Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20.12.2018

Jan Tomsa  12.02.2019 12:39

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 20. 12. 2018

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Ing. Roman Benda, MUDr. Jana Hofmanová

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.11.2018 byl schválen.

Přítomno: Od začátku jednání 12 zastupitelů, od bodu 2) 14 zastupitelů.

Program: 1) Informace starosty

                2) Městská hromadná doprava a DSOJ

                3) Pozemky

                4) Vzdání se zástavního práva na budově čp. 570

                5) Uvolnění finančních prostředků

                6) Návrh na finanční odměnu

                7) Rozpočtové opatření

                8) Návrh na revokaci usnesení ve věci odměňování zastupitelů

                9) Rozpočtové provizorium

               10) Provoz lyžařského vleku

               11) Informace ze ZŠ – projekt I. Stupeň

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh A)

 

1) Starosta informoval zastupitele s tím, že strážník městské policie Mgr. Švarc podal výpověď a město se bude snažit najít personální náhradu.

 

2) Starosta seznámil zastupitele s aktuální situací v městské hromadné dopravě na Jablonecku. Starosta navrhl podat žádost o ukončení členství v Dopravním sdružení obcí Jablonecka z důvodu, aby při případných problémech nebylo město svázáno členstvím v tomto dobrovolném svazku obcí. Některé další obce z DSOJ také vystupují, tato skutečnost zajistí pro město lepší vyjednávací pozici. Město může během výpovědní lhůty vzít tuto žádost zpět.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost o ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka a ukládá starostovi podat tuto žádost do 31.12.2018.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

 

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost Ing. Skřivánka o prodej části pozemku č. 1177/1 o výměře cca 50 m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 1177/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou a objektu kolny bez čp. a ukládá MěÚ zajistit zpracování návrhu kupní smlouvy s tím, že ve smlouvě bude upraveno právo přístupu a užívání nemovitosti (společné zdi) na prodávaném pozemku. Termín splnění do 31.3.2019.

13 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

4) V souvislosti s připravovaným rozdělením pozemku č. 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou bylo zjištěno, že manželé Fišerovi nemají zřízené věcné břemeno na vodovodní přípojku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením ZM č. 12/1/16 (ceník náhrad za zřízení VB) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Fišerovými na ppč. 330/3, 493 a 494, 658/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ve věci zřízené vodovodní přípojky k RD Údolní 497, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 30.6.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Jandových o prodej části pozemku č. 902/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem přístupu k budoucímu rodinnému domu. Zastupitelé s žadatelem jednali o rozsahu kupovaného pozemku, oproti žádosti byla část pozemku rozšířena na cca 80 m2.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 902/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou manželům Jandovým za cenu 500,- Kč/m2. Termín splnění do 30.6.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření věcného břemene s manželi Marešovými na kanalizační přípojku na ppč. 1438/1, 1070, 1057/1, 1059/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením ZM č. 12/1/16 (ceník náhrad za zřízení VB) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Marešovými na ppč. 1438/1, 1070, 1057/1, 1059/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ve věci zřízené kanalizační přípojky k navrhované novostavbě RD na ppč.1060 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 31.12.2020

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo prodej části pozemku č. 576/1 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 576/1 o výměře cca 3200 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnovu Jablonce nad Nisou panu J. Šrejmovi a paní M. Noskové do podílového spoluvlastnictví, každému kupujícímu jednu ideální polovinu, za cenu 246 Kč / m2 za účelem výstavby RD. Termín splnění do 30.6.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1486 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1486 o výměře 180 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá MěÚ vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, nejpozději však do 28.2.2019. Termín splnění do 31.12.2018.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

9) Zastupitelé projednali návrh na vzdání se zástavního práva na budově čp. 570. Toto vzdání se práva je nezbytné pro realizaci majetkového vyrovnání s TJ SPARTAK, navíc již toto zástavní právo bylo i nadbytečné.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo vzdání se zástavního práva na budově č.p. 570 k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.6.2019.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh A)

 

10) Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Fišerových o prodej pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov U Jablonce nad Nisou. O prodej tohoto pozemku požádal i p. Urban. Zastupitelé diskutovali o navržené ceně za prodej tohoto pozemku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit znalecký posudek ceny pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

1č hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

11) Zastupitelé projednali žádost o uvolnění finančních prostředků na veřejné osvětlení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3631 (Veřejné osvětlení) položka 5171 (Opravy a udržování) 90.000,- Oprava a údržba veřejného osvětlení. Termín splnění do: 31.12.2018.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

12) Zastupitelé se seznámili s návrhem na navýšení finančních prostředků na statické zajištění domu čp. 167.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s navýšením finančních prostředků na akci „Statické zajištění suterénu objektu čp. 167“ ve výši 160 000,- s tím, že k navýšení dochází fakturačně pro rok 2019, v době rozpočtového provizória bude nutno proplatit cca 120 000,- Kč, DPH z navýšené částky bude hrazeno pravděpodobně v době řádného rozpočtu města.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

13) Starosta navrhl udělit finanční dar p. Tomsové za dlouholetou činnost ve prospěch města, v oblasti kulturní a společenské.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města uděluje finanční dar ve výši 20.000,-Kč, paní Aleně Tomsové, za mnoholetou činnost ve prospěch města, v oblasti kulturní a společenské.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

14) Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 9 a doporučil jej ke schválení, zároveň doporučil pověřit starostu města schválením případných nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 2018.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 9. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 21.12.2018-31.12.2018 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky, a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturováni a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace a vyúčtování energií a vodného – stočného.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

15) Zastupitelstvo města diskutovalo o návrhu Ing. Bartoňe na stanovení odměn neuvolněným zastupitelům. Ing. Bartoň návrh odůvodnil srovnáním z okolními města a obcemi, určitým závazkem účasti na jednání zastupitelstva. Na připomínku Ing. Bendy proč tyto připomínky nepodal Ing. Bartoň při projednávání odměn v listopadu Ing. Bartoň sdělil, že rozhodnutí podat tento návrh v něm uzrál po určité době a zjištění, jak je to v okolních obcích. Především nový zastupitelé upozornili na to, že rozhodně nemají zájem se uvádět způsobem, že se nově poskytne odměna zastupitelům. Starosta upozornil na skutečnost, že je možní v průběhu volebního období kdykoli rozhodnutí změnit.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města stanovuje odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 600,-Kč měsíčně ode dne 1.1.2019.

6 hlasů pro, 8 proti (jmenné hlasování list č. 2, návrh G) – usnesení nebylo přijato

 

16) Zastupitelstvo města s ohledem na skutečnost, že rozpočet města na rok 2019 nebude možné do konce roku projednat a schválit návrh na rozpočtové provizorium doplněné o výdaje, které se budou během provizoria hradit a přesahují 1/12 celkové roční částky výdajů.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2019. Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných provozních i kapitálových výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce, dále lze čerpat kapitálové výdaje do výše přijaté účelové dotace. Výjimku tvoří tyto výdaje: výdaje na zimní údržbu, které lze čerpat do výše ročního plnění roku, v němž se provizorium stanovuje, odvod DPH za 4. čtvrtletí 2018, pojistné do poloviny předepsané roční částky, realizace nového knihovního systému, výstavba kanalizace Lužická – Údolní, výdaj na trvalé statické zajištění čp. 167 do výše 120 tis. Kč., odměna paní Tomsové. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

17) Zastupitelé jednali o provozu vleku v letošní zimní sezóně. V předchozím období byl vždy provoz vleku schválen zastupitelstvem. Po krátké diskuzi byl provoz vleku na sezónu 2018/2019 opět schválen.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit provoz lyžařského vleku v zimní sezóně 2018/2019.

13 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

 

          Jiří Křapka DiS.                                                                                 Bc. Tomáš Levinský

          místostarosta                                                                                               starosta

                                                                      ověřitelé

 

        Ing. Roman Benda                                                                         MUDr. Jana Hofmanová

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.