Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 29.3.2018

Jan Tomsa  29.03.2018 12:18

Na úřední desce od 29.03.2018 do 18.04.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 3. 2018

 

38/03/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 629 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.4.2018.

39/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1145 a 1055/94 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

40/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. SVS, a.s. Teplice,  – jako budoucím oprávněným z věcného břemene a spol. TRW Automotive Czech s.r.o. – jako investorem, na pozemky      č. 243, 242, 342, 251 ve věci stavby „Rychnov u Jablonce n.N. - kanalizace pro č.p. 716 a 380, JN 029 049“ v Tovární ulici v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018.

41/03/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 350/3 o výměře cca 1136 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.4.2018.

42/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice, IČO: 490 99 469 ve věci převodu stavby kanalizace „Rychnov u Jablonce nad Nisou KRAD 04014“ pro potřeby budoucího dopravního terminálu v Nádražní ulici, Rychnov u Jablonce nad Nisou, za cenu 1000,- Kč. Termín splnění do:31.3.2018

43/03/18 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/386/2018, ve výši 31 222,- Kč, z rozpočtu Libereckého kraje, na výstavbu oplocenek a nátěr proti okusu.

44/03/18 - Zastupitelstvo města v souladu s vyhlášeným Grantovým programem spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2018 rozhodlo poskytnout dotaci níže uvedeným žadatelům: SPARTAK Rychnov  364000,-Kč, Dolina 45000,-Kč, Klubíčko 120000,-Kč, Zemínová 25000,-Kč, Zahrádkáři  30993,-Kč, Cvičení s dětmi  7000,-Kč, Magdaléna  48000,-Kč, Bizoncup 10000,-Kč. Zároveň schvaluje  uvolnění finančních prostředků ve výši 649.993 Kč z příslušné položky rozpočtu.

45/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1, ke Smlouvě o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele města Rychnov u Jablonce nad Nisou.

46/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje vícepráce na dostavbu víceúčelového sportovního hřiště ve výši 120.000,- Kč a pověřuje FV zajistit rozpočtovou změnu v této věci. Termín splnění do 30.6.2018

47/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) -70 000,- Kč čp 20 oprava havárie střechy kůlny, 25 000,- Kč čp 20 oprava stříšek vchodů (havarijní stav),  40 000,- Kč čp 506 oprava havarijního stavu chodníku, 65 000,- Kč čp 173 nový plynový kotel byt p. Kracíková – havárie, neopravitelné § 3613 (Nebytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a údržba) 370 000,- Kč dokončení fasády restaurace Beseda dle dod. SoD z r. 2017 –   s navýšením o druhou instalaci lešení a navýšením objemů prací  (zčásti vlivem klimatických podmínek koncem r.2017 a zčásti  chybným zadáním v PD) 

48/03/18 - Zastupitelstvo schvaluje navýšení prostředků v §3745 položky 6122 o částku 43 tis. Kč na zakoupení sněhové frézy, v této souvislosti zároveň doporučuje ponížit finanční prostředky v §3745 v položce 5137 o částku 20 tis. Kč. Zároveň ukládá finančnímu výboru zařadit tyto změny do návrhu rozpočtového opatření.

48a/03/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat opravu lesní cesty na ppč. 3022 k.ú. Rychnov I. etapa ve výši 992.870,- Kč a pověřuje FV přesunout částku ve výši 500.000,- Kč z § 2212 (silnice) položka 5171 (opravy) na § 1031 (lesy) položka 5171 (opravy). Termín splnění do 30.4.2018.

49/03/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí:  § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 93.000,-Kč , Dopravní terminál – zpracování studie proveditelnosti 50 tis., zpracování žádosti o dotaci 43 tis. Kč, Termín splnění do: 22.3.2018.

50/03/18 - Zastupitelstvo schválilo podporu ve formě finančního daru ve výši 13.635,-Kč v rámci financování hospice Sv. Zdislavy pro rok 2018.

51/03/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 2.

52/03/18 - Zastupitelstvo města bere na vědomí střednědobý plán oprav a údržby a schvaluje plán oprav na rok 2018.

53/03/18 - Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběžném plnění schváleného výhledu oprav komunikací. Termín splnění do 22.3.2018.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.