Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.11.2011

Jan Tomsa  22.11.2011 12:59

Na úřední desce od 22.11.2011 do 10.12.2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011

 

141/11/11 – Zastupitelstvo města schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.10.2011 z úpravou usnesení v bodě 6) , kde se vypouští schválení věcného břemene pro majitele pozemků 210/6 a 210/7 v k.ú. Rychnov.

 

142/11/11 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 2135 a 2144 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

143/11/11 - Zastupitelstvo město rozhodlo o v souvislosti s obnovou fixace úrokové sazby  u úvěru č. 693/03/LCD ze dne 8.7.2003 na výstavbu bytového domu č.p. 800 v Nádražní ulici v Rychnově a po dohodě se spoludlužníkem Bytovým družstvem Beseda Rychnov o následujících krocích.

1)     Bude provedena mimořádná splátka části jistiny ve výši 220.959,48 Kč

2)     Bude provedena změna doby fixace na 3 roky se sazbou úroku 4,37% p.a.

3)     Bude provedena úprava splátkového kalendáře tak, že výše měsíční splátky bude snížena se zachováním doby splatnosti.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku úvěrové smlouvy. Současně zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výstavbě a provozování bytového domu se státním příspěvkem, uzavřené mezi městem a bytovým družstvem Beseda, kterým se upraví výše měsíční splátky v souladu s dodatkem úvěrové smlouvy.

 

144/11/11 - Zastupitelstvo město rozhodlo darovat Libereckému kraji pozemky díl b, oddělený z pozemku č. 28 a díl c, oddělený z pozemku č. 27/1, oba v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a oba oddělené geometrickým plánem č. 735-180/2001. Zastupitelstvo dále rozhodlo přijmout darem pozemek díl a, oddělený z pozemku č. 205 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou geometrickým plánem č. 735-180/2001. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem příslušných darovacích smluv.

 

145/11/11 – Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelová smyčka NN  Rychnov 2140/1 v k.ú i obci Rychnov u Jbc. n.N., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

146/11/11 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelová smyčka NN  Rychnov 27/1 v k..ú. i obci Rychnov u Jbc n.N. za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

147/11/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1055/1 a pozemek 1054 za 250,-Kč/m2  ing. Pavlů za účelem zajištění přístupu k pozemku 1055/95 v k.ú. Rychnov u Jbc. n.N.

 

148/11/11 – Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene přístupu z pozemku č. 209/1 přes pozemek 210/1  k pozemku č. 210/6 v k.ú. Rychnov pro paní Romanu Possletovou a každé další vlastníky tohoto pozemku.

 

149/11/11 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3.

 

Výdaj za pozemek:

 

231 0800 6171 6130

724.375,-

Usnesení MZ č. 137/1011

 

Příjem za prodaný byt v č.p.607

231 0800 6171 3112

 

550.000,-

 

Snížení rozpočtované výdajové částky na uklízecí stroj ve Veřejné zeleni

231 0800 3745 6121

-174.375,-

 

 

Příjem dotace

 

231 0400       4122

41.000,-

Výdaj – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

231 0800 3326 5171

41.000,-

 

 

150/11/11 - Zastupitelstvo město rozhodlo zadat provedení výměny vadných radiátorových ventilů na DPS dle nabídky firmy Warmnis Liberec v nejbližším vhodném termínu.

 

151/11/11 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ k žádosti obce Pulečný o snížení platby za neinvestiční náklady za žáky, kteří dochází do rychnovských škol připravit kvalifikovaný odhad neinvestičních nákladů za rok 2011 a počet žáků z Pulečného, kteří dochází do rychnovských škol.

 

152/11/11 – Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy schvaluje 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 -1015.

 

153/11/11 – Zastupitelstvo města zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o bezúročné půjčce do výše 50 tis. Kč se splatností jeden rok paní Zdeňce Strašíkové k okamžitému řešení mimořádné rodinné situace.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                      RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

          starosta                                                                               místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.