Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.2.2019

Jan Tomsa  22.02.2019 08:32

Na úřední desce od 25.02.2019 do 15.03.2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova z Jablonce nad Nisou ze dne 21.2.2019.

13/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 494 o výměře cca 100 m2 (část E dle situace s navrženou parcelací) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 765,-/m2 paní Lence Buchbergerové. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu nedostupnosti plynovodního řadu. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 31.7.2019.

14/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 15/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci připravované stavby NTL plynovodní přípojky k RD Komenského č.p. 248, Rychnov u Jablonce nad Nisou, se spol. GasNet, s.r.o., IČO: 254 46 355, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2019.

15/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 15/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci zřízené NTL plynovodní přípojky k RD Komenského č.e. 103, Rychnov u Jablonce nad Nisou, se spol. GasNet, s.r.o., IČO: 254 46 355, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2019.

16/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1320 o výměře cca 158 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou za cenu 850,-Kč/m2 manželům Hašlarovým. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 30.6.2019.

17/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/390/2019 s Libereckým krajem ve věci darování části pozemku č. 205 o výměře 4400 m2 včetně vyřazovaného tělesa komunikace č.ev. III/28712 (ul. Nádražní) do vlastnictví města, vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Znění smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.12.2019.

18/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 569/1 o výměře cca 1257 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a prodej části pozemku č. 576/1 o výměře cca 66 m2 a pozemku č. 1486 o výměře 180 m2 za cenu 246,- / m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Weissovým. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 31.7.2019

19/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 3052 (ul. Pelíkovická) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci zřízené přípojky NN k RD se spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 247 29 035 za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2019.

20/02/19 - Zastupitelstvo schvaluje uvolnění finančních prostředků prostředky na provedení těchto akcí: § 3612 pol. 5171

130 000,- Kč (čp.167 statika – dokončení a vícepráce hotovo k 31.1.2019, nutno proplatit)

80 000,- Kč (čp. 167 okna půda – okny zatéká, voda protéká do bytu)

400 000,- Kč (čp.209 statika suterénu)                            

110 000,- Kč (čp.537 rekonstrukce chodeb a zábradlí)    

300 000,- Kč (čp. 569 statika suterénu)                             

148 550,- Kč (DPH 4.Q. 2018)

39 000,- Kč (Zápočet pekařství)

§ 3613 pol. 5171

6194,- Kč (DPH 4.Q. 2018)

60 000,- Kč (hala – lištování stropu – již probíhající))

50 000,- Kč (sál – úpravy, opona, výlevka apod. - již probíhající)

 

21/02/19 - Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1. Zastupitelstvo schvaluje zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu.

 

22/02/19 - ZM doporučuje radě města nesouhlasit s podnájmem 4 bytových jednotek v Nádražní ulici čp. 460.

 

23/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 28.2.2019.

24/02/19 - Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava MK Rychnov u Jablonce nad Nisou – ul. Nádražní, Kostelní, Spojovací, Údolní“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na opravu místních komunikací v roce 2019 ve výši 2 276 615,-Kč.

25/02/19 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro podání žádosti z Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2019 do 4.3.2019.

 

 

      Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                                  starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.