Rada města

Usnesení rady ze dne 10.9.2018

Jan Tomsa  20.09.2018 08:18

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10.9. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová Ph.D., Bc. Jaroslava Benešová, RNDr. Tomáš Vágai

 

Program: 1) Právní služby

                  2) Nájemní smlouva Dimatex

                  3) Odepisování

                  4) Vyjádření SČVaK přípojky v ulici Brusičská

                  5) Zvláštní užívání komunikace

                  6) PD parkoviště a veřejné osvětlení u Tilie

                  7) Žádost o přesun finančních prostředků

                  8) Nájemní smlouvy a výše nájemného bytů a nebytových prostor

                  9) Návrh na odpis pohledávky

                 10) Žádost o souhlas se sjezdem

                 11) Dohoda s KSLK

 

1) Rada města se seznámila s návrhem na změnu poskytovatele právních služeb pro město.

 

139/09/18 – Rada města schválila návrh dohody o ukončení poskytování právních služeb s advokátní kanceláří k 31.10.2018.

5 hlasů pro

 

Návrh usnesení:

140/09/18 - Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří SPOLAK s.r.o.

5 hlasů pro

 

2) Rada města projednala návrh na prodloužení nájemní smlouvy na 2 pozemky (část pozemku) za účelem umístění kontejnerů na textil.

 

 

 

Návrh usnesení:

141/09/18 – Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o. na rok 2019 za stejných podmínek uvedených v nájemní smlouvě.

5 hlasů pro

 

3) Rada města projednala návrh účetní na stanovení doby odepisování parkoviště v ul. Nová.

Návrh usnesení:

142/09/18 – Rada města stanovila dobu odepisování parkoviště v ulici Nová na 30 let.

5 hlasů pro

 

4) Starosta informoval radu města o vyjádření SČVaK k možnosti napojení dalších kanalizačních přípojek do ulice Brusičská. V ulici Brusičská se nachází pouze kanalizační přípojka, která je v soukromém vlastnictví a nelze tedy povolit dalšímu odběrateli napojení do této přípojky. Dle vyjádření SČVaK je řešení jednotlivými přípojkami velmi nekoncepční, a i realizačně složité. SČVaK jako provozovatel upřednostňuje variantu vybudování kanalizačního řadu.

Radní vzali tuto informaci na vědomí, MěÚ bude informovat jednotlivé žadatele o stanovisku SČVaK.

 

5) Rada města se seznámila s žádostí o zvláštní užívání komunikace Na Hranici v období 30.8.2018, kde probíhala oprava havárie vodovodu.

 

Návrh usnesení:

143/09/18 – Rada města na základě žádosti SČVaK dodatečně souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Na Hranici, kde došlo k havárii vodovodu.

5 hlasů pro

 

6) Rada města se seznámila s nabídkou na zpracování projektové dokumentace na „Zpevněné plochy a veřejné osvětlení u Tilie, Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

Návrh usnesení:

144/09/18 – Rada města ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu 2019 finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na „Zpevněné plochy a veřejné osvětlení u Tilie, Rychnov u Jablonce nad Nisou“

5 hlasů pro

7) Rada města se seznámila s návrhem na přesun finančních prostředků v rámci pravomoci rady města.

Návrh usnesení:

145/09/18 – Rada města souhlasí s přesunem částky 8.000,-Kč z položky 5901 Nespecifické rezervy do položky 5139 Nákup materiálu, vše v rámci § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků.

5 hlasů pro

 

8) Rada města projednala materiál k možnému navýšení nájemného z bytů i nebytů a k prodloužení stávajících nájemních smluv. Rada města si vyžádala informaci ke stavu bytového fondu s tím, že stav bytového fondu bude s ohledem na časovou náročnost zkontrolován namátkově. Rada zároveň doporučila provést kompletní kontrolu bytového i nebytového fondu během roku 2019.

Návrh usnesení:

146/09/18 – rada města ukládá MěÚ provést namátkovou kontrolu bytového fondu a předložit zprávu o této kontrole na další zasedání rady města.

5 hlasů pro

 

9) Rada města se seznámila s návrhem na odpis nedobytné pohledávky v celkové výši 659,-Kč, jedná se o část dluhu na poplatku z prodlení za nezaplacené nájemné za rok 2010. Celková částka na náklady řízení, na výkon rozhodnutí a poplatky z prodlení činily 101.044,-Kč. Dlužníci částku až na 659,-Kč včetně dluhu samotného uhradili. Dlužníci několikrát změnili zaměstnání a podání návrhu na výkon rozhodnutí na doplacení této částky by přesáhlo samotný dluh.

Návrh usnesení:

147/09/18 – rada města schválila odpis nedobytné pohledávky ve výši 659,-Kč.

5 hlasů pro

 

10) Rada města projednala žádost o pronájem části nebytových prostor v objektu Tilie.

 

Návrh usnesení:

148/09/18 – rada města schválila pronájem 35 m2 nebytových prostor v objektu Tilie společnosti Quanasa s.r.o. pro uskladnění automatů a stojanů. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné bude činit 45,-Kč/m2.

5 hlasů pro

 

11) Rada města projednala žádost o souhlas se sjezdem na místní komunikaci Brusičská.

Návrh usnesení:

149/09/18 – rada města na základě žádosti ze dne 29.8.2018 souhlasí s povolením sjezdu z pozemku č. 1060 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na komunikaci Brusičská.

5 hlasů pro

12) Rada města se seznámila s návrhem dohody o opravě povrchu vozovek silnic III. Třídy – silnice III/29713 Pelíkovice.

Návrh usnesení:

150/09/18 – rada města schválila dohodu o vzájemné spolupráci při přípravě a realizace akce „Souvislá oprava povrchu vozovek silnic III. Třídy – silnice III/28713 Pelíkovice“ s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o.

5 hlasů pro

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                        Ing. Martin Vágner

         starosta                                                                                                       místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.