Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.4.2018

Jan Tomsa  25.05.2018 09:24

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 4. 2018

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Ing. Leoš Adler, Oldřich Preisler

Přítomno: Od začátku jednání přítomno 10 zastupitelů, od bodu 6) přítomno 11 zastupitelů.

Zápis ze dne 22.3.2018 byl schválen.

Starosta přivítal novou zastupitelku MUDr. Rašínovou, které vznikl mandát zastupitele změnou trvalého bydliště p. H. Topinkové, která se odstěhovala z Rychnova u Jablonce nad Nisou.

Starosta přečetl slib zastupitele a MUDr. Rašínová tento slib zastupitele stvrdila svým podpisem a slovem „slibuji“.

Program: 1) Pozemky

                2) Uvolnění finančních prostředků

                3) Rozpočtové opatření

                4) Půjčka z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

                5) Rekonstrukce regulace topení v MŠ

                6) Schválení záměru opravy střechy kůlny objektu čp. 20

                7) Různé

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh A)

 

1) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. na věcné břemeno pro kabelové vedení NN v ulici Komenského a Květinová.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 a 1148 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Komenského a Květinové v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města zároveň revokuje usnesení č. 28/02/18. Termín splnění do: 31.8.2018

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

2) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek 1126/1 v k.ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice a Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.8.2018. Termín splnění do 31.8.2018.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu pro splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/94 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/94 v k.ú. a Rychnov u Jablonce nad Nisou do 30.6.2018. Termín splnění do 30.6.2018.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo žádost o schválení směny části pozemku č. 973/1 a části pozemku 981/1 ve vlastnictví města za část pozemku č. 974 a část pozemku č. 966/1 vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 973/1 o výměře cca 94 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 a části pozemku 981/1 o výměře cca 78 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví města za část pozemku č. 974 o výměře cca 157 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 a část pozemku č. 966/1 o výměře cca 15 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví paní Jany Ptáčkové v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na GP uhradí žadatel. ZM zároveň revokuje usnesení č. 24/02/18. Termín splnění do 31.8.2018. 

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo žádost o směnu části pozemku č. 629 za část pozemku č. 621 vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 629 o výměře cca 45 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 za část pozemku č. 621 o výměře cca 20 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s panem Jiřím Štrojsou s tím, že výši nákladů na převod ponesou smluvní strany rovným dílem, doplatek rozdílu ceny pozemků uhradí žadatel. Termín splnění do 31.8.2018.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

V 18:20 hod. dorazila zastupitelka Bc. J. Benešová, počet přítomných zastupitelů 11.

 

6) Zastupitelstvo města projednalo žádost TRW Automotive Czech s.r.o. o prodej pozemku č. 350/3 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Záměrem žadatele je odkoupit pozemek od města a následně ho převést do vlastnictví Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů výměnou za část jiného pozemku v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úschově se spol. TRW Automotive Czech, s.r.o. ve věci prodeje pozemku č. 350/3 o výměře cca 1136 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text schválené smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.8.2018.

9 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

7) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 31. 12. 2019. Zároveň revokuje usnesení č. 146/10/16. Termín splnění do 31.12.2019.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o na věcné břemeno ve věci rekonstrukce plynovodu v ulici Komenského.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 ve věci rekonstrukce plynovodu v ulici Komenského v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

9) zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí o uvolnění finančních prostředků rozpočtu na nebytovém hospodářství.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3613 (Nebytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování), 300 000,- Kč čp. 68 restaurace Beseda – Výměna střešní krytiny, 105 000,- Kč čp. 68 chemická ochrana proti vzlínání vody ve stěnách sálu +++ obě položky v závislosti na navýšení celkového objemu finančním výborem, § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a údržba), 50 000,- Kč čp.173 výměna oken v přízemí ( Vietnamec příbytek), 100 000,- Kč čp. 167 navýšení uvolněné částky na opravu chodeb z důvodů statického zajištění mezipatra schodiště a výměny sklepních a komorových dveří (5 ks), výměna osvětlení, 55 000,- Kč čp. 209 rekonstrukce havarijního stavu schodiště do Klubíčka, 90 000,- Kč čp. 495 výměna oken a dveří v suterénu z důvodů havarijního stavu a oprava havarijního stavu oplocení mezi objekty.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

10) Zastupitelstvo města projednalo žádost o uvolnění finančních prostředků rozpočtu v § Silnice na vybudování přechodu pro chodce.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 320.000,- - Přechod pro chodce na náměstí včetně nasvícení. Termín splnění do: 30.4.2018

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

11) Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 3 a doporučil jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 3.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

12) Zastupitelé se seznámili s informací, že MěÚ obdržel jednu žádost o poskytnutí půjčky z fondu na zlepšení úrovně bydlení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 100.000,-Kč z fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou p. Tomáši Arnoštovi za účelem zřízení malé čistírny odpadních vod. Podmínkou uzavření smlouvy je pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby s kladným vyjádřením stavebního úřadu.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

13) Zastupitelstvo města se seznámilo s informací o nevyhovujícím stavu regulace topení na mateřské škole. V současné době je regulace pouze manuální. Dochází tak k přetápění a rostou náklady na provoz. Město zároveň řeší havárie jednotlivých prvků kotelny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje provedení rekonstrukce regulace topení v mateřské škole.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

14) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na provedení opravy střechy kůlny u čp. 20. Tuto kůlnu využívají někteří nájemníci domu čp. 20 jako sklad pevného paliva. Starosta předkládá tento materiál k projednání s ohledem na finanční náročnost opravy střechy kůlny a také s ohledem na skutečnost, zda by nebylo vhodné vyměnit ve zbývajících 2 bytech domu zdroj vytápění.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje provedení opravy střechy kůlny objektu Kokonínská čp.20. v ceně 70 tis. Kč.

11 hlasů proti – usnesení nebylo přijato (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

Návrh usnesení:

ZM ukládá MěÚ prověřit možnost připojení objektu čp. 20 na plynový řad a připravit možné varianty ekologického vytápění zbývajících bytů.  Termín splnění 20.5.2018.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

Jednání bylo ukončeno v cca 19:10 hod.

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

                                                                   ověřitelé

 

Ing. Leoš Adler                                                                                Oldřich Preisler

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.