Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.11.2018

Jan Tomsa  17.12.2018 08:58

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 15. 11. 2018

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Ing. Roman Benda, Jaroslav Dvořák

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.11.2018 byl schválen.

Přítomno: Od začátku jednání 12 zastupitelů, od bodu 5) 13 zastupitelů.

Program: 1) Informace starosty

                 2) Pozemky

                 3) Uvolnění finančních prostředků

                 4) Rozpočtové opatření

                 5) Aktualizace plánu oprav komunikací

                 6) Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

                 7) Převod domu čp. 460

                 8) Podnět na změnu ÚP

                 9) Stanovení zastupitele pověřeného projednáváním územního plánu

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta informoval zastupitele o probíhající rekonstrukci mostu v Údolní ulici, na kterou město obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.

Dále informoval o probíhající výstavby kanalizace Lužická – Údolní. Na tuto akci město obdrželo dotaci od Libereckého kraje.

Byly dokončeny práce na koupališti. Pozemkový fond realizuje výstavbu a rekonstrukce polních cest na Pelikovicích.

U ZŠ byla dokončena nová opěrná zídka, na domě čp. 167 se realizuje zajištění domu.

 

2) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce na pozemek č. 3492 ve věci zřízení kabelového vedení NN.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3492 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Vysoká v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do 31.1.2019.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku č. 1044/4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Žadatel zdůvodnil svůj záměr vybudováním zámkové dlažby anebo asfaltového povrchu, aby současný stav nerušil estetickou stránku okolí rodinného domu čp. 692. Zastupitelé se shodli na tom, že prodávat tento pozemek za tímto účelem nemá logiku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek č. 1044/4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, který je jedinou přístupovou cestou k ppč. 1045 a 1046, kde probíhá výstavba rodinných domů. Termín splnění do 30.11.2018.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemku č. 902/1 a pozemku č. 899 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Ing. Chlouba navrhl zveřejnit úmysl prodeje celého pozemku č. 902/1, tak aby měl prodej logiku. Zastupitel Dvořák namítl, že nemá smysl žadatelům nutit koupi celého pozemku. Ing. Adler navrhl zveřejnit i pozemek č. 899 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 902/1 a pozemku č. 899 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.6.2019.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

V 18:25 se na zasedání dostavil zastupitel RNDr. Hofrichter, počet přítomných zastupitelů 13.

 

5) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku č. 1123/1 v k.ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1123/1 o výměře cca 1475 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou spol. NISA – UNION s.r.o. za cenu 100,- Kč / m2. Termín splnění do: 30.6.2019.

11 hlasů pro, 2 se zdrželi (Jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

6) Zastupitelstvo města jednalo o návrhu zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1002 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Ing. Chlouba upozornil na to, že přes tento pozemek vede přístupové cesta k domu čp. 510. Domnívá se, že by řešením bylo oddělení cesty k domům, které se zde nacházejí.

Na dotaz Ing. Bendy k aktualizaci cen pozemků starosta sdělil, že město u zajímavých pozemků nechává zpracovat odborné posouzení ceny. Současné ceny jsou stanoveny jako minimální, takže při prodejích lze prodávat za vyšší cenu.

MěÚ před projednáním prodeje projedná s majiteli domů čp. 510 a 509 řešení přístupu k těmto nemovitostem.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje pozemku č. 1002 o výměře 2691 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. ZM dále ukládá MěÚ oznámit stávajícím nájemníkům pozemku výpověď z nájemní smlouvy a projednat alternativy přístupu k jednotlivým pozemkům. Termín splnění do 31.12.2018.

9 hlasů pro, 4 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou – rekonstrukce silnice“.  Starosta seznámil zastupitele s tím, že tuto komunikaci kraj nabízí městu do majetku, protože není krajského významu. Starosta sdělil kraji, že město je ochotné o převodu jednat za podmínky, že bude komunikace včetně všech sítí kompletně zrekonstruovaná. Město aktivně vyzvalo všechny správce sítí, k tomu, aby jednali jednotně. Bohužel správci sítí mají odlišné podmínky a pravidla pro výběrová řízení a není možné, aby tyto práce dělal jeden dodavatel.

Starosta přislíbil zaslat projektovou dokumentaci, aby zastupitelé získali přehled o tom, kde povedou jednotlivé sítě.

Dále starosta seznámil zastupitele s řešením cyklostezky, která povede touto ulicí (řešení cyklostezky bude pomocí piktogramů).

Starosta seznámil zastupitele s tím, že v rámci této akce dojde k úpravě křižovatky u současné zastávky MHD.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou – rekonstrukce silnice“ na pozemcích č. 26/6; 26/7; 27/1; 27/5; 28; 29; 35; 40; 43/1; 43/2; 138; 141; 142; 149; 150; 155; 156; 164; 165; 172/1; 173 a 525/2 vše v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.3.2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

8) Zastupitelé projednali žádost o prodej pozemků č. 139/2, 141 a 142 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. Ing. Adler upozornil na skutečnost, že žadatel společnost

 M&M Development Invest s.r.o. byla založeno nedávno a nemá za sebou žádnou historii. Žadatel navrhl při případném prodeji uhradit 100% kupní ceny při vydání stavebního povolení, což je v rozporu s podmínkami města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje pozemku č. 139/2, 141 a 142 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou a konstatuje, že případný prodej pozemků bude realizován dle platných Zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města. Termín splnění do 31.12.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

9) Návrh na zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 1177/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou byl stažen z projednání na žádost žadatele.

