Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.6.2018

Jan Tomsa  20.07.2018 11:45

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 6. 2018

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Bc. Jaroslava Benešová

Přítomno: Od začátku jednání přítomno 9 zastupitelů, od bodu 2) 10 zastupitelů, od bodu X) 12 zastupitelů

Zápis ze dne 21.6.2018 byl schválen.

Program:

       1) Informace starosty

       2) Pozemky

       3) Převod podílu na BD Mohelka

       4) Uvolnění finančních prostředků

       5) Přijetí dotace cyklostezka

       6) Rozpočtové opatření

       7) Stanovení počtu volených členů zastupitelstva města pro komunální volby 2018

       8) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské Hory

       9) Závěrečný účet města za rop 2017, účetní závěrka města k 31.12.2017, zpráva o přezkumu 

           hospodaření města

       10) Studie proveditelnosti Tovární

       11) Zpráva kontrolního výboru

       12) Vícepráce sportoviště – studna

 

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh A)

 

1) Starosta seznámil zastupitele s dopisem radního libereckého kraje pro dopravu ve věci urgence oprav krajských komunikací v Rychnově. Kraj je připraven realizovat opravy komunikací za předpokladu, že město bude mít připravenu projektovou dokumentaci oprav.

Starosta dále informoval o valné hromadě SVS, které se účastnil.

Na zasedání se dostavila zastupitelka Ing. Kalinová, počet přítomných zastupitelů 10.

2) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky za kostelem, kde má proběhnout výstavby řadových domů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ve smyslu přijatého usnesení 93/06/16 na pozemky za kostelem pro výstavbu 12 řadových domů. Text kupní smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Dále zastupitelstvo města schválilo uzavřít dohodu o společném postupu, která upravuje obslužnost navrhovaných domů a převod budoucích komunikací do vlastnictví města. Termín splnění do 31.12.2018.

9 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č.1, návrh B)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemku č. 812 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 812 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou panu P. Čejdíkovi za cenu 500,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31.12.2018.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh C)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemků č. 277/2, 277/1, 223, 222/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 277/2, 277/1, 223, 222/1 o celkové výměře cca 180 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zároveň ukládá MěÚ prověřit nutnost přeložky kabelu veřejného osvětlení, který prochází v zájmovém území. Termín splnění do: 31.8.2018.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh D)

Na zasedání se dostavili zastupitelé Mgr. Zikl a Mgr. Bubeníková, počet přítomných zastupitelů 12.

 

5) Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti Fortes o souhlas s prodejem pozemku č. 1202 v k.ú. Rychnov, ke kterému je zřízeno předkupní právo města, Důvodem této žádosti je zajištění financování developerského projektu. Společnost Fortes na jednání zastupitelstva zastupovala p. Stará. Ing. Adler upozornil na skutečnost, že závazky firmy Fortes jsou ve výši cca 3 mil. Kč a s případným převodem pozemku na jiného investora nesouhlasí. RNDr. Hofrichter upozornil na skutečnost, že město vychází vstříc investorovi vstříc již od roku 2011 a uvedl, že se mu zdá lepší využít předkupního práva města,

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít svého předkupního práva dle učiněné písemné nabídky spol. FORTES, spol. s r.o. k pozemku č. 1202 o výměře 1200 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a konstatuje, že povinný ze sjednaného překupního práva svojí nabídkovou povinnost vůči oprávněnému splnil. Termín splnění do 31.8.2018

4 hlasy pro, 6 proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č.1, návrh E) – usnesení nebylo přijato

 

Zastupitelé dále jednalo o prodloužení lhůty k získání kolaudačního souhlasu na bytový dům „Mlýnská“. Přítomná p. Stará uvedla, že se stala na základě smlouvy o převodu podílů majitelem společnosti Mlýnská s.r.o. Dále žadatelka navrhla, že v případě, že jí bude umožněno prodloužit lhůty uhradí město smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit dodatek č. 4 ke smlouvě Kupní a Smlouvě o předkupním právu s věcnými účinky uzavřenou mezi městem a Mlýnskou s.r.o., který řeší prodloužení lhůty k získání kolaudačního souhlasu na bytový dům „Mlýnská“ do 31.12.2020 a zároveň řeší uplatnění smluvní pokuty ve výši 500.000,-Kč dle dodatku č. 3 ze dne 4.5.2017. Návrh dodatku č. 4 bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh F)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo žádost Ředitelství sinic a dálnic o prodej části pozemku č. 3012/2 a 3031/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v souvislosti se stavbou odbočovací větve I/65 MÚK Rychnov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 3012/2 o výměře 1316 m2 a 3031/2 o výměře 271 m2 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zároveň ukládá MěÚ vyzvat žadatele k předložení znaleckého posudku na uvedené pozemky a k předložení návrhu kupní smlouvy. Termín splnění do 31.10.2018.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh G)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh na dořešení vzájemných majetkových vztahů k nemovitostem mezi SPARTAK Rychnov z.s. a městem.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zveřejnit záměr převodu fotbalových kabin Sokolská 570, Rychnov u Jablonce nad Nisou a zajistit zpracování znaleckého posudku na tuto budovu. Dále ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy na majetkoprávní vypořádání mezi Spartakem Rychnov z.s. a městem. Termín splnění do 19.7.2018.

