Diskuzní fórum

Téma k diskuzi

podklad 1106 pro ZM 21.6.2018

K.Kosina  17.06.2018 10:18
Materiál číslo: 11.06 Materiál pro jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou dne 21. 6. 2018 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanovuje počet zastupitelů pro příští volební období na 13 členů. Důvodová zpráva: Prakticky od prvních demokratických voleb funguje v Rychnově voleb systém 15 členného zastupitelstva a 5 členné rady. Stanovením počtu zastupitelů na 13 členů odpadne volba rady a místo ní navrhuji zvolit vedle povinně voleného starosty, neuvolněného místostarosty nově i post uvolněného místostarosty. Výkonná moc i zodpovědnost budou nadále ležet na bedrech starosty a zastupitelstva, na které přecházejí některé marginální zodpovědnosti právě z rady. Starosta, v současnosti velmi saturovaná osoba, tak bude moci delegovat některé ze svých činností právě na nově vytvořený post uvolněného místostarosty a společně s neuvolněným místostarostou tak vytvoří trojici, která bude mnohem pružnější v rozhodování a řízení obce, než je tomu v případě rady. Uvolněný místostarosta bude mít 100% vhled do projednávané problematiky, protože se bude přímo účastnit každodenních činností při správě města a bude se moci věnovat i činnostem, které v současné době není městský úřad z kapacitně personálních důvodů pokrýt (Tilia, větší čerpání dotací…) 2) uvolněný místostarosta /odměna se poskytuje ode dne zvolení do funkce/ 44.999,- Kč měsíčně, celková odměna za kalendářní rok činí 539.988,- Kč odvod na sociální pojištění 25% - 134.997,- Kč odvod na zdravotní pojištění 9% - 48.599,- Kč. Náklady na uvolněného místostarostu celkem 723.584,- Kč ročně Pořízeno dne 6. června 2018 Předkládá: Vágner -------------------------------------------------------------------------- Pro informaci : Podle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává v obcích, ve kterých se nevolí rada obce, většinu jejích pravomocí starosta obce (na zastupitelstvo přechází roz¬hodování pouze v některých případech). V obcích, které nemají radu, může starosta např. rozhodovat o těchto otázkách: jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu, zřizovat a rušit komise, ukládat pokuty za některé správní delikty jmenované v § 58 zákona o obcích, rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. V obcích, které mají radu, výše uvedenou agendu zajišťuje rada a starosta o těchto otázkách nemá pravomoc samostatně rozhodovat. (z jednání rady jsou zveřejněna usnesení) -------------------------------------------------------------------------- Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2015 5) Starosta zrekapituloval informace k budově Tilie, která je nabízena k prodeji. Před vlastní dražbou je možné se ucházet o prodej budovy i přímo. Hrubý odhad případné rekonstrukce budovy a jejích přizpůsobení potřebám úřadu, knihovny a dalších služeb pro občany činí cca 7 – 8 mil. -------------------------------------------------------------------------- Martin Vágner 03. 11. 2016 11:28 Ač jsem jako jediný z 15 zastupitelů nezdvihl pro koupi Tilie ruku, dovolím si reagovat. Cena rekonstrukce a přestavby objektu Tilie se bude odvíjet od projektové dokumentace a vysoutěžené ceny. V tuto chvíli máme k dispozici pouze objemovou studii, která popisuje stávající stav vs. navrhované možné nové uspořádání v závislosti na potřebných metrech čtverečných pro každou zahrnutou jednotku (úředníci, zdravotníci, městská policie, knihovna...). Představení této studie proběhne 9.11.2016 na zasedání městského zastupitelstva. Idea je v tuto chvíli taková, že bude vytvořena pracovní skupina na úrovni členů zastupitelstva plus odborník(ci) a její závěry pak budou prezentovány nejširší veřejnosti tak, aby se k tomu mohla vyjádřit na některém dalším jednání zastupitelstva, které by bylo věnováno jenom tomuto bodu. Chtěli bychom tím dosáhnout co nejširšího konsenzu veřejnosti, protože tato investice se skutečně může pohybovat až v řádu desítek milionů. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.11.2016 5) Starosta představil zastupitelům zpracovatele objemové studie budovy Tilie ze společnosti API studio, kteří seznámili přítomné s touto studií. Účelem vypracování studie bylo ověření možnosti přemístění kanceláří MěÚ, městské policie, zdravotního střediska, lékárny, knihovny, sálu tanečního studia, učebny lidové školy mění do prostor objektu bývalé Tilie. V rámci objemové studie bylo provedeno i technické zhodnocení tohoto objektu. Dle informace starosty případná maximální varianta včetně řešení se zvednutím střechy může obnášet cca 30 mil. Kč. Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že by bylo vhodné určit, co všechno bude v Tilii umístěno a jaké jsou přiměřené náklady na její rekonstrukci. Z diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné stanovit pracovní skupinu, která předloží zastupitelstvu návrhy řešení dispozic. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje starostu založením pracovní skupiny pro vnitřní dispozice budovy TILIE. 11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D) -------------------------------------------------------------------------- Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.12.2016 Byla ponížena položka na přípravu rekonstrukce budovy TILIE. Přítomný p. Černý sdělil, že mu projednání rozpočtu připadá “jako hostina Titaniku“ a tou krou je budova Tilie. Starosta sdělil, že přípravu dispozic budovy Tilie bude mít na starosti zvláštní pracovní skupina, která by měla navrhnout efektivní a hospodárnou rekonstrukci budovy. Případné financování se bude řešit pravděpodobně úvěrem. -------------------------------------------------------------------------- A po 1,5 roce tedy: Materiál číslo: 11.06 Materiál pro jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou dne 21. 6. 2018 ……………………. -------------------------------------------------------------------------- Pokud se týká vlastních nemovitostí koupených městem po bývalé TILII je jistě zajímavé, že pro tyto nemovitosti (dle KÚ) stále platí (2 roky po převodu nemovitostí) omezení vlastnického práva : Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Vložit příspěvek

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.