Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 20.12.2018

Jan Tomsa  03.01.2019 11:42

Na úřední desce od 03.01.2019 do 24.01.2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova z Jablonce nad Nisou ze dne 20.12.2018.

169/12/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost o ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka a ukládá starostovi podat tuto žádost do 31.12.2018.

170/12/18 - Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 1177/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou a objektu kolny bez čp. a ukládá MěÚ zajistit zpracování návrhu kupní smlouvy s tím, že ve smlouvě bude upraveno právo přístupu a užívání nemovitosti (společné zdi) na prodávaném pozemku. Termín splnění do 31.3.2019.

171/12/18 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením ZM č. 12/1/16 (ceník náhrad za zřízení VB) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Fišerovými na ppč. 330/3, 493 a 494, 658/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ve věci zřízené vodovodní přípojky k RD Údolní 497, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 30.6.2019.

172/12/18 - Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 902/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou manželům Jandovým za cenu 500,- Kč/m2. Termín splnění do 30.6.2019.

173/12/18 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením ZM č. 12/1/16 (ceník náhrad za zřízení VB) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Marešovými na ppč. 1438/1, 1070, 1057/1, 1059/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ve věci zřízené kanalizační přípojky k navrhované novostavbě RD na ppč.1060 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 31.12.2020

174/12/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 576/1 o výměře cca 3200 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnovu Jablonce nad Nisou panu J. Šrejmovi a paní M. Noskové do podílového spoluvlastnictví, každému kupujícímu jednu ideální polovinu, za cenu 246 Kč / m2 za účelem výstavby RD. Termín splnění do 30.6.2019.

175/12/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1486 o výměře 180 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá MěÚ vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, nejpozději však do 28.2.2019. Termín splnění do 31.12.2018.

176/12/18 - Zastupitelstvo města schválilo vzdání se zástavního práva na budově č.p. 570 k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.6.2019.

177/12/18 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit znalecký posudek ceny pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

178/12/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3631 (Veřejné osvětlení) položka 5171 (Opravy a udržování) 90.000,- Oprava a údržba veřejného osvětlení. Termín splnění do: 31.12.2018.

179/12/18 - Zastupitelstvo souhlasí s navýšením finančních prostředků na akci „Statické zajištění suterénu objektu čp. 167“ ve výši 160 000,- s tím, že k navýšení dochází fakturačně pro rok 2019, v době rozpočtového provizória bude nutno proplatit cca 120 000,- Kč, DPH z navýšené částky bude hrazeno pravděpodobně v době řádného rozpočtu města.

180/12/18 - Zastupitelstvo města uděluje finanční dar ve výši 20.000,-Kč, paní Aleně Tomsové, za mnoholetou činnost ve prospěch města, v oblasti kulturní a společenské.

181/12/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 9. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 21.12.2018-31.12.2018 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturováni a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace a vyúčtování energií a vodného – stočného.

182/12/18 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2019. Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných provozních i kapitálových výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce, dále lze čerpat kapitálové výdaje do výše přijaté účelové dotace. Výjimku tvoří tyto výdaje: výdaje na zimní údržbu, které lze čerpat do výše ročního plnění roku, v němž se provizorium stanovuje, odvod DPH za 4. čtvrtletí 2018, pojistné do poloviny předepsané roční částky, realizace nového knihovního systému, výstavba kanalizace Lužická – Údolní, výdaj na trvalé statické zajištění čp. 167 do výše 120 tis. Kč., odměna paní Tomsové. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

183/12/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit provoz lyžařského vleku v zimní sezóně 2018/2019.

 

 

 

          Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

          místostarosta                                                                                                       starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.