Rada města

Usnesení rady ze dne 16.4.2018

Jan Tomsa  07.05.2018 15:17

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.4. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai

Program: 1) Předání osvědčení o zvolení zastupitelem

                2) Žádost o prominutí platby za teplo

                3) Žádost o výpůjčku pozemků

                4) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ

                5) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ

                6) Zvláštní užívání komunikace

                7) Webové stránky města      

                8) Přidělení bytu v DPS

 

  1. Rada města předala MUDr. Rašínové osvědčení o zvolení zastupitelem města. MUDr. Rašínová se stala zastupitelkou jako náhradnice za p. H. Topinkovou, která rezignovala na svůj mandát z důvodu její změny trvalého bydliště a přestěhování. Na prvním zasedání zastupitelstva složí MUDr. Rašínová slib zastupitele.

 

  1. Rada města projednala žádost o prominutí platby za teplo v bytě čp. 780 za měsíc únor 2018, kdy v bytě již nebyla a probíhaly zde stavební opravy. Nájemné p. Topinková uhradila, byt byl pronajat od 1.3.2018.

 

Návrh usnesení:

66/04/18 – rada města rozhodla na základě žádosti p. Topinkové o prominutí úhrady za teplo v bytě čp. 780 za období únor 2018.

4 hlasy pro

 

  1.  Rada města projednala žádost o výpůjčku pozemků č. 337 a 332 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

67/04/18 – rada města schválila výpůjčku pozemků č. 337 a 332 manželům Fučíkovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

4 hlasy pro

 

  1. Rada města projednala žádost ZŠ a MŠ Rychnov o schválení účetní závěrky a převodu zisku do fondů.

Návrh usnesení:

68/04/18 – rada města schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace za rok 2017 a zároveň schválila převod zisku ve výši 82.292,66 Kč do rezervního fondu, a to v částce 42.292,66 a do fondu odměn v částce 40.000,-Kč.

4 hlasy pro

  1. Rada města projednala žádost ZŠ a MŠ o schválení odpisového plánu na rok 2018.

Návrh usnesení:

69/04/18 – rada města schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ Rychnov, příspěvková organizace na rok 2018.

4 hlasy pro

 

  1.  Rada města projednala žádosti o dodatečné zvláštní užívání komunikací, Žádosti podaly Severočeské vodovody a kanalizace z důvodu oprav havárií.

Návrh usnesení:

70/04/18 – rada města souhlasí se dodatečným zvláštním užíváním komunikace Ještědská z důvodu havárie vodovodního potrubí.

4 hlasy pro

Návrh usnesení:

71/04/18 - rada města souhlasí se dodatečným zvláštním užíváním komunikace Komenského z důvodu havárie vodovodní přípojky.

4 hlasy pro

 

  1. Rada města znovu projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace Brusičská u čp. 692. V předchozím usnesení rady byla podmínka, že překop bude realizován protlakem, toto řešení však není technicky možné.

 

Návrh usnesení:

72/04/18 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Brusičská u čp. 692 s tím, že překop bude realizován za standardních podmínek. Rada města zároveň revokuje usnesení č. 64/04/18.

4 hlasy pro

 

  1. Starosta informoval radu o tom, že město skončilo v soutěži Zlatý erb Libereckého kraje, kde se hodnotí webové stránky měst a obcí na 7 místě. Dosud nefunguje správně mobilní verze stránek a stránky jsou nepřehledné. Na předních místech se umístily stránky, které využívají platformy webhouse.

 

Návrh usnesení:

73/04/18 – rada města ukládá MěÚ zajistit nabídky na zpracování nových webových stránek města.

4 hlasy pro

 

  1. Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS k žadatelům o uvolněný byt v DPS.

Návrh usnesení:

74/04/18 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla pronajmout volný byt č. 15 v DPS p. H. Pejtové.

4 hlasy pro

 

Ing. Martin Vágner                                                                                 Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                  starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.