Rada města

Usnesení rady ze dne 11.1.2018

Jan Tomsa  19.01.2018 07:27

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 11.1. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, Ing. Martin Vágner od bodu č. 2 přítomna také Bc. Jaroslava Benešová

 

Program:

1) Právní služby

2) Střecha 171

3) Kotelna ZŠ

4) místní úprava DZ

5) Stavební úpravy bytu Brusičská 577

6) Zplnomocnění projektanta k přípravě inženýrské činnosti – kanalizace

7) Ukončení nájmu bytu čp. 780

8) Žádost paní Raisové – sleva z nájemného

9) Žádost paní Raisové – podlahy

10) GDPR – ochrana osobních údajů

11) Žádost o pronájem Blahovec

12) Prodloužení ulice Březová

13) Souhlas s ošetřením ploch Líska Košovy

14) Žádost prodloužení kanalizace Ještědská

15) Spartak sportovní hala

16) Změna předsedkyně SPOZ

17) Jmenování předsedkyně komise pro kulturní, sportovní a společenské záležitosti

18) Informace – řadové domy Malířská, dotační tituly

 

1) Právní služby – starosta seznámil radu s možností změny advokátní kanceláře zajištujících právní služby pro město. V současnosti má město advokátní kancelář Horáková z Prahy. Pro pracovníky města by byla uživatelsky příjemnější, možnost častých osobních konzultací, a tedy výběr právního zástupce z blízkého okolí. Byly osloveni Mgr. Čaněk a JUDr. Holásek, kteří by měli o pozici právního zástupce města zájem. Radní požadují po jmenovaných předložení konkrétní cenové nabídky za poskytování právních služeb. Nabídková cena bude stanovena jako paušální měsíční odměna dle počtu hodin dále uvede cenu za 1 hodinu poskytování právních služeb nad rámec paušální měsíční odměny.  

 

2) Střecha 171 – Radní byli seznámeni s problémem před uzavřením smlouvy s vybraným uchazeče na opravu střechy domu čp. 171. V položkovém rozpočtu při zadání nebylo počítáno s lešením, což by činilo ve vícenákladech 152 tis. Kč.

Návrh usnesení:

1/01/18 -  Rada města rozhodla o zrušení výběrové řízení z důvodu chyb v zadávací dokumentaci. Ukládá městskému úřadu připravit opravené zadání s položkou lešení a dopracovaným projektem a neprodleně předložit radě města, která schválí zadávací dokumentaci a rozhodne o vypsání nového výběrové řízení.

4 hlasy pro

 

3) Kotelna ZŠ – radě města byla předložena jedna nabídka na vypracování PD pro výběr zhotovitele rekonstrukce kotelny ZŠ – Ještědská. Cena za zpracování byla dle radních velmi vysoká. Poptány ke zpracování nabídky byly 3 projektové kanceláře a nabídku předložila pouze jedna z nich. Proběhla diskuze, zda bude v rámci úspor (50 tis. Kč.)  výhodnější použít upravený položkový rozpočet z předchozího poptávkového řízení. 

Návrh usnesení:

2/01/18 – rada města rozhodla o mimořádném zadání výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „rekonstrukci kotelny ZŠ“ poptávkovým řízením, dle výkazu výměr, z důvodu zrychlení procesu výběru dodavatele, neboť je kotelna na hranici životnosti a finanční úspory.   

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s veřejnou vyhláškou – návrh na opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ve věci umístění DZ na silnici III/2879 – úprava a doplnění DZ v místě křižovatky s MK U Červeného domu

Návrh usnesení:

3/01/18 -  Rada města nemá námitek k úpravě dopravního značení na silnici III/2879 – úprava a doplnění DZ v místě křižovatky s MK U Červeného domu km 0,765 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

5) Stavební úpravy bytu Ederová Brusičská 577 – rada města se seznámila s žádostí paní Ederové.

Návrh usnesení:

4/01/18 - Rada města souhlasí se stavebními úpravami za těchto předpokladů:

1. na stavební práce žadatel zpracuje zjednodušenou stavební dokumentaci vč. souhlasného stanoviska statika s danými úpravami. Tato dokumentace bude před zahájením prací předložena MÚ v Rychnově u JBC. N.N., odboru výstavby – bytové hospodářství ke kontrole a archivaci.

2. v případě zásahu do nosných konstrukcí objektu žadatel zajistí před zahájením prací stavební povolení.

3. realizaci akce bude provádět odborná způsobilá firma

4. v průběhu realizace bude umožněna průběžná kontrola prací v daném bytě.

