Rada města

Usnesení rady ze dne 5.2.2018

Tomáš Levinský  14.02.2018 11:36

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5.2. 2018

 

Zahájení: 5.2.2018 18:00 h

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová,  Ing. Martin Vágner, omluva -  Bc. Jaroslava Benešová

 

Program:

1)Právní služby

2)Zadávací dokumentace kotelna Ještědská ZŠ

3)Zadávací dokumentace oprava komunikací

4)Výtěžek z plesu

5)Kotelna MŠ

6)Odvolání proti usnesení p. Raisová

7)Pronájem mobiliáře do muzea

  1. Stavby, nemovitosti, povolení, vyjádření, nájem

 

1) Právní služby

Starosta seznámil radu s možností změnu advokátní kanceláře zajištujících právní služby pro město. V současnosti má město advokátní kancelář Horáková z Prahy. Pro pracovníky města by bylo uživatelsky příjemnější, možnost častých osobních konzultací, a tedy výběr právního zástupce z blízkého okolí. Byly osloveni Mgr. Čaněk a JUDr. Holásek, kteří by měli o pozici právního zástupce města zájem. Radní požadovali po jmenovaných předložení konkrétní cenové nabídky za poskytování právních služeb. Nabídková cena bude stanovena jako paušální měsíční odměna dle počtu hodin dále uvede cenu za 1 hodinu poskytování právních služeb nad rámec paušální měsíční odměny. Mgr. Čaněk nenabízí služby formou paušálu. Paušální nabídka JUDr. Holáska je 16 tis. Kč měsíčně bez DPH.

Rada se seznámila s předloženým materiálem a konstatuje, že nebude nastavený systém právních služeb měnit. V případě významnějších kauz je možné vybrat právní pomoc ad hoc, k jednotlivému případu.

 

2) Zadávací dokumentace kotelna Ještědská ZŠ

Rada se seznámila s předloženou zadávací dokumentací.

22/02/18 - Rada města souhlasí se zadávací dokumentací „Rekonstrukce kotelny základní školy, 1. stupeň“ a ukládá MÚ vypsat neprodleně výběrové řízení.

4 pro

3) Zadávací dokumentace oprava komunikací.

Rada se seznámila s předloženou zadávací dokumentací.

 

23/02/18 - Rada města souhlasí se zadávací dokumentací „Oprava komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ a ukládá MÚ vypsat neprodleně výběrové řízení.

4 pro

4) Výtěžek z prodeje vstupenek z městského plesu.

Starosta seznámil radu s informacemi, jak postupovat při věnování výtěžku z městského plesu na dobročinné účely. Dále informoval o spolupráci s místní lékařkou pro děti a dorost MUDr. Vondruškovou, která doporučila možné příjemce.

24/02/18 - Rada města rozhodla věnovat výtěžek ze vstupného z městského plesu 2018 paní HV a jejímu synovi, který trpí cystickou fibrózou na pobyt u moře, nákup kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek, cestovného, rehabilitace a léků.

4 pro

5) Kotelna MŠ

Rada města se seznámila stavem kotelny v budově MŠ, a nutností odstranění havarijních závad. Seznámila se nabídkami na jejich odstranění. Provedeným místním šetření bylo zjištěno, že v nejhorším stavu je rozdělovač, který ji teče – oprava 120 tis. Kč. Dále by bylo vhodné vyměnit zásobník na TUV (Boiler), který je pravděpodobně zarostlý. V případě jeho havárie by školka byla bez vytápění.

25/02/18 - Rada města souhlasí s neprodlenou rekonstrukcí rozdělovače, který je v havarijním stavu, kotelně mateřské školy. Oprava nesmí omezit provoz mateřské školy.

4 pro

 

6) Odvolání paní Raisové

Rada se seznámila s odvolání proti rozhodnutí uvedeném v usnesení 7/01/18 -  Rada města nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného nájemci p. R z důvodu výskytu plísně v bytě, protože výskyt plísní nebyl způsoben stavebně technickým stavem.

Rada na svém rozhodnutí uvedeném v usnesení 7/01/18 trvá.

