í
 
poz.p.č. 296/1 z ostatní plochy na trvalý travní porost
v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 
 
Odůvodnění:
 
     Žadatel podal dne 30.12.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území na.p.č.296/1v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.
 
     Vzhledem k tomu, že pro území, v němž se nachází uvedený pozemek, je vydán územní plán, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením ze dne 20.1.2012 účastníkům řízení, uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona, a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení a veřejnosti veřejnou vyhláškou.
 
     Stavební úřad posoudil změnu využití území z hlediska souladu s územním plánem města Rychnova u Jablonce nad Nisou.
 
     Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
 
     Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů  ve výroku uvedených.           
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-           účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-           veřejnost neuplatnila připomínky.
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-           účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.
    
 
 
     Bc.Pavla Kubáčková
  referent stavebního úřadu
                                                        v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec 3
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou
 
 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.