Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.2.2018

Jan Tomsa  20.03.2018 09:54

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 2. 2018

Začátek jednání: 18:00 hod.

Ověřitelé: Mgr. Marek Zikl, Ing. Petr Bartoň

Přítomno: Od začátku jednání přítomno 9 zastupitelů.

Zápis ze dne 25.1.2018 byl schválen.

 

Program:

 1.  Informace starosty
 2. Pozemky
 3. Prodej bytové jednotky v čp. 472
 4. Uvolnění finančních prostředků
 5. Rozpočtové opatření č. 1
 6. Prodloužení termínu ve věci kolaudace b.j. v čp. 460
 7. Informace k navýšení nákladů na odpadové hospodářství města a obcí
 8. Vyhláška o nočním klidu
 9. Zpráva hlavní inventarizační komise
 10. Nabídka pojištění právní ochrany
 1. hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1)  Starosta seznámil zastupitele s tím, že byla přijata žádost města o dotaci na most v Údolní ulici. Starosta dále informoval, že město bude realizovat nákup kompostérů pro občany města a pořízení štěpkovače z dotace. Dále informoval o podání žádosti na opravu erbu na kostele sv. Václava, kterou vypsal Liberecký kraj.

 

2) Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku č. 788/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 788/2 o výměře 144 m2 (dle GP ppč. 788/4) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 300,- Kč /m2 paní J. Bendové. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku vedením splaškové kanalizace a kabelem NN. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31.8.2018

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

 

 

3) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce ve věci zřízení kabelového vedení NN.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo prodej části pozemku č. 1163/1 manželům Fadrhonsovým.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 322 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fadrhonsovým za cenu 250,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31.3.2018

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

5) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby.

 

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby RD 2+KK včetně přípojek na pozemku č. 1046 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s paní Z. Havrdovou. Termín splnění do: 31.8.2018. II. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby RD 4+KK včetně přípojek, vrtané studny a zpevněných ploch na pozemku č. 1045 a 1044/4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s paní M. Havrdovou a panem L. Havrdou. Termín splnění do: 31.8.2018.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

 

6) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu pro splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo manželům Kakosovými prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do 30.5.2018.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh směny pozemků s p. Ptáčkovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 973/1 a části pozemku 981/1 o celkové výměře cca 200 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví ve vlastnictví města v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za část pozemku č. 974 o výměře cca 200 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví paní Jany Ptáčkové. Náklady na GP uhradí žadatel.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

8) Zastupitelstvo města znovu projednalo schválení převodu pozemků do vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Důvodem bylo doporučení nejprve zveřejnit úmysl převodu těchto pozemků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků č. 1093/3, 1096, 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemků č. 3395, 3433, 3413 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do vlastnictví Státnímu pozemkovému úřadu. Termín splnění do: 31.8.2018

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Libereckým krajem a Českou republikou – Státním pozemkový úřadem ve věci úpravy sjezdu ze silnice č. III/28715 na komunikaci na ppč. 3446 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Libereckým krajem a Českou republikou – Státním pozemkový úřad, na ppč. 3448 ve věci úpravy sjezdu ze silnice č. III/28715 na komunikaci na ppč. 3446 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.8.2018

 1. hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

10) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Českou republikou – Státním pozemkový úřadem ve věci úpravy sjezdu z nájezdu na silnice č. I/65 na komunikaci Rádelská.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Českou republikou – Státním pozemkový úřad, na ppč. 3013 a na ppč. 2260/1 ve věci úpravy sjezdu z nájezdu na silnice č. I/65 na komunikaci Rádelská v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.8.2018

 1. hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

 

 1. Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 a 1148 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Komenského a Květinové v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

 1. Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej bytové jednotky v čp. 472.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 472/3 o velikosti 3+1 v objektu Nádražní 472, Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 1.550.000,- Kč panu V. Sedláčkovi. Termín do 31.8.2018.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

 1. Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na zpracování žádosti o dotaci a řízení akce „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu finančních prostředků: § 3722 (Sběr a svoz komunálního odpadu) pol.  6122 (stroje přístroje zařízení) - 47.190,-Kč.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

 1. Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na zateplení štítové fasády na čp. 569.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) 280.000,- Kč na provedení zateplené fasády   štítové stěny čp.569.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

 1. Starosta předložil návrh na navýšení finančních prostředků na nákup nákladního vozidla z důvodu, že společně s automobilem budou pořizovány i kontejnery. Jedná se o navýšení ve výši cca 86 tis. Kč.

 

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení finančních prostředků rozpočtu § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) pol. 6122 (stroje přístroje) 1.086.000,-Kč na nákup nákladního vozidla na svoz bioodpadu a schvaluje jejich uvolnění.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

 1. Předseda finančního výboru Ing. Adler seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1 a navrhl jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozpí. opatření č. 1. Zastupitelstvo schvaluje zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

 1. Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na budovu čp. 460. Vzhledem k tomu, že investor skutečně opravy na budově provedl byla žádost schválena. S investorem se bude dále jednat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na budovu č.p. 460 a přilehlé pozemky. V dodatku bude prodloužen termín uzavření samotné kupní smlouvy a povinnosti kupujícího předložit prodávajícímu kolaudaci domu nebo rozhodnutí o povolení k předběžnému užívání nejméně jedné bytové jednotky v domě, a to nejpozději do 31.3.2018.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

 1. Zastupitelé se seznámili s materiálem České asociace odpadového hospodářství, které upozorňuje na nebezpečí enormního nárůstu poplatků za odpady. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednostranné vyjádření, a ne zcela jasně ověřitelné informace, zastupitelstvo pouze vzalo tento materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství od České asociace odpadového hospodářství.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

 1. Zastupitelstvo města projednalo návrh nové vyhlášky o nočním klidu. K vyhlášce se vyjádřil místostarosta Ing. Vágner a sdělil, že nesouhlasí s jejím přijetím, a to i z důvodu, že neřeší další akce, které se mohou konat v průběhu roku ve městě a které by mohly narušit noční klid.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.

8 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

 1. Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2017.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

 

Jednání bylo ukončeno v cca 19:20 hod.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

                                                                        ověřitelé

 

Mgr. Marek Zikl                                                                                          RNDr. Tomáš Vágai

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.