Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 24.1.2019

Jan Tomsa  06.02.2019 10:18

Na úřední desce od 06.02.2019 do 05.03.2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova z Jablonce nad Nisou ze dne 24.1.2019.

1/01/19 - I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 494 a 490 v rozsahu vodovodní přípojky k RD Údolní č. 68, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na zřízení VB uhradí žadatel. Termín splnění do 31.5.2019.

II.Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 494 o výměře cca 161 m2 (část E dle situace s navrženou parcelací) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 28.2.2019

II.Zastupitelstvo města souhlasí s parcelací pozemků č. 494, 491, 493 a 492 na 3 stavební parcely a ukládá MěÚ po kolaudaci splaškové stoky Lužická – Údolní zveřejnit úmysl prodeje těchto stavebních pozemků. Termín splnění do 30.6.2019.

 

2/01/19 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení  věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD na ppč. 1055/127 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.5.2019.

3/01/19 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fischerovým za cenu 645,- Kč /m2. Termín splnění do 30.6.2019.

4/01/19 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.7.2019. Termín splnění do 31.7.2019.

5/01/19 - Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou dle přiložené situace. Termín splnění do 28.2.2019.

6/01/19 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029062 Rychnov u Jablonce n.N., Spojovací – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice, a ukládá MěÚ zařadit celoplošnou opravu povrchů v části ul. Spojovací do plánu oprav na rok 2019.

7/01/19 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 569/1 o výměře cca 1257 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.3.2019.

8/01/19 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234 – jako budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě, na pozemek č. 306/2 ve věci kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci připravované stavby dopravního terminálu v Nádražní ulici, vše v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.5.2019.

9/01/19 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIX ke změně platného územního plánu takto: souhlasí se změnou využití pozemku č. 3292 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na plochu zastavitelnou kategorie GF 07 – BYDLENÍ a nesouhlasí se změnou využití pozemku č. 3330 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na plochu zastavitelnou kategorie GF 07 – BYDLENÍ.

10/01/19 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou bere na vědomí informativní zprávu o přípravě materiálu „Zpráva o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou souhlasí se zpracováním „Zprávy o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“ takovým způsobem, který povede k pořízení nového územního plánu.

 

11/01/19 - Zastupitelstvo města schvaluje podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2019“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.

12/01/19 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2019 dle Návrhu rozpočtu na rok 2019, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 63.399.200,- Kč, výdaje 70.925.000,- Kč, vzniklý schodek ve výši 7.525.800,- Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 7.525.800,- Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/ položku: 2212/5171, 3113/6351, 3612/5171, 3613/5171, 6409/5222.

 

 

      Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                                  starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.