Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.2.2019

Jan Tomsa  09.04.2019 10:10

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 2. 2019

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: RNDr. Tomáš Hofrichter, Mgr. Iva Šreková

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 1. 2019 byl schválen.

Přítomno: Od začátku jednání 13 zastupitelů.

Program:   1) Informace starosty

                  2) Pozemky

                  3) Architektonický návrh parkoviště

                  4) Žádost o uvolnění finančních prostředků

                  5) Rozpočtové opatření č. 1

                  6) Souhlas s podnájmem v čp. 460

                  7) Aktualizace plánu oprav komunikací

                  8) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací

                  9) prodloužení termínu na podání žádosti o grant

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta seznámil zastupitele s rezignací ředitele Základní školy a Mateřské školy, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace ke dni 31. 3. 2019. Město v nejbližší době vypíše konkurz na obsazení této funkce.

Starosta dále informoval o svém jednání na Ředitelství silnic a dálnic ve věci plánované úpravy komunikace I/65. V rámci těchto úprav by mohl vzniknout i podchod, který bude spojovat Rychnov a domy za komunikací. Dále by mělo být předmětem i řešení protihlukové stěny. Celková rekonstrukce bude trvat cca 2 roky a zahájení by mělo být v roce 2020.

 

2) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemku č. 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Ing. Chlouba vznesl dotaz na navrhovanou cenu prodeje pozemku, která se mu v tomto případě zdá malá, neboť bezprostředně sousedící pozemky město bude prodávat výrazně dráž. Doporučoval by cenu standardní, tj. 850,-Kč před odečtením chybějící inženýrské sítě. Žadatelé a zastupitelé si nakonec upřesnili, jakou část pozemku žadatelé potřebují (původní návrh byl cca 161 m2).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 494 o výměře cca 100 m2 (část E dle situace s navrženou parcelací) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 765,-/m2 paní Lence Buchbergerové. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu nedostupnosti plynovodního řadu. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31. 7. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh B)

3) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 15/2 v k.ú. Rychnov v rámci připravované stavby NTL plynovodní přípojky k RD Komenského č.p. 248.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 15/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci připravované stavby NTL plynovodní přípojky k RD Komenského č.p. 248, Rychnov u Jablonce nad Nisou, se spol. GasNet, s.r.o., IČO: 254 46 355, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31. 8. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 15/2 v k.ú. Rychnov v rámci zřízené NTL plynovodní přípojky k RD Komenského č.e. 103.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 15/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci zřízené NTL plynovodní přípojky k RD Komenského č.e. 103, Rychnov u Jablonce nad Nisou, se spol. GasNet, s.r.o., IČO: 254 46 355, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31. 8. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh D)

 

5) Zastupitelé jednali o prodeji části pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zastupitelé jednali s žadatelem o ceně za prodej této části. Tuto část pozemku dlouhodobě využívá žadatel, problém vznikl v minulosti, kdy žadatel se domníval, že mu tato část pozemku patří. Město má k dispozici znalecký posudek na cenu pozemku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1320 o výměře cca 158 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou za cenu 850,-Kč/m2 manželům Hašlarovým. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 30. 6. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

 

 

6) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem ve věci darování části pozemku č. 205 – ulice Nádražní.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/390/2019 s Libereckým krajem ve věci darování části pozemku č. 205 o výměře 4400 m2 včetně vyřazovaného tělesa komunikace č.ev. III/28712 (ul. Nádražní) do vlastnictví města, vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Znění smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do: 31. 12. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

7) Na žádost žadatele nebyl projednán materiál ve věci prodeje pozemku č. 1177/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

8) Zastupitelstvo města jednalo o prodeji části pozemku č. 569/1 a prodeji části pozemku č. 576/1 v k.ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 569/1 o výměře cca 1257 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a prodej části pozemku č. 576/1 o výměře cca 66 m2 a pozemku č. 1486 o výměře 180 m2 za cenu 246,- / m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Weissovým. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31. 7. 2019

12 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 3052 v rámci zřízené přípojky NN k RD se spol. ČEZ Distribuce a.s.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 3052 (ul. Pelíkovická) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci zřízené přípojky NN k RD se spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 247 29 035 za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31. 8. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

9) Na zasedání vystoupil Ing. Arch. Štěpán, který představil zastupitelům architektonickou studii úpravy centra – řešení ploch stávajícího parkoviště a navazujících ploch v kontextu městského centra a náměstí.

10) Pracovník MěÚ Ing. Fadrhons seznámil zastupitele s žádostí o uvolnění finančních prostředků na opravy na bytovém a nebytovém hospodářství. Zároveň byl zastupitelům předán plán oprav pro rok 2019.

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo schvaluje uvolnění finančních prostředků prostředky na provedení těchto akcí:  § 3612 pol. 5171

130 000,- Kč (čp. 167 statika – dokončení a vícepráce hotovo k 31. 1. 2019, nutno proplatit)

80 000,- Kč (čp. 167 okna půda – okny zatéká, voda protéká do bytu)

400 000,- Kč (čp. 209 statika suterénu)                            

110 000,- Kč (čp. 537 rekonstrukce chodeb a zábradlí)    

300 000,- Kč (čp. 569 statika suterénu)                            

148 550,- Kč (DPH 4.Q. 2018)

39 000,- Kč (Zápočet pekařství)

§ 3613 pol. 5171

6194,- Kč (DPH 4.Q. 2018)

60 000,- Kč (hala – lištování stropu – již probíhající))

50 000,- Kč (sál – úpravy, opona, výlevka apod. - již probíhající)

 

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh A)

 

11) Předseda finančního výboru Ing. Adler seznámil zastupitele s návrhem na rozpočtové opatření a doporučil jeho schválení.

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1. Zastupitelstvo schvaluje zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu.

 

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

12) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí p. Machaly o souhlas s pronájmem nově rekonstruovaných bytových jednotek v domě čp. 460, který jeho firma rekonstruuje. V současné době ještě není splněna podmínka pro převod nemovitosti (není realizována zcela fasáda). RNDr. Hofrichter konstatoval, že ani nelze dát žadateli souhlas s podnájmem, jak je navrženo, neboť žadatel nemá prostory pronajmuty.

 

Návrh usnesení:

 

ZM doporučuje radě města nesouhlasit s podnájmem 4 bytových jednotek v Nádražní ulici čp. 460.

 

12 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

13) Zastupitelstvo města se seznámilo s aktualizací plánu oprav komunikací.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do: 28. 2. 2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh D)

 

14) Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu místních komunikací.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na opravu místních komunikací v roce 2019 ve výši 2 384 144,-Kč.

12 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

15) Tajemník požádal zastupitele o prodloužení termínu pro podání žádosti z Grantového programu města z důvodu, že program by v den uzávěrky byl zveřejněn pouze na období 29 dnů, přičemž správně má být toto období 30 dnů.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro podání žádosti z Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2019 do 4. 3. 2019.

12 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

Jednání bylo ukončeno v cca 20:10 hod.

 

      Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                                      starosta

                                                                     ověřitelé

 

    RNDr. Tomáš Hofrichter Ph.D.                                                                   Mgr. Iva Šreková                              

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.