Rada města

Usnesení rady ze dne 19.2.2018

Jan Tomsa  08.03.2018 09:17

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.2. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vagai

 

Program:

 1. Informace o přístavbě areálu TRW
 2. Výběrová řízení
 3. Žádost nájemce nebytového prostoru v čp. 173
 4. Pronájem pozemků
 5. Žádost o souhlas s instalací retardérů
 6. Kopírovací stroj na MěÚ
 7. Prodloužení ulice Březová
 8. Zveřejnění výpůjčky

 

 

1) Starosta seznámil radní s návrhem přístavby areálu TRW.

 

2) Starosta informoval radní o tom, že město obdrží dotaci na kompostéry a štěpkovač a v této souvislosti navrhl uzavřít smlouvu o administraci projektu a realizaci výběrového řízení. ¨

Návrh usnesení:

35/02/18 – rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou TENDRA s.r.o. na řízení realizace projektu z OPŽP a realizaci organizace zadávacího řízení na akci „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

3 hlasy pro

 

3) Starosta seznámil radní s tím, že město má spolu s římskokatolickou farností možnost získat dotaci na opravu erbu na kostele sv. Václava od Libereckého kraje, Podmínkou je uzavřená smlouva s restaurátorem. Smlouva s restaurátorem je připravena tak, že pokud město dotaci neobdrží, tak se smlouva ruší.

Návrh usnesení:

36/02/18 - Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu na obnovu památek v LK na rok 2018 a to na opravu litinového erbu knížete Rohana a Kamenných architektonických prvků fasády kostela sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Dále souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení restaurování kamenných architektonických prvků fasády na průčelí kostela sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou s Mgr. Filip Novotný, akad. sochař a restaurátor a s uzavřením smlouvy na provedení restaurování litinového erbu kn. Kamila Rohana.

3 hlasy pro

 

 

4) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení na akce: Rekonstrukce kotelny základní školy, 1.stupeň, Výměna střešního pláště na objektu č.p. 171, štítová fasáda na čp. 569, oprava komunikací 2018, Dodávka nového nákladního automobilu N1, s kontejnerovou nástavbou s pohonem 4X4.

Návrh usnesení:

37/02/18 –Rada města na základě doporučení výběrové komise ze dne 14.2.2018, rozhodla, že realizaci akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ, 1. stupeň“, provede firma TEP Jablonec nad Nisou.

3 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

38/02/18 - Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení ze dne 14.2.2018 rozhodla, že realizaci akce „Výměna střešního pláště na objektu č.p. 171“ provede firma Stanislav Záhon PENTAGON 1, IČ: 86736558.

3 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

39/02/18 - Rada města na základě záznamu o výběru VZMR ze dne 19.2.2018 rozhodla, že realizaci akce „štítová fasáda na čp. 569“, provede firma HB INPOL, s.r.o., Liberec.

3 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

40/02/18 - Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „Oprava komunikací 2018“ provede firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou.

3 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

41/02/18 - Rada města na základě doporučení výběrové komise ze dne 14.2.2018, rozhodla, že „Dodávku nového nákladního automobilu N1, s kontejnerovou nástavbou s pohonem 4X4“ bude realizovat firma GAZ AUTO PRAHA s.r.o.. Podmínkou je uvolnění a navýšení finančních prostředků zastupitelstvem města.

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s žádostí nájemce nebytového prostoru Komenského 173, který požádal o prominutí nájemného v délce 15 měsíců jako částečnou kompenzaci za provedenou instalaci nového plynového vytápění. Původní vytápění celého nebytového prostoru bylo prováděno 2 ks lokálních topidel GAMAT, která byla po ukončení životnosti, většina vytápěného prostoru vykazovala prostorovou teplotu nižší než 15 stupňů. Vzhledem k ukončení životnosti GAMAT by MÚ v průběhu 1–2 let čekala kompletní rekonstrukce topení s obdobnými náklady, uvedenými v žádosti nájemníka. Nové vytápění včetně rozvodů je stacionární, a tudíž nepřenosné a v případě ukončení stávajícího nájemního vztahu může být využito pro účely města.

