Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 15.11.2018

Jan Tomsa  21.11.2018 08:55

Na úřední desce od 21.11.2018 do 10.12.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova z Jablonce nad Nisou ze dne 15.11.2018.

 

149/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3492 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Vysoká v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do 31.1.2019.

150/11/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek č. 1044/4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, který je jedinou přístupovou cestou k ppč. 1045 a 1046, kde probíhá výstavba rodinných domů. Termín splnění do 30.11.2018.

151/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 902/1 a pozemku č. 899 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.6.2019.

152/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1123/1 o výměře cca 1475 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou spol. NISA – UNION s.r.o. za cenu 100,- Kč / m2. Termín splnění do: 30.6.2019.

153/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje pozemku č. 1002 o výměře 2691 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. ZM dále ukládá MěÚ oznámit stávajícím nájemníkům pozemku výpověď z nájemní smlouvy a projednat alternativy přístupu k jednotlivým pozemkům. Termín splnění do 31.12.2018.

154/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou – rekonstrukce silnice“ na pozemcích č. 26/6; 26/7; 27/1; 27/5; 28; 29; 35; 40; 43/1; 43/2; 138; 141; 142; 149; 150; 155; 156; 164; 165; 172/1; 173 a 525/2 vše v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.3.2019.

155/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje pozemku č. 139/2, 141 a 142 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou a konstatuje, že případný prodej pozemků bude realizován dle platných Zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města. Termín splnění do 31.12.2018.

156/11/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v souvislosti s připravovanou stavbou „JN 029 063 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ se spol. SVS, a.s. Teplice. Termín splnění do 31.3.2019.

157/11/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmyslu prodeje pozemku č. 576/1 o výměře 3266 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnovu Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.12.2018.

158/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje pozemku č. 1266/1 o výměře 495 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.12.2018.

159/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 27/6 o výměře cca 45 m2 (ve vlastnictví města) v hodnotě 550 Kč/m2 za část pozemku č. 38 o výměře cca 75 m2 (ve vlastnictví pana Bartoše) v hodnotě 550 Kč/m2 s tím, že k realizaci směny dojde až po dokončení a zaměření stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní, Rychnov“. Doplatek rozdílu mezi směněnými pozemky uhradí město v ceně 550,-Kč/m2. Termín splnění do 31.12.2020.

160/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2219 (Cyklostezky) položka 6121 (Investice) 65.000,-Kč – dokončení zaměření území pro PD ve stupni DUR – II. etapa. Termín splnění do: 30.11.2018.

161/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí) položka 5171  300.000,-Kč – Zajištění podzemního díla Getewent Termín splnění do: 30.11.2018.

162/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 1.500.000,-Kč – Obnova mostu M08, Údolní u č. e. 65, Rychnov. Termín splnění do: 30.11.2018.

163/11/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 8.

164/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 31.12.2018.

165/11/18 - Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

166/11/18 - Zastupitelstvo města trvá na dokončení vnějšího pláště budovy čp. 460 před jeho převodem dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 4.3.2014. Teprve poté bude o převodu rozhodnuto.

167/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo podnět XXXVIII ke změně platného územního plánu.

168/11/18 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou pověřuje zastupitele města Bc. Tomáše Levinského pro kontakt s Oddělením územního plánování při MM Jablonec n.N. (coby úřadem územního plánování), a to ve věci vykonávání územně plánovací činnosti pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

 

      Jiří Křapka DiS.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

        místostarosta                                                                                                  starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.