Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.1.2019

Jan Tomsa  18.02.2019 09:19

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24. 1. 2019

 

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Jiří Manhart

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.12.2018 byl schválen.

Přítomno: Od začátku jednání 13 zastupitelů. Od bodu 4) přítomno 14 zastupitelů.

 

Program: 1) Informace starosty

                2) Pozemky

                3) Rozpočet města na rok 2019

                4) Podnět ke změně územního plánu

                5) Informace o uplatňování územního plánu

                6) Vyhlášení Grantového programu města na rok 2019

                7) Informace k činnosti pečovatelské služby

 

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta informoval o výpovědi firmy Bus-Line, který vypověděl smlouvu Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce, nicméně městská hromadná doprava na Jablonecku je zajištěna. Jediná změna pro cestující je, že nebude možné využít stávajících jízdenek. Nové jízdenky bude možné zakoupit u řidičů autobusů. Doprava bude zajištěna ve stejném rozsahu jako doposud.

Starosta dále informoval o projektu přestavby Tilie. Město spolupracuje se společností, která je schopna zajistit různé dotační programy, které by mohly zajistit dotaci ve výši cca 50 až 60 nákladů. Do některého dalšího zasedání zastupitelstva bude připraven materiál na výběr projekční kanceláře pro projekt přestavby budovy Tilie.

 

2) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 494 a 490 v rozsahu vodovodní přípojky k RD Údolní č. 68, návrh na vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 494 a návrh parcelace pozemků č. 494, 491, 493 a 492 na 3 stavební parcely. Ing. Chlouba navrhl úpravu parcelace těchto pozemků, tento návrh byl akceptován.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:

 

I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 494 a 490 v rozsahu vodovodní přípojky k RD Údolní č. 68, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na zřízení VB uhradí žadatel. Termín splnění do 31.5.2019.

II.Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 494 o výměře cca 161 m2 (část E dle situace s navrženou parcelací) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 28.2.2019

II.Zastupitelstvo města souhlasí s parcelací pozemků č. 494, 491, 493 a 492 na 3 stavební parcely a ukládá MěÚ po kolaudaci splaškové stoky Lužická – Údolní zveřejnit úmysl prodeje těchto stavebních pozemků. Termín splnění do 30.6.2019.

 

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

3) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD na ppč. 1055/127.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD na ppč. 1055/127 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.5.2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. O tento pozemek požádali manželé Fischerovi a také p. Urban. Pozemek je pronajímán v současné době p. J. Fischerovi. Ing. Chlouba upozornil na to, že navrhované cena, resp. cena, která je uvedená v materiálu jako obdobná (srovnání s podobným prodejem pozemku) ve výši 500,-kč/m2 se mu zdá neadekvátní a navrhl jednat o ceně obvyklé tj. 850,-Kč/m2. Dle vypracovaného znaleckého posudku činí cena obvyklá 645,-Kč/m2.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fischerovým za cenu 850,- Kč /m2. Termín splnění do 30.6.2019.

2 hlasy pro, 12 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh D) – usnesení nebylo přijato

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fischerovým za cenu 645,- Kč /m2. Termín splnění do 30.6.2019.

13 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu na splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.7.2019. Termín splnění do 31.7.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou dle přiložené situace. Termín splnění do 28.2.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

7) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby “Spojovací – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029062 Rychnov u Jablonce n.N., Spojovací – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice, a ukládá MěÚ zařadit celoplošnou opravu povrchů v části ul. Spojovací do plánu oprav na rok 2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemku č. 569/1 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 569/1 o výměře cca 1257 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.3.2019.

13 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Správa železniční dopravní cesty ve věci kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci připravované stavby dopravního terminálu v Nádražní ulici.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234 – jako budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě, na pozemek č. 306/2 ve věci kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci připravované stavby dopravního terminálu v Nádražní ulici, vše v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.5.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

10) Zastupitelstvo města projednalo podnět č. XXXIX ke změně platného územního plánu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIX ke změně platného územního plánu takto: souhlasí se změnou využití pozemku č. 3292 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na plochu zastavitelnou kategorie GF 07 – BYDLENÍ a nesouhlasí se změnou využití pozemku č. 3330 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na plochu zastavitelnou kategorie GF 07 – BYDLENÍ.

13 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

 

11) Zastupitelstvo města se seznámilo s informací z Magistrátu města Jablonce nad Nisou, který zajišťuje pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou činnost územního plánování ve věci přípravy materiálu „Zpráva o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou bere na vědomí informativní zprávu o přípravě materiálu „Zpráva o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou souhlasí se zpracováním „Zprávy o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“ takovým způsobem, který povede k pořízení nového územního plánu.

 

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

12) Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit Grantový program pro rok 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2019“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

13) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu města na rok 2019. Starosta seznámil zastupitele s přípravou návrhu rozpočtu. Příjmová část rozpočtu vychází z odborných predikcí. Zastupitelé postupně prošli jednotlivé položky výdajové části rozpočtu. Určili položky, které budou podléhat dalšímu schválení zastupitelstva.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2019 dle Návrhu rozpočtu na rok 2019, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 63.399.200, - Kč, výdaje 70.925.000, - Kč, vzniklý schodek ve výši 7.525.800, - Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 7.525.800, - Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/ položku: 2212/5171, 3113/6351, 3612/5171, 3613/5171, 6409/5222.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

14) Materiál k činnosti pečovatelské služby byl zastupitelům předložen v písemné podobě.

 

 

Jednání bylo ukončeno v cca 21:10 hod.

 

      Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                                  starosta

                                                                          ověřitelé

 

    Ing. Petr Bartoň                                                                                          Jiří Manhart

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.