Rada města

Usnesení rady ze dne 11.6.2018

Jan Tomsa  21.06.2018 08:56

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 11.6. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai

 

Program: 1) Tepelné hospodářství města

                2) Zadávací dokumentace – kanalizace Lužická – Údolní

                3) Souhlas se vstupem na pozemek

                4) Žádost o ukončení nájmu

                5) Informace ze ZŠ a MŠ

                6) Informace o prodeji pozemku na Pelikovicích

                7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti

                8) Schválení dodatku k nájemní smlouvy s firmou NISA-UNION

                9) Žádost o vyjádření k existenci sítí

 

 

1) Rada města jednala o problematice tepelného hospodářství města. Starosta informoval, že je třeba neprodleně vypsat soutěž na provozovatele kotelen, zároveň dal na zváženou možnost, že město bude nakupovat plyn přímo (společně s městem Liberec). Na další jednání bude pozván současný provozovatel tepelného hospodářství.

 

2) Rada města se seznámila se zadávací dokumentaci k akci splašková stoka Lužická – Údolní,

Návrh usnesení:

97/06/18 – rada města schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na realizaci akce „Rychnov – splašková stoka Lužická – Údolní“.

4 hlasy pro

 

3) Rada města projednala žádost firmy Gas Net, s.r.o. o souhlas se vstupem na pozemky města z důvodu realizace stavby „Reko MS Rychnov u Jablonce nad Nisou – Nádražní“.

 

Návrh usnesení:

98/06/18 – rada města na základě žádosti Gas Net, s.r.o. souhlasí se vstupem na pozemky města č. 27/1, 27/5, 28, 40, 43/2, 148, 149, 150, 164, 165, 175, 207, 206 v k.ú. Rychnov z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek v Nádražní ulici.

4 hlasy pro

4) Rada města projednala žádost p. Hudcové o ukončení nájmu k bytu v DPS dohodou k 30.6.2018. Důvodem žádosti je, že p. Hudcová tento byt již 6 měsíců neobývá.

Návrh usnesení:

99/06/18 – rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k bytu v DPS s p. Hudcovou k 30.6.2018.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala návrh na zveřejnění úmyslu pronájmu pozemku č. 63/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

100/06/18 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu pozemku č. 63/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro.

 

6) Rada města se seznámila s informací ředitele o plánu na spojení současných pátých a šestých tříd z toho důvodu, že by tyto třídy byly málo početné a nebylo by možné je ufinancovat. Rada se dále seznámila s tím, že se ZŠ a MŠ uchází o grant v rámci programu Šablony II. Rada města bere na vědomí informaci o čerpání fondu odměn ZŠ a MŠ. Rada dále vzala na vědomí, že ZŠ a MŠ požádá o dotaci z Rozvojového programu Podpory výuky plavání na základních školách v roce 2018. Rada města se seznámila s organizací prázdninového provozu MŠ ve školním roce 2017/2018.

 

7) Rada města se seznámila se žádostí SČVK o udělení souhlasu s provedením stavby a se vstupem na pozemek na akci rekonstrukce kanalizace Spojovací.

 

Návrh usnesení:

101/06/18 – rada města souhlasí s provedením stavby a se vstupem na pozemek v rámci akce rekonstrukce kanalizace v ulici Spojovací.

4 hlasy pro

 

8) Rada města ses seznámila s informací Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji pozemku č. 133 v k.ú. Pelíkovice.

 

9) Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem ve věci plánu na vybudování a provozování stavby dešťové kanalizace v ulici Nádražní.

 

 

Návrh usnesení:

102/06/18 – rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem ve věci plánu na vybudování a provozování stavby „Dešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – I. Etapa k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s návrhem dodatku k nájemní smlouvě s firmou NISA-UNION s.r.o. ve věci vyjmutí pozemku č. 944/11 v k.ú. Pelíkovice z nájemní smlouvy.

 

Návrh usnesení:

103/06/18 – rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s firmou NISA-UNION s.r.o.

4 hlasy pro

 

11) Rada města se seznámila s žádostí Ing. Gajzera o vyjádření k existenci sítí na pozemcích města k akci „Garáže a zázemí firmy na ppč. 215/2 a 222/2 Rychnov u Jablonce nad Nisou. S ohledem na skutečnost, že ze žádosti není patrné o co se žadateli jedná rada tento materiál neprojednala.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.