Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.12.2017

Jan Tomsa  19.01.2018 09:03

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 12. 2017

 

Čas zahájení 18:00

Ověřitelé: Mgr. David Suržin, Ing. Petr Bartoň

Přítomni: od začátku jednání přítomno 13 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.11.2017 byl bez připomínek schválen.

 

Program: 1) Pozemky

                2) Rozpočtové opatření

                3) Uvolnění finančních prostředků

                4) Rozpočtový výhled

                5) Rozpočet města na rok 2018

                6) Plán jednání zastupitelstva na I. pololetí 2018

 

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

1) Zastupitelé projednali návrh na směnu pozemků města s manželi Mikáskovými a Levinskými. Starosta informoval o tom, že je dané věci ve střetu zájmů a nebude se účastnit hlasování. Důvodem směny je záměr žadatelů vybudovat na části pozemku č. 459 garáž, a naopak na části pozemku č. 461/2 a 461/3 se nachází těleso komunikace.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 459 o výměře 30 m2 v hodnotě 140,- Kč za m2 (ve vlastnictví města) za část pozemku č. 461/2 o výměře 4 m2 v hodnotě 400,- Kč m2 (v podílovém spoluvlastnictví manželů Mikáskových a Levinských) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na převod uhradí každá smluvní strana jednou polovinou. Finanční rozdíl bude vypořádán.

12 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

2) Zastupitelstvo města projednalo žádost p. L. Havrdy, paní M. Havrdové a p. Z. Havrdové o možnost uzavřít kupní smlouvu ještě před vydáním stavebního povolení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s přijatým usnesením č. 155/09/17 s uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. 1045 a pozemek č. 1046 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou před vydáním stavebních povolení povolujících stavby na předmětných pozemcích. Podmínkou uzavření smlouvy je uhrazení celé kupní ceny.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

3) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby splaškové a dešťové kanalizace s paní I. Abrmanovou a panem F. Veidlem a se společností Liberecké kotlárny Hölter.

 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace (část SO-05 Úprava toku Mohelky)“ na pozemku č. 246 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s paní I. Abrmanovou a panem F. Veidlem jako vlastníky pozemku. II. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace (část SO-06 Terénní úpravy)“ na pozemku č. 238/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností Liberecké kotlárny Hölter, s.r.o. jako vlastníkem pozemku.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

4) Předseda finančního výboru Ing. Adler seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření a doporučil jeho schválení. Zároveň doporučil stejně jako minulé roky schválit i pravomoc pro starostu města přijmout rozpočtové opatření pro období 21.12.2017-31.12.2017 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 11. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 21.12.2017-31.12.2017 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky, a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturování a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace ve stejném období a vyúčtování energií a vodného – stočného.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na veřejné osvětlení. RNDr. Hofrichter se podivil nad tím, že se o uvolnění této částky žádá těsně před koncem roku. Jedná se o práce a opravy, které již byly nepochybně realizovány ale finanční prostředky na ně uvolněny nebyly.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění financí v § 3631 (Veřejné osvětlení) - položka 5171 (opravy a udržování) ve výši 170.000,- na běžnou údržbu a provozování stávající sítě veřejného osvětlení.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

6) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem rozpočtového výhledu města do roku 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled do roku 2021. 

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

7) Zastupitelstvo města se seznámilo s aktualizací plánu oprav komunikací pro rok 2018 a 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 195/11/2017 aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Po vyhodnocení výběrových řízení předloží MěÚ návrh na realizaci dalšího postupu.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města na rok 2018.  Starosta seznámil zastupitele s přípravou návrhu rozpočtu. Příjmová část rozpočtu vychází z odborných predikcí.

Zastupitelé postupně prošli jednotlivé položky výdajové části rozpočtu. Určili položky, které budou podléhat dalšímu schválení zastupitelstva.

Odešel zastupitel Ing. Žabka, počet přítomných zastupitelů 12.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2018 dle Návrhu rozpočtu na rok 2018, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 57.921.200 Kč, výdaje 59.931.510 Kč, vzniklý schodek ve výši 2.010.310 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 2.010.310 Kč/. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem.  Jedná se o položky/ v paragrafu: 2219/6121, 2321/6121, 2212/6121 – (7.950 tis. terminál), 3326/5171 (500 tis. Getewent), 3612/5171, 3613/5171 (500 tis. opravy Beseda), 3631/5171 (600. tis., optimalizace), 3722/5139, 3722/6122, 3745/6122, 6409/5222.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

9) Starosta předložil zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva města v I. pololetí 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo termíny zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2018.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

Jednání bylo ukončeno v cca 20:20 hod.

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                    Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                                starosta

                                                                                    ověřitelé

Mgr. David Suržin                                                                                                    Ing. Petr Bartoň

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.