Nájemník při instalaci topné soustavy splnil všechny požadavky dle usnesení Rady města č. 127/09/17 ze dne 18.9.2017

 

 

 

Návrh usnesení:

42/02/18 - Rada města souhlasí s prominutím nájmu nebytových prostor v délce 15 měsíců jako částečnou kompenzaci za provedenou instalaci nového plynového vytápění pro nájemníka nebytových prostor Thi Hoai Thu, Komenského 173, v Rychnově u Jbc n.N. Způsob převodu vlastnictví díla na město v případě ukončení nájemní smlouvy bude řešeno dodatkem stávající nájemní smlouvy před započetím účinnosti prominutí nájmu. Zároveň město převezme do svého majetku plynové vytápění v tomto nebytovém prostoru.

3 hlasy pro

 

 

6) Rada města projednala žádost o pronájem pozemků pro pastviny, kterou podal p. Blahovec.

 

Návrh usnesení:

43/02/18 - Rada města schválila pronájem pozemků č. 1353/3 o výměře 3033 m2, č. 1353/2 o výměře 2670 m2, č. 1320/3 o výměře 1168 m2, č. 1321/2 o výměře 1238 m2, č. 1320/1 o výměře 691 m2 a č. 1319/1 o výměře 494 m2, č. 565/1 o výměře 2034 m2, č. 576/1 o výměře 3266 m2, č. 602/2 o výměře 3266 m2, 602/1 o výměře 2918 m2 a č. 612/1 o výměře 3485 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu T. Blahovcovi od 1.4.2017 do 30.9.2017 za jednorázovou úplatu 3098,- Kč s tím, že nájemce umístí elektrický mobilní ohradník na 3098 m2 v rámci pronajatých pozemků a operativně ho bude po dobu nájemního vztahu přemisťovat tak, aby postupně koně spásli celou pronajatou plochu.

3 hlasy pro

 

7) Rada města se seznámila s žádostí p. Čermáka o souhlas s instalací 3 zpomalovacích retardérů a příslušného dopravního značení na pozemní komunikaci na Pelikovicích kolem pozemků č. 1 a 50.

Rada města pro rozhodnutí požaduje předložit návrh technického řešení.

 

8) Tajemník informoval radu, že stávající kopírovací stroj Konica Minolta je dle techniků již poměrně opotřebovaná, zároveň městu bude končit v březnu servisní a materiálová smlouva. Současné náklady na měsíční provoz činí 12.661, 70 Kč, dle připravené nabídky by náklady na nový obdobný stroj při pronájmu činily 11.804,20 Kč.

 

Návrh usnesení:

44/02/18 – rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje Konica Minolta s tím, že stávající stroj bude nabídnut pro potřeby ZŠ.

3 hlasy pro

 

 

 

 

9) Rada města se seznámila s projektovou dokumentací na prodloužení ul. Březová a propojení až do ul. Husova. Dokumentace zahrnuje prodloužení vodovodu a splaškové stoky.

 

Návrh usnesení:

45/02/18 - Rada města v souladu s přijatým usnesením č. 11/01/18 ze dne 11.1.2018 souhlasí na základě doplněného hydrotechnického výpočtu k navrhované stavbě „Prodloužení ulice Březová“ s předloženým řešením vsaku dešťových vod v krajnici navrhované komunikace.

3 hlasy pro

 

10) Rada města v souvislosti s předchozím usnesením rady města č. 13/01/18 ve věci řešení výpůjčky sportovní haly pro oddíly Spartak Rychnov z.s. rozhodla zveřejnit úmysl výpůjčky. Následné jednání o schválení výpůjčky proběhne po zveřejnění úmyslu.

 

N8vrh usnesení:

46/02/18 – rada města schválila zveřejnění úmyslu výpůjčky sportovní haly v čp. 68.

3 hlasy pro

 

Ing. Martin Vágner                                                                                               Bc. Tomáš Levinský

      místostarosta                                                                                                           starosta

Diskuze

 • 08. 03. 2018 10.45
  návrhem přístavby areálu TRW. Dá se s tím seznámit i jako veřejnost? Děkuji  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.