Rada města

Usnesení rady ze dne 1.8.2018

Jan Tomsa  06.08.2018 10:03

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.8. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová Ph.D., Bc. Jaroslava Benešová

Program:          1) Pozemky

                        2) Dopravní značení Liščí

                        3) Odpojení od kotelny BD Horská 841

                        4) Dotace Dopravní terminál

 

  1. Rada města z důvodu urychlení procesu výběru zhotovitele, schválila rada města korespondenčně zadávací dokumentaci k projektu „Obnova mostu M-08, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ dne 19.7.2018.

Rada města projednala žádost paní Zemanové a pana Pialy o zřízení sjezdu na pozemek č. 620. v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Usnesení:

126/08/18 – Rada města souhlasí na základě žádosti paní Zemanové a pana Pialy se zřízením sjezdu na pozemek č. 620, v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

Rada města projednala žádost spol. Kollert Elektro  o souhlas se stavbou IV-12-4016943 - JN, Rychnov u J.n.N., p.č. 620 - smyčka kNN,SS na pozemcích p.č. 620 — trvalý travní porost — výměra 809 rn2, p.č. 627/1 — ostatní plocha — výměra 404 rn

Usnesení:

127/08/18 – rada města nemá připomínky k předložené dokumentaci a se stavbou souhlasí

4 hlasy pro

     Rada města projednala žádost pana Domalípa, o souhlas s umístěním kanalizační přípojky přes pozemek č. 31/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, která řeší odkanalizování objektu č.p. 63.  Starosta informoval o tom, že současná trasa kanalizační přípojky vede pod garáží objektu 720, na které dochází k častým haváriím.

Usnesení:

128/08/18 – rada města souhlasí s umístěním stavby kanalizační přípojky k objektu čp. 63, na pozemku č. 31/2 v k.ú.Rychnov u Jablonce nad Nisou, dle předložené projektové dokumentace.

4 hlasy pro

  1.  Starosta seznámil radní s návrhem na opatření obecné povahy na změna stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, kterou vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou, na základě návrhu společnosti POWERFULL CAR, s tím, že díky stanovení místní úpravy dopravního značení na MK Liščí – B13 „3,5 t“ - zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez + E 13 — text „mimo zásobování, jsou dotčeny práva společnosti, kdy má v ul. Liščí  navrhovatel sídlo společnosti a místo podnikání s oprávněním  - — silniční motorová doprava — nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. Předmětné omezení dle navrhovatele znemožnilo zajíždět jeho vozidlům na uvedené stanoviště a omezením vjezdu těžkých nákladních vozidel do dané lokality mu bylo fakticky znemožněno podnikat v jím vlastněném místě podnikání.

Starosta radním předložil posudek o únosnosti místní komunikace ul. Liščí, ze kterého vyplývá, že stavebně technický stav konstrukčních vrstev nevyhovuje vyššímu zatížení než je 3,5 t.

Usnesení:

129/08/18 – rada města ukládá městskému úřadu připravit námitky a připomínky, proti návrhu na opatření obecné povahy na změna stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci opatření vedené pod spis. Zn. 2124/2018/ODS/PDS/ZUK, z důvodu špatného stavebně technického stavu vrstev vozovky.

4 hlasy – pro

 

  1. Starosta seznámil radní s informací o záměru odpojení bytového domu Horská 841 od centrální kotelny od 30.9.2019.
  2. Starosta seznámil radní s výsledkem kontroly projektu Dopravní terminálu v Rychnově u Jablonce nad Nisou č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008302 k Ověření způsobilosti výdajů projektu v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu.  Výsledkem je, že nezpůsobilým výdajem jsou náklady na komunikaci ul. Nádražní a Občanská, zeleň v okolí terminálu bez vazby na jeho funkci a osvětlení přidružených prostor terminálu. Kontrolní orgán dále uložil povinnost o přesun předmětných výdajů do nezpůsobilých.   

Usnesení:

129/08/18 – rada města ve věci projektu Dopravního terminálu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, na základě výsledků kontroly rozhodla přesunout mezi nezpůsobilé výdaje náklady na komunikace ul. Nádražní a Občanská, osvětlení přidružených prostor terminálu a zeleň v okolí terminálu bez vazby na jeho funkci a osvětlení přidružených prostor a dále do vedlejších způsobilých výdajů zahrnout parkovací plochu v ul. Nádražní, jež je vyvolanou investicí z důvodu vybudování bezbariérového přístupu od terminálu k budově Nádraží v místě současné parkovací plochy.

4 hlasy pro

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                  Ing. Martin Vágner

        starosta                                                                                                     místostarosty

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.