Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.5.2018

Jan Tomsa  04.06.2018 15:37

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24. 5. 2018

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Mgr. Miluše Bubeníková, Mgr. David Suržin

Přítomno: Od začátku jednání přítomno 13 zastupitelů,

Zápis ze dne 25.4.2018 byl po zapracování předchozích doručených připomínek schválen.

Program:

       1) Informace starosty

       2) Pozemky

       3) Podnět na změnu územního plánu

       4) Uvolnění finančních prostředků

       5) Rozpočtové opatření

       6) Žádost o podporu Linky bezpečí

       7) Úmysl převodu podílu v BD Beseda

       8) Plán prevence kriminality

       9) Delegace na valnou hromadu SVS

      10) Různé

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh A)

 

1) Starosta pozval přítomné na Rychnovské slavnosti, které se konají ve dnech 25 – 27.5.2018. Starosta odpověděl, na dotaz Ing.Adlera k možné plynofikaci domu čp. 20, že vstoupl do jednání s INNOGY ve věci možné plynofikace této nemovitosti a dále plynofikace bytovek v Ještědské. Město prozatím k této věci neobdrželo stanovisko.

Starosta dále informoval že 31.5. 2018 město pořádá setkání s občany a pozval na tuto besedu zastupitele.

Starosta dále informoval, o problému, který nastal v ulici Nová při zahájení stavby parkovacích míst. Část bydlících v ulici Nová je proti této stavbě. Starosta bude jednat s předsedy SVJ v ulici Nová.

 

2) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí o prodej části pozemku č. 812 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 812 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 30.6.2018

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh B)

 

3) Zastupitelstvo města jednalo o návrhu podnětu č. XXXVI ke změně územního plánu. Jedná se o změnu pozemku č. 1136/2 v k.ú. Pelíkovice z trvalého travního porotu na plochu zastavitelnou – plocha k bydlení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXVI ke změně platného územního plánu.

10 hlasů pro, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č.1, návrh C)

 

Zastupitelstvo města dále projednalo podnět č. XX ke změně platného územního plánu. Tento podnět se týká příjezdu do průmyslové zóny. Starosta seznámil zastupitele se stanovisky policie a Ředitelství silnic a dálnic k variantě připojení nové obslužné komunikace pro průmyslovou zónu na silnici I/65 v místě křižovatky s místní komunikací ul. Lužická. Obě stanoviska k této variantě jsou vyhodnocena jako nevyhovující. Starosta připomněl studii dopravy z roku 2017.

Na dotaz, jakým způsobem v případě schválení podnětu bude dál postupována starosta sdělil, že k tomuto podnětu se bude vyjadřovat celá řada úřadů a institucí včetně majitelů nemovitostí, který se bude tento podnět dotýkat.

Přítomný p. K. se zeptal jakým způsobem pomůže v tomto problému hejtman starosta sdělil, že jednal s ministerstvem průmyslu a obchodu s agenturou Czechinvest a hejtmanem a radními Libereckého kraje.

Dále p. K. sdělil, že pokud někdo koupí areál bývalého ZEZu tak se ještě zvýší doprava. Pan K. se také domnívá, že tuto variantu „tlačí“ firma TRW.

RNDr. Hofrichter zopakoval, že ze špatných variant městu nezbývá než vybrat tu nejméně špatnou. Dále sdělil, že s ním nikdo s TRW nejedná ani nejednal vyjma veřejného zasedání zastupitelstva.

Pan K. také připomněl plán z doby výstavby bramborárny, který počítal s obchvatem, pak se změnila situace a z toho plánu sešlo.

Starosta připomněl, že navrhovaná varianta by výrazně odlehčila centru města od dopravy.

RNDr. Hofrichter sdělil, že město nepochybně bude jednat s majiteli dotčených nemovitostí za účelem náhrady újmy způsobené změnou územního plánu, resp. výstavbou obslužné komunikace pro průmyslovou zónu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XX ke změně platného územního plánu ve variantě sjezdu z kruhového objezdu přes těleso železnice a dále po západní straně železničního náspu.

11 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č.1, návrh D)

 

 

 

 

 

 

4) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na výběrové řízení na nákup štěpkovače a kompostérů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, položka 6122 (stroje, přístroje, zařízení) 24.200,-Kč (nákup štěpkovače – výběrové řízení). Termín splnění do: 25.5.2018.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh E)

 

5) Předseda finančních výboru seznámil zastupitele s navrhovaným rozpočtovým opatřením a doporučil jeho schválení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 4.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh F)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo žádost o finančních příspěvek pro Linku bezpečí. RNDr. Hofrichter

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 10.000,-Kč.

10 hlasů pro, 3 proti (jmenné hlasování list č.1, návrh G)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu převodu podílu v BD Mohelka. Zastupitelé diskutovali o pozemcích souvisejících s dvěma domy BD Mohelka, tyto pozemky již byly v minulosti zakoupeny BD Mohelka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu převodu podílu v BD Mohelka dle smlouvy Města s BD Mohelka ze dne 11.7.1997. Termín splnění do: 28.5.2018

12 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č.1, návrh H)

 

8) Zastupitelé se seznámili s návrhem plánu prevence kriminality pro roky 2018 až 2021. V rámci diskuze byl návrh upraven tak, že s pořízením kamery na sportoviště bude počítáno pro rok 2019 a s pořízením kamery na parkoviště u lyžařského vleku pro rok 2020.

Zároveň zastupitelé upozornili, že je třeba zvýšit dohled městské policie na městském sportovišti.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje plán prevence kriminality města Rychnov u Jablonce nad Nisou na roky 2018–2021.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh A)

 

9) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na delegaci starosty města na valnou hromadu SVS.

Návrh usnesení:

I.  r o z h o d l o ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Tomáš Levinského k jednání na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 21. 6. 2018, kdy pan Tomáš Levinský je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem obce Rychnov u Jablonce nad Nisou na předmětné valné hromadě; a II. u k l á d á  pan Tomáš Levinský, aby se zúčastnil předmětné valné hromady a jednal na této valné hromadě v zájmu obce Rychnov u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh B)

 

10) Ing. Kalinová přenesla podnět k zahrnutí domu ve Školní ulici čp. 468 jako sociálně vyloučené lokality. Tento návrh zdůvodnila obavou, aby se po rekonstrukci nestala tato budova ubytovnou, kde pak dochází k zneužívání dávek na bydlení. Této možnosti již využila řada města.  Mgr. Zikl sdělil, že se bavil s majitelem domu, který mu sdělil, že po rekonstrukci chce jednotlivé byty prodat.                  RNDr. Hofrichter se domnívá, že nelze jenom z důvodu prosté obavy, která není zatím ničím podložená stanovit vyloučenou lokalitu. Starosta sdělil, že na o tomto problému se jednalo i na radě města s tím, že tam zaznělo, že na některou další radu bude pozván majitel této nemovitosti. Zastupitelé v dané věci nepřijali žádné usnesení nebo úkol.

 

Jednání bylo ukončeno v cca 19:20 hod.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

                                                                   ověřitelé

Mgr. Miluše Bubeníková                                                                  Mgr. David Suržin

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.