 

7) Pronájem mobiliáře do muzea

Starosta informoval radu, že město má mobiliář umístěný v městském muzeu pronajatý od Městské galerie My a to na základě roční nájemní smlouvy, její platnost z končila k 31.12.2017. Radě je předložena nájemní smlouva dle původních parametrů s platností do 31.12.2018.

26/02/18 – Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu výstavního mobiliáře a sbírkových předmětů s Městská galerie MY, z.s. se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, IČ 70226814.

4 pro

8) Stavby, nemovitosti, povolení, vyjádření, nájem.

- Výstavba domovní ČOV st. 347/1, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou u domu manželů Arnoštových

27/02/18 – Rada města souhlasí se stavbou domovní ČOV na p.p.č. 346, 344/1, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a nemá námitek.

4 pro

- Žádost o souhlas s PD na navrženou kabelovou přípojku NN v Požárnické ulici. Jedná se o stavební parcelu, které město prodalo manželům Kakosovým.

 

28/02/18 - Rada města souhlasí navrženou trasou kabelové přípojky NN ke stavební parcele č. 1055/1 (dle GP 1055/127) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a k předložené projektové dokumentaci nemá námitky.

 

4 pro

 

- Žádost o souhlas s PD na navrženou kabelovou přípojku NN v Brusičské ulici. Jedná se o dvě stavební parcely, které město prodalo manželům Havrdovým a paní Z. Havrdové.

 

29/02/18 - Rada města souhlasí navrženou trasou kabelové přípojky NN ke stavební parcele č. 1046 s 1045 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a k předložené projektové dokumentaci nemá námitky.

4 pro

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace Na Hranici z důvodu kacení stromu; žadatel 3D styl s.r.o.

30/02/18 - Rada města souhlasí se zvláštním užíváním ulice Na Hranici z důvodu kácení stromu u č.p. 469, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

4 pro

- Oprava havárie plynu v ul. Na Hranici

 

31/02/18 - Rada města souhlasí s povolením dodatečného zvláštního užívání komunikace ul. Na Hranici z důvodu ohlášené havárie na plynárenském zařízení u č.p. 765 a 687, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 pro

 

- Sl. ČP má pronajatý nebytový prostor v č.p. 68 (Beseda – restaurace). Ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, zařízení a vybavení čl. 5, odst. 6) je zakotveno právo pronajímatele Města Rychnova zvyšovat nájemné o 1,5 násobek míry inflace za předchozí kalendářní rok, a to vždy k 1.3. příslušného roku. Průměrná míra inflace v roce 2016 byla 2,5%.

 

32/02/18- Rada města rozhodla nezvyšovat k 1.3.2018 nájemné za restauraci Beseda.

4 pro

- Nájemce bytu v č.p. 532 p. VP zemřela. V bytě s ní žila její dcera, která je tam od svého narození trvale hlášena. Dle Občanského zákoníku přechází nájem bytu po zemřelém nájemci na člena domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Nájem bytu po jeho přechodu skončí uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel.

 

33/02/18 - Rada města souhlasí s přechodem nájmu bytu v č.p. 532 v Rychnově po paní VP na člena domácnosti paní HP, a to na dobu určitou do 31.12.2018 za standardních podmínek.

 

4 pro

 

- Pan Ing. Dlouhý požádal v zastoupení za pana JS a paní LP o souhlas se stavbou RD v ul. U Dubu a zároveň o povolení připojení sjezdu na MK U Dubu a přeložku VO v souvislosti se navrhovaným sjezdem.

 

34/02/18 - Rada města souhlasí s výstavbou RD na ppč. 1055/17 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a se zřízením sjezdu z tohoto pozemku na MK ul. U Dubu dle předložené situace. Dále rada města souhlasí s přeložkou lampy VO o 2,8 m s tím, že náklady na přeložku uhradí žadatel a po dokončení stavby předá dotčený úsek veřejného osvětlení do správy Městskému úřadu.

 

4 pro

 

- Rada města rozhodne ve věci pronájmu bytu v domě čp. 780, ul. Školní v tzv. rozšířené radě města dne 22.2.2018.

 

- Rada se seznámila s Oznámením o zahájení řízení - umístění a stavba vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší společnosti TRW Automotive Czech s.r.o.

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                 Bc. Tomáš Levinský

Místostarosta                                                                          starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.