Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 22.2.2018

Jan Tomsa  23.02.2018 10:22

Na úřední desce od 23.02.2018 do 11.03.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 2. 2018

 

19/02/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 788/2 o výměře 144 m2 (dle GP ppč. 788/4) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 300,- Kč /m2 paní J. Bendové. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku vedením splaškové kanalizace a kabelem NN. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31.8.2018

20/02/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

21/02/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 322 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fadrhonsovým za cenu 250,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do: 31.3.2018

22/02/18 - I. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby RD 2+KK včetně přípojek na pozemku č. 1046 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s paní Z. Havrdovou. Termín splnění do: 31.8.2018. II. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby RD 4+KK včetně přípojek, vrtané studny a zpevněných ploch na pozemku č. 1045 a 1044/4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s paní M. Havrdovou a panem L. Havrdou. Termín splnění do: 31.8.2018.

23/02/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo manželům Kakosovými prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do 30.5.2018.

24/02/18 - Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 973/1 a části pozemku 981/1 o celkové výměře cca 200 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví ve vlastnictví města v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za část pozemku č. 974 o výměře cca 200 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví paní Jany Ptáčkové. Náklady na GP uhradí žadatel.

25/02/18 - Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků č. 1093/3, 1096, 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemků č. 3395, 3433, 3413 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do vlastnictví Státnímu pozemkovému úřadu. Termín splnění do: 31.8.2018

26/02/18 -  Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Libereckým krajem a Českou republikou – Státním pozemkový úřad, na ppč. 3448 ve věci úpravy sjezdu ze silnice č. III/28715 na komunikaci na ppč. 3446 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.8.2018

27/02/18 - Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Českou republikou – Státním pozemkový úřad, na ppč. 3013 a na ppč. 2260/1 ve věci úpravy sjezdu z nájezdu na silnice č. I/65 na komunikaci Rádelská v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.8.2018

28/02/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 a 1148 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Komenského a Květinové v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

29/02/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 472/3 o velikosti 3+1 v objektu Nádražní 472, Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 1.550.000,- Kč panu V. Sedláčkovi. Termín do 31.8.2018.

30/02/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu finančních prostředků: § 3722 (Sběr a svoz komunálního odpadu) pol.  6122 (stroje přístroje zařízení) - 47.190,-Kč

31/02/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) 280.000,- Kč na provedení zateplené fasády   štítové stěny čp.569.

32/02/18 - Zastupitelstvo města schvaluje navýšení finančních prostředků rozpočtu § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) pol. 6122 (stroje přístroje) 1.086.000,-Kč na nákup nákladního vozidla na svoz bioodpadu a schvaluje jejich uvolnění.

33/02/18 - Zastupitelstvo schválilo rozpí. opatření č. 1. Zastupitelstvo schvaluje zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu.

34/02/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na budovu č.p. 460 a přilehlé pozemky. V dodatku bude prodloužen termín uzavření samotné kupní smlouvy a povinnosti kupujícího předložit prodávajícímu kolaudaci domu nebo rozhodnutí o povolení k předběžnému užívání nejméně jedné bytové jednotky v domě, a to nejpozději do 31.3.2018.

35/02/18 – Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství od České asociace odpadového hospodářství.

36/02/18 - Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.

37/02/18 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2017.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.