 

10) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s připravovanou stavbou „JN 029 063 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Kanalizace i vodovod jsou v havarijním stavu. Zastupitelé diskutovali o řešení dopravní situace při realizaci rekonstrukce sítí v Nádražní ulici. Město požadovalo realizaci rekonstrukci sítí v součinnosti, tak aby byly rekonstrukce realizovány v časové návaznosti, což se s ohledem na různé podmínky a pravidla správců sítí nepodařilo dohodnout. Město požaduje, aby rekonstrukce trvala co nejkratší možnou dobu. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v souvislosti s připravovanou stavbou „JN 029 063 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ se spol. SVS, a.s. Teplice. Termín splnění do 31.3.2019.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

11) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 576/1 v k.ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmyslu prodeje pozemku č. 576/1 o výměře 3266 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnovu Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.12.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

12) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1266/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje pozemku č. 1266/1 o výměře 495 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.12.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

13) Zastupitelstvo města jednalo o směně pozemků 27/6 za část pozemku č. 38 vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.  Žadatel požádal o směnu za účelem rozšíření své zahrady, s tím, že na jeho pozemcích se nachází stavba chodníku a část komunikace v Nádražní ulici. Ing. Chlouba navrhl doplnit usnesení tak, aby bylo zřejmé, jak proběhne finanční vyrovnání směny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 27/6 o výměře cca 45 m2 (ve vlastnictví města) v hodnotě 550 Kč/m2 za část pozemku č. 38 o výměře cca 75 m2 (ve vlastnictví pana Bartoše) v hodnotě 550 Kč/m2 s tím, že k realizaci směny dojde až po dokončení a zaměření stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní, Rychnov“. Doplatek rozdílu mezi směněnými pozemky uhradí město v ceně 550,-Kč/m2. Termín splnění do 31.12.2020.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

14) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na dokončení PD pro cyklostezku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2219 (Cyklostezky) položka 6121 (Investice) 65.000,-Kč – dokončení zaměření území pro PD ve stupni DUR – II. etapa. Termín splnění do: 30.11.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh D)

 

15) Zastupitelstvo města projednalo žádost o uvolnění finančních prostředků na zajištění podzemního díla Getewent.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí) položka 5171 300.000,-Kč – Zajištění podzemního díla Getewent Termín splnění do: 30.11.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh E)

 

16) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků rekonstrukci mostu v Údolní ulici.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 1.500.000,-Kč – Obnova mostu M08, Údolní u č. e. 65, Rychnov. Termín splnění do: 30.11.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

17) Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením a doporučil jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 8.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

18) Zastupitelé se seznámili s aktualizací plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 31.12.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

19) Zastupitelstvo města projednalo návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle doporučení rady bylo navrženo navýšení poplatku o 10 % na 550,-Kč na poplatníka. Důvodem pro navýšení jsou náklady města, která na poplatníka činí cca 790,-Kč, v těchto nákladech nejsou započítány náklady na tříděný odpad ani na bioodpad. Poplatek ve výši 500,-kč se neměnil od roku 2005. Tajemník upozornil na to, že v budoucnu mají výrazně vrůst poplatky za skládkování odpadu.

Ing. Chlouba se domnívá, že by měla být ponechána stejná výše poplatku i přestože se náklady na odpady zvyšují, a to z důvodu, že se město snaží přesvědčit obyvatele k vyššímu třídění.

J. Dvořák se domnívá, že zdražení poplatku o 50,-Kč za rok není žádní horentní suma.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

12 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

20) Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod domu čp. 460. Zastupitelé konstatovali, že nejsou splněny podmínky pro převod této nemovitosti, neboť není splněna smluvní podmínka obnovy kompletního vnějšího pláště budovy. Podmínka předběžného užívání alespoň jednoho bytu splněna byla. Ing. Chlouba seznámil zastupitele s historií záchrany této budovy, město bylo před volbou nákladné demolice objektu nebo prodeje nemovitosti jedinému zájemci budovy. Zastupitelé diskutovali o dalších možnostech, které město v této situaci má.

RNDr. Hofrichter se domnívá, že by město mělo trvat na dokončení fasády a následně by investor mohl požádat o převod. Ing. Adler se domnívá, že by bylo vhodné prodloužit termín pro splnění podmínky dokončení fasády. K možnosti prodloužení termínu proběhla krátká diskuze.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na dokončení vnějšího pláště budovy čp. 460 před jeho převodem dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 4.3.2014. Teprve poté bude o převodu rozhodnuto.

10 hlasů pro, 3 proti (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

21) Zastupitelstvo města projednalo žádost o schválení podnětu ke změně územního plánu. Předmětem změny je pozemek č. 593 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou z kategorie GF 07 -BYDLENÍ rodinné domy městské a příměstské na kategorii GF 05 – BYDLENÍ bytové domy. Starosta zároveň sdělil, že by v nejbližší domě měl pořizovatel územního plánu předat zprávu o uplatňování územního plánu k projednání zastupitelstvu města s doporučením, že má město pořídit nový územní plán.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo podnět XXXVIII ke změně platného územního plánu.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

 

22) Zastupitelstvo města projednalo návrh na pověření Bc. Levinského zastupitelem určeným pro jednání s Oddělením územního plánování při MM Jablonec n.N. (coby úřadem územního plánování), a to ve věci vykonávání územně plánovací činnosti pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou pověřuje zastupitele města Bc. Tomáše Levinského pro kontakt s Oddělením územního plánování při MM Jablonec n.N. (coby úřadem územního plánování), a to ve věci vykonávání územně plánovací činnosti pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:20 hod.

 

      Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

        místostarosta                                                                                                  starosta

                                                                         ověřitelé

 

     Ing. Roman Benda                                                                                        Jaroslav Dvořák

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.