Rada města

Usnesení rady ze dne 11.7.2018

Jan Tomsa  20.07.2018 11:43

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 11.7. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová

Program: 1) Komise péče o veřejnou zeleň

                2) Dopravní terminál

                3) Kanalizace v ulici Brusičská

                4) Žádosti SVJ Horská

                5) Parkování v ulici Nádražní

                7) Smíšená stezka Rychnov – Kokonín

                8) Pronájem pozemku

                9) Výpověď z nájmu bytu

               10) Výběr dodavatele – kanalizace Lužická, Údolní

               11) Smlouva o výpůjčce

               12) Přidělení bytu v DPS

               13) Stanovení odepisování nového automobilu GAZ

               14) Zvláštní užívání komunikací

               15) Přesun finančních prostředků v rámci pravomoci rady

               16) Uložení zeminy v lomu

 

1) Rada města na návrh tajemníka odvolala z funkce předsedu komise péče o veřejnou zeleň Ing. Kadlece.

Návrh usnesení:

109/07/18 – rada města odvolala s okamžitou platností z funkce předsedy komise péče o veřejnou zeleň Ing. Kadlece.

3 hlasy pro, 1 proti

 

2) Rada města jednalo o možnosti přezkumu v rámci dotace na terminál, kdy došlo k situaci, že administrátor dotace chce z uznatelných nákladů vyjmout část komunikace a přechod v Nádražní ulici.

Návrh usnesení:

110/07/18 – rada města rozhodla ponechat výdaje na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu veřejně přístupných pozemních komunikací (ulice Nádražní, Občanská) a výdaje na revitalizaci veřejné zeleně (SO 801) ve způsobilých výdajích v projektu „Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou, CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008302, protože má za to, že tyto výdaje jsou nezbytné k provedení celého projektu a přímo s projektem souvisí.

4 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s žádostí manželů Zascheových a Marešových, kteří požádali o prodloužení kanalizace v ul. Brusičská. MěÚ bude informovat žadatele o probíhajících jednání se společností SVS v této záležitosti.

 

 

4) Rada města se seznámila s žádostí SVJ Horská 841 o souhlas se zvláštním užíváním komunikace Horská a dále o souhlas se stavbou plynovodní přípojky pro bytový dům Horská 841 na pozemku města.

Návrh usnesení:

111/07/18 – rada města souhlasí s umístěním plynovodní přípojky na pozemku č. 788/1 v k.ú. Rychnov pro dům Horská 841 a zároveň souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Horská v době výstavby plynovodní přípojky.

4 hlasy pro

 

4) Rada města seznámila s nabídkou vypracování projektové dokumentace na parkovací místa v ulici Nádražní a před objektem čp. 607 a 608.

Návrh usnesení:

112/07/18 – rada města schválila zadání vypracování projektové dokumentace na parkování v ulici Nádražní a před domy čp. 607 a 608 firmě MDI plan s.r.o.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s nabídkou vypracování projektové dokumentace na akci „Smíšená stezka Rychnov u Jablonce nad Nisou – Kokonín“.

Návrh usnesení:

113/07/18 – rada města schválila zadání vypracování projektové dokumentace na akci „Smíšená stezka Rychnov u Jablonce nad Nisou – Kokonín“ společnosti MDI plan s.r.o.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem pozemku č. 63/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

114/07/18 – rada města schválila pronájem pozemku č. 63/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou p. Puchríkovi za standardních podmínek.

4 hlasy pro

 

7) Tajemník informoval radu o podané výpovědi z nájmu bytu 3+1 v čp. 569, nájemník zároveň požádal o možnost předčasného ukončení nájmu. Úmysl pronájmu tohoto bytu již byl zveřejněn.

Návrh usnesení:

115/07/18 – rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu bytu v čp. 569 a zároveň konstatuje, že v případě, že bude tento byt pronajat dříve, než činí výpovědní lhůta bude uzavřena se stávajícím nájemníkem dohoda o ukončení nájmu k datu nového pronájmu bytu.

4 hlasy pro

 

8) Rada města se seznámila se zprávou o posouzení nabídek na zakázku „Rychnov – splašková stoka Lužická – Údolní“.

Návrh usnesení:

116/07/18 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že zakázku „Rychnov – splašková stoka Lužická – Údolní“ bude realizovat firma 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

4 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila se smlouvou o výpůjčce sportovní haly. Radní do smlouvy doplnili čl. 5, odst. 2) o bod c) ve znění Půjčitel může vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu, v takovém případě se sjednává 3 měsíční výpovědní lhůta.

 

Návrh usnesení:

117/07/18 – rada města schválila smlouvu o výpůjčce sportovní haly mezi městem a SPARTAK Rychnov z.s.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

10) Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS k pronájmu volného bytu v DPS.

Návrh usnesení:

118/07/18 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla pronajmout volný byt v DPS p. V. Galbavému.

54 hlasy pro

 

11) Rada města se seznámila návrhem na stanovení odepisování nového automobilu GAZ.

Návrh usnesení:

119/07/18 – rada města stanovila dobu odepisování nového automobilu GAZ – 33027 na 10 let.

4 hlasy pro

 

12) Rada města projednala návrh návštěvního řádu městského sportovního areálu. Diskutovalo se hlavně o stanovení doby provozu sportoviště.

Návrh usnesení:

120/07/18 – rada města stanovila provozní dobu městského sportovního areálu v období duben až září od 8:00 do 21:00 hod. a mimo sezóny dle domluvy.

3 hlasy pro, 1 proti

 

13) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace Školní až Horská z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Návrh usnesení:

121/07/18 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Školní, nám. Míru a Horská z důvodu rekonstrukce kanalizace.

4 hlasy pro

 

14) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace Truhlářská a U Potůčku z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Návrh usnesení:

122/07/18 – rada města se zvláštním užíváním komunikace Truhlářská a U Potůčku z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

4 hlasy pro

 

15) Rada města projednala návrh na přesun financí v rámci paragrafu 3429 Sport a rekreace.

Návrh usnesení:

123/07/18 – rada města rozhodla o přesunu částky 10 tis. Kč v rámci paragrafu 3429 z položky 5139 na položku 5137 z důvodu nákupu tenisové sítě a koštěte pro údržbu kurtů.

4 hlasy pro

 

16) Rada města projednala žádost firmy Metrostav o stanovení ceny pro uložení zemin v lomu.

Návrh usnesení:

124/07/18 – rada města stanovila cenu za uložení zeminy v lomu na 80,-Kč/t.

4 hlasy pro

 

17) Rada města se seznámila s žádostí ředitele ZŠ a MŠ o navýšení finančních prostředků na nákup vybavení do školní kuchyně. Materiál projedná zastupitelstvo města,

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                              Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                         starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.