11 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č.1, návrh H)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo žádost o převod spoluvlastnického podílu na budovách čp. 750 a 751.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 na budově č.p. 751 a spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 na budově č.p. 750 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, do vlastnictví BD Mohelka. Náklady na převod uhradí nabyvatel. Termín splnění do: 31.12.2018.

 

11 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č.2, návrh A)

 

9) Zastupitelstvo projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků v § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí:  

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

položka 6122 (stroje, přístroje, zařízení) 266.200,-Kč (štěpkovač)

položka 5139 (Nákup materiálu) 402.325,-Kč (kompostéry)

položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 24.200,- (kontejner na textil)

Termín splnění do: 25.6.2018

 

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh B)

10) Zastupitelstvo města se seznámilo se smlouvou o poskytnutí dotace od Libereckého kraje na projektovou činnost na stezku pro nemotorovou dopravu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č. 6.3: Podpora projektové přípravy č. OLP/3948/2018, ve výši maximálně 259.940, z rozpočtu Libereckého kraje, na „Projektové činnosti – stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov – Pulečný – Kokonín.“ Ukládá finančnímu výboru zařadit příjem finančních prostředků do rozpočtového opatření a pověřuje starostu Tomáše Levinského k podpisu smlouvy.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh C)

 

11) Předseda finančního výboru Ing. Adler seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 6 a doporučil jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 5.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh D)

 

12) Zastupitelé jednali o návrhu na stanovení počtu členů zastupitelstva pro komunální volby 2018. Ing Vágner předložil návrh na 13členné zastupitelstvo pro další volební období a zdůvodnil tento návrh tím, že v případě stanovení nižšího počtu členů zastupitelstva než dosavadních 15 nebude možné volit radu. Tímto návrhem sleduje zefektivnění rozhodování, kdy v takovém případě část pravomocí rady přejde na starostu a část na zastupitelstvo. Zároveň se domnívá, že by bylo vhodné, aby Rychnov měl uvolněného místostarostu, který by řešil např. rekonstrukci Tilie a dotace.

Ing. Adler namítl, že mu současný systém připadá dobrý a tuto situaci lze řešit i novým pracovníkem úřadu.

RNDr. Hofrichter vyjádřil názor, že se mu zdá současný systém s radou neefektivní, často je třeba se rozhodnout a nečekat na zasedání rady, stejně tak většina rozhodování rady jsou triviální záležitosti.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města stanovuje počet zastupitelů pro příští volební období na 13 členů.

7 hlasů pro, 4 proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č.2, návrh E) – usnesení nebylo přijato

 

 

13) Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem DSO Mikroregionu Jizerské Hory.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí „Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2017 včetně jeho příloh.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh F)

 

14) Zastupitelé se seznámili s předloženou zprávou auditora o hospodaření města, závěrečným účtem a účetní závěrkou města.

Návrh usnesení:

1.Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad. 2. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou auditorskou společností K KREDIT s.r.o. 3. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města k 31.12.2017 dle předložených výkazů, které jsou součástí tohoto usnesení.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh F)

 

15) Zastupitelstvo města projednalo návrh na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Tovární.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo ukládá MěÚ zadat zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci ulice Tovární, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh G)

 

16) Předseda kontrolního výboru RNDr. Hofrichter seznámil zastupitele se závěry kontroly v oblasti oprav bytového, nebytového a tepelného hospodářství a předložil návrh systémového opatření, kterým se bude MěÚ při opravách a haváriích řídit.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo ukládá MěÚ zpracovat do 30. 11. 2018 v oblasti bytového, nebytového i tepelného hospodářství plán oprav, který bude komplexně odrážet stav majetku včetně priorit jeho oprav a pořadí, ve kterém budou tyto opravy realizovány. ZM pak projedná a schválí tento materiál a nadále bude v každém rozpočtu rozhodovat pouze o výši částky, kterou do jednotlivých oblastí majetku uvolní. V každé oblasti bude také stanoven přiměřený rozpočet na drobné opravy, který bude plně v kompetenci úředníka. MÚ bude plán oprav průběžně aktualizovat a pravidelně předkládat ZM informaci o jeho plnění. Větší změny takového plánu bude opět schvalovat ZM.

 

17) Starosta seznámil zastupitele s problémem, který nastal při vrtání studny pro sportovní areál. Materiál, který byl zastupitelstvu opožděně předložen se projedná na dalším zasedání zastupitelstva.

 

Jednání bylo ukončeno v cca 20:20 hod.

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

                                                                   ověřitelé

Ing. Petr Bartoň                                                                                Bc. Jaroslava Benešov

Diskuze

  • 20. 07. 2018 15.56
    Zápis zveřejněn opožděně a chybí jmenné hlasování.  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.