Rada města

Usnesení rady ze dne 29.4.2019

Jan Tomsa  20.05.2019 16:50

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 29.4.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Jiří Křapka Dis., doc. Ing. Klára Kalinová PhD.

 

Program: 1) Výpůjčka pozemku

                  2) Dodatek k nájemní smlouvě nebytový prostor v čp. 68

                  3) Úmysl pronájmu garážového stání

                  4) Uzavírka ulice Luční

                  5) Pronájem volného bytu v DPS

                  6) Stavební úpravy čp. 79

                  7) Souhlas s vysazením stromů na pozemku města

                  8) Údržba zeleně ve městě

                  9) Informace k navrhovaným dopravním opatřením na Dobré Vodě.

 

1) Rada města projednala žádost o krátkodobou výpůjčku pozemku na Pelikovicích.

Návrh usnesení:

70/04/19 - Rada města schválila výpůjčku pozemku č. 619/1 v k.ú. Pelíkovice v termínu od 30.4.2019 do 1.5.2019 panu Karlu Čermákovi za účelem pořádání akce Pálení čarodějnic 2019.

3 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s návrhem dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 68 (restaurace), v dodatku se mění předmět nájmu (nadále nebude pronajat nebytový prostor současného baru „Nota“.

Návrh usnesení:

71/04/19 – Rada města schválila dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 68 (restaurace).

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s žádostí nájemce restaurace Beseda o úhradu pořízení a položení nového koberce do restaurace Beseda v ceně 13.279, -Kč.

Návrh usnesení:

72/04/19 – Rada města souhlasí s úhradou nového koberce v prostoru restaurace Beseda v čp. 68. Úhrada bude provedené vzájemným zápočtem ve výši 13.279,-Kč s nájemným se stávajícím nájemníkem restaurace.

3 hlasy pro

 

 

4) Rada města se seznámila s informací o podané výpovědi z 2 garážového stání naproti čp. 490.

Návrh usnesení:

73/04/19 - Rada města rozhodla vyvěsit úmysl pronájmu garážového stání v garáži naproti

objektu č.p. 490 ul. Husova, Rychnov u Jabl.n.N.

3 hlasy pro

 

5) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace Luční z důvodu realizace stavby vodovodní a kanalizační přípojky.

 

Návrh usnesení:

74/04/19 - Rada města souhlasí se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou ul. Luční z důvodu výkopových prací pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky pro novostavbu RD na ppč.

1055/95 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v termínu od 13.5.2019 do 13.6.2019

 

3 hlasy pro

 

 

6) Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS k pronájmu volného bytu v Domě s pečovatelskou služnou

 

Návrh usnesení:

75/04/19 – Rada města na základě doporučení vedoucí DPS schválila pronájem volného bytu č. 17 v DPS p. B. Kopalové.

3 hlasy pro

 

7) Rada města projednala žádost o souhlas se stavebními úpravami bytu v čp. 79. Dle informace stavebního úřadu se jedná o zásah do nosných konstrukcí.

Návrh usnesení:

Rada města souhlasí se stavebními úpravami bytu v čp. 79 (výměna okna, zásah do nosných konstrukcí stavby, změna vzhledu budovy).

2 hlasy pro, 1 se zdržel – usnesení nebylo přijato

 

 

8) Rada města se seznámila s nabídkou Svazu bojovníků za svobodu i souhlas s vysazením 2 ks lip u památníku obětem koncentračního tábora v Tovární ulici.

 

Návrh usnesení:

 76/04/19 - Rada města souhlasí s vysazením 2 ks lip na pozemku města u památníku obětem koncentračního tábora v Tovární ulici.

3 hlasy pro

 

9) Starosta seznámil radu s nabídkou na rekonstrukci kruhů (sadové úpravy) na náměstí (úprava terénu, založení výsadbové části, založení záhonů trvalek a travin) v celkové ceně 104.134, -Kč včetně DPH.

 

Návrh usnesení:

77/04/19 – Rada města schválila provedení rekonstrukce kruhů (sadové úpravy) na náměstí dle nabídky firmy Zahradní architektura – zelená zahrada.

3 hlasy pro

 

10) Starosta dále předložil návrh na realizaci pravidelné údržby parků na námětí v ceně 30 tis. Kč ročně s četností 3 x ročně.

 

Návrh usnesení:

78/04/19 – Rada města schválila údržbu náměstí (parky) firmou Zahradní architektura – Zelená zahrada dle nabídky.

3 hlasy pro

 

11) Starosta informoval radu, že město obdrželo vyjádření Policie ČR k navrhovanému dopravnímu značení na komunikaci na Dobré Vodě. Policie ČR nedoporučuje snížení zákonem stanovené rychlosti na 30 Km/h anebo umístění zpomalovacích prahů na této komunikaci. Pro instalaci těchto opatření město potřebuje souhlasné stanovisko, které však o POLICIE ČR neobdrželo.

 

 

 

 

 

 

12) Rada města projednala žádost ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou na schválení účetní závěrky, odpisového plánu a převodu zisku do fondů.

Návrh usnesení:

79/04/19 – Rada města základě předložených dokladů Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvkové organizace schválila účetní závěrku za rok 2018,  Odpisový plán na rok 2019 a převod zisku ve výši 194.736,11 Kč do rezervního fondu částkou ve výši 154.736,11 Kč a do fondu odměn částkou 40.000,-Kč.

3 hlasy pro

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                                     Jiří Křapka Dis.

      starosta                                                                                                                    místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.