Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.7.2018

Jan Tomsa  31.07.2018 09:32

Na úřední desce od 31.07.2018 do 14.08.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 26. 7. 2018

 

91/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 277/2, 277/1, 223, 222/1 o celkové výměře cca 180 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou spol. 7cars, s.r.o. za cenu 500,- Kč/m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31.12.2018.

92/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1898/2 o výměře 891 m2 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou Termín splnění do 30.7.2019

93/07/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/94 v k.ú. a Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.12.2018. Termín splnění do 31.12.2018.

94/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo záměr uzavřít darovací smlouvu s Libereckým krajem na silnici č. III/28712 ul. Nádražní včetně pozemků pod ní a pověřuje starostu města ve spolupráci s Libereckým krajem připravit její návrh, který bude následně zastupitelstvu předložen ke schválení. Termín splnění do 31.12.2018.

95/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Úprava odbočovací větve I/65 MÚK Rychnov“ a „Úprava vrchního vedení 35 kV v km 2,780“ na pozemku č. 3012/2 o výměře 1316 m2 a 3031/2 o výměře 271 m2 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.10.2018.

96/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku č. 3412/1 o výměře 1879 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do vlastnictví Státnímu pozemkovému úřadu. Termín splnění do: 31.10.2018.

97/07/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice, IČO: 490 99 469 a panem D. Alexandrovem ve věci připravované stavby „Rychnov u Jablonce n. N p.p.č 1499 a kanalizace pro 5 RD“ na pozemku města č. 1513/8 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

98/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování ve výši max. 50.000,-Kč na propojení nově vybudované komunikace na pozemku 1499 v. k.ú. Rychnov u Jbc.  do ulice Březová. Zastupitelstvo ukládá MěÚ zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu 2019.

99/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo převod spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 na budově č.p. 750 za dohodnutou kupní cenu Kč 5000,- a převod spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 na budově č.p. 751 za dohodnutu kupní cenu Kč 5000,- do vlastnictví družstva Mohelka, bytové družstvo, Mlýnská 750, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 250 16 661. Náklady na převod uhradí nabyvatel. Zastupitelstvo města zároveň revokuje usnesení č. 83/06/18. Termín splnění do: 31.12.2018.

100/07/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2219 (Cyklostezky) položka 6121 (Investice) 15.000,- Dokončení zaměření území pro PD ve stupni DUR – I. Etapa. Termín splnění do: 31.7.2018.

101/07/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) 100.000,- Kč na opravy a havárie.

101a/07/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod) položka 6121 (Investice) 2 240 000,- Stavba kanalizace Lužická – Údolní. Termín splnění do: 31.7.2018

102/07/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 135.000,- Parkovací plocha ul. Nová. Termín splnění do: 31.7.2018.

103/07/18 - Zastupitelstvo města schvaluje dotaci do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve výši 310.000,-Kč na zakoupení elektrické pánve, šlehacího a hnětacího stroje, stroje na mletí masa, přídavného krouhače a třífázovou fritézu. Tyto pořízené věci budou nadále v majetku PO.

104/07/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 6.

105/07/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej fotbalových kabin – objekt Sokolská č.p. 570 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do vlastnictví Spartaku Rychnov z.s. za cenu 3 012 960,- Kč s tím, že náklady na převod uhradí město. Zastupitelstvo města schválilo koupi ppč. 564 o výměře 211 m2, ppč. 561 o výměře 1179 m2, ppč. 562 o výměře 596 m2, ppč. 563 o výměře 1147 m2, ppč. 1496/14 o výměře 86 m2, ppč. 1496/15 o výměře 1152 m2 a část ppč. 1494 o výměře cca 174 m2, část ppč. 1497 o výměře cca 188 m2 a část 1496/1 o výměře cca 26 m2 od Spartaku Rychnov z.s. za celkovou cenu 3 012 960,- Kč s tím, že náklady na převod uhradí město. Termín splnění do 30.6.2019.

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                           Ing. Klára Kalinová PhD.

          starosta                                                                                                    radní

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.