Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

usnesení zastupitelstva ze dne 20.9.2018

Jan Tomsa  24.09.2018 09:28

Na úřední desce od 24.09.2018 do 12.10.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 20. 9. 2018

 

106/09/18 – Zastupitelstvo města bere na vědomí přijetí dotace č. 18_063/0009307-01 Šablony II – Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou pro ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou.

107/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny, prodeje i pronájmu pozemku č. 27/6 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.10.2018.

108/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s unesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 627/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Ještědská v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do 31.10.2018.

109/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1123/1 o výměře cca 1475 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.10.2018.

110/09/18 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ze dne 27.7.2016 a kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu s věcnými účinky ze dne 17.10.2008 ve věci prodloužení lhůty k získání kolaudačního souhlasu na bytový dům „Mlýnská“ do 31.12.2020 s tím, že bude vypuštěna poslední věta „Město Rychnov se zavazuje výnos z této smluvní pokuty použít na úpravy okolí výstavby 47. Malometrážních bytů tam, kde jsou pozemky v jeho vlastnictví. „. Peníze ze smluvní pokuty nebudou touto smlouvou nijak účelově vázané. Termín splnění do 31.10.2018.

111/09/18 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby garáže na pozemku č. 1057/1 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.. Termín splnění do 31.10.2018.

112/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ve smyslu přijatého usnesení 7/01/18 na pozemky pod areálem ČOV. Text kupní smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do: 31.3.2019.

113/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.12.2018. Termín splnění do 31.12.2018.

114/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek č. 3425 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, který se jeví jako vhodný pro případnou směnu pozemků s Lesy ČR

115/09/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 3012/2 o výměře 1316 m2 a 3031/2 o výměře 271 m2 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ŘSD ČR, s.p. za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 212.740,- Kč. Termín splnění do 31.12.2018

116/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p. IČO: 70890005 na pozemek č. 527/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v rámci výstavby nového mostu přes Mohelku č. M-04, za jednorázovou úplatu ve výši 1365,- bez DPH. Text smlouvy tvoří přílohu k usnesení. Termín splnění do 31.12.2018.

117/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení licence na poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas na dobu 1 roku za 42.229,-Kč. Zároveň schvaluje navýšení § 6171 pol. 5042 o 42.229,-Kč.

118/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo o vytvoření nových webových stránek města Rychnov u Jablonce nad Nisou, společností Webhouse, s.r.o., IČ: 25327054 se sídlem Brněnská 602/26, Jihlava, dle předložené nabídky. Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení finančních prostředků rozpočtu města na tvorbu webových stránek v max. výši 90.000,-Kč a to takto: paragraf 6171 položka 5169 / služby/ + 38.000,- Kč, a položka 5172 / programové vybavení/ 52.000,- Kč. Toto rozhodnutí je součástí rozpočtového opatření č. 7.

119/09/18 - Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit v areálu sportoviště vybudování vrtané studny od firmy IMG studny – Ing. M. Grieszl v částce 153 tis. Kč. (vč. DPH) a pověřuje FV provést příslušnou rozpočtovou změnu v této věci. Termín splnění do 30.6.2019.

120/09/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo připravit soutěž na dostavbu komunikace kolem objektu čp. 1 (areálu bývalého Javozu Pulečný) a zařadit tuto akci do plánu na rok 2019. Termín splnění do 31.12.2018.

121/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 ( Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování), 300 000,- Kč na realizaci statického zajištění suterénu čp.167 – havarijní stav,  290 000,- Kč na realizaci statického zajištění suterénu čp. 495 – havarijní stav, 60 000,- Kč na realizaci oprav závad z revizí hromosvodů všech objektů, § 3613 ( Nebytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování), 115 000,- Kč na realizaci drobných oprav a oprav z revize hromosvodů a elektro.

122/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu využití následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování), 110 000,- Kč na realizaci opravy chodníku suterénu čp. 780 (DPS) – havarijní stav, 160 000,- Kč na realizaci 2 nových plynových kotlů v čp. 173 – stávající kotle jsou po životnosti, provedení nevyhovuje ČSN z hlediska bezpečnosti, obojí zařízení vykazují časté poruchy.

123/09/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 7.

124/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru od společnosti TRW Automotive Czech s.r.o. ve výši 31 460,- Kč na nákup nákrčníků do startovacího balíčku na Rychnovský Svatováclavský půlmaraton.

125/09/18 - Zastupitelstvo města ukládá starostovi projednat s úřadem územního plánování podmínky pro umisťování mobilních domů v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pelíkovice v rámci zpracovávané zprávy o uplatňování územního plánu města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.10.2018.

126/09/18 - Zastupitelstvo města schválilo podnět XXXVII ke změně platného územního plánu.

127/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za poplatky z prodlení paní J.H. ve výši 24.521,- Kč na podrozvahový účet.

128/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za náklady řízení pana J.H. ve výši 2.500,- Kč na podrozvahový účet.

129/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za poplatky z prodlení paní a pana P. ve výši 56.023,51 Kč na podrozvahový účet.

130/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za nedoplatek na službách poskytovaných s nájmem bytu za rok 2010 a za náklady řízení paní J.D. 2.749,- Kč na podrozvahový účet.

131/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za nedoplatek na úrocích z prodlení p. R.Š. ve výši 1.443,- Kč na podrozvahový účet.

132/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje odpis nedobytných pohledávek vedených na podrozvaze v celkové výši 92.991,- Kč. Jedná se o dluhy na poplatku za odpady ve výši 74.891,- Kč za rok 2010, na poplatku za psy ve výši 1.000,- Kč za rok 2010 a na pokutách za přestupky ve výši 17.100,- Kč za rok 2010.

133/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun těchto pohledávek na podrozvahový účet: poplatky za odpady za rok 2011 ve výši 71.434,- Kč, poplatky za psy za rok 2011 ve výši 600,- Kč, pokuty za přestupky za rok 2011 ve výši 11.500,- Kč.

134/09/18 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za náklady řízení a za náklady na úschovu věcí paní J. H. ve výši 14.049,- Kč na podrozvahový účet.

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                           Ing. Klára Kalinová PhD.

          starosta                                                                                                    radní

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.