5. Veškeré náklady akce hradí nájemník.

Rada města dále souhlasí s vrácením sporáku a kuchyňské linky městskému úřadu.

 

4 hlasy pro

 

6) Zplnomocnění Ing. Hudce. investorská příprava stavby – Tovární – splašková a dešťová kanalizace.

 

Návrh usnesení:

5/01/18 - Rada souhlasí a pověřuje starostu k podpisu plné moci panu Ing. Hudcovi. k investorské přípravě stavby – Tovární – splašková a dešťová kanalizace.

 

4 hlasy pro

 

 

7) Ukončení nájmu bytu č 25 v čp. 780 – rada se seznámila s žádostí paní Topinkové.

 

Návrh usnesení:

6/01/18 -  Rada města souhlasí s dohodou o ukončení nájmu bytu v č.p. 780 s paní Hanou

Topinkovou v případě že, bude uzavřena smlouva s novým nájemníkem a rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu tohoto bytu.

 

4 hlasy pro

 

 

8) Rada města projednala žádost p. Raisové o poskytnutí slevy z nájemného z důvodu výskytu plísně v bytě.

Návrh usnesení:

7/01/18 -  Rada města nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného nájemci p. Raisové

z důvodu výskytu plísně v bytě, protože výskyt plísní nebyl způsoben stavebně technickým stavem.

4 hlasy pro

 

9) Rada města projednala žádost p. Raisové o souhlas s tím, že v pronajatém bytě nájemce provede položení nových podlahových krytin, které by byly následně odečteny z nájmu.

Usnesení:

8/01/18 - Rada města na základě žádosti p. Raisové souhlasí se zhotovením nových podlah za

podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy budou podlahy v bytě

ponechány, nebo budou vráceny do původního stavu a nesouhlasí s úhradou nákladů za jejich zhotovení.

4 hlasy pro

 

 

10)  GDPR – rada města se seznámila s předloženými materiály k problematice GDPR.

Návrh usnesení:

9/01/18 – Rada města schvaluje:

 1. Koncepci GDPR v prostředí obce a Základní a mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, dle přílohy č. 1.
 2. Jmenování Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) obce a Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou a to Ing. Zbyňka Vavřinu, narozeného 11. 10. 1966, bytem Vrbová 368, 463 12 Šimonovice
 3. Jmenování pracovního týmu pro zajištění souladu prostředí obce s GDPR a Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, a to ve složení Mgr. Jan Tomsa, Mgr. Marek Zikl
 4. Realizaci části 1. etapy předložené „Koncepce GDPR obce“, dle předložené důvodové zprávy – Výstupy 1. Etapy „Koncepce GDPR obce“, body 1. až 10.

 

A ukládá

 

 1. Zajistit jmenování – uzavření Dohody o provedení práce – na výkon funkce Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer – DPO) obce a Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou a to s Ing. Zbyňkem Vavřinou, narozeného 11. 10. 1966, bytem Vrbová 368, 463 12 Šimonovice
 2. Zajistit jmenování pracovního týmu pro zajištění souladu prostředí obce a Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou s GDPR, a to ve složení Mgr. Tomsa, Mgr. Zikl

starosta, do 31.1.2018

 1. Zajistit realizaci školení problematiky ochrany osobních údajů v prostředí obce a Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce and Nisou pro všechny zaměstnance, kteří jsou účastni procesu zpracování osobních údajů

Tomsa, Zikl, do 30. 4. 2018

 1. Zajistit realizaci části 1. etapy předložené „Koncepce GDPR obce“, dle předložené důvodové zprávy – Výstupy 1. Etapy „Koncepce GDPR obce“, body 1. až 10.

Tomsa, Zikl, do 30. 6. 2018

 1. Zajistit uzavření Dohody o provedení práce na realizaci části 1. etapy předložené „Koncepce GDPR obce“, dle předložené důvodové zprávy – Výstupy 1. Etapy „Koncepce GDPR obce“, body 3. až 8. a to s Ing. Zbyňkem Vavřinou, narozeného 11. 10. 1966, bytem Vrbová 368, 463 12 Šimonovice

Tomsa, do 30. 6. 2018

4 hlasy pro

 

11) Pronájem pozemků Pelíkovice – rada města se seznámila s žádostí pana Blahovce o pronájem pozemkové parcely č. 1353/3 o výměře 3033 m2, č. 1353/2 o výměře  2670 m2, č. 1320/3 o výměře 1168 m2, č. 1321/2 o výměře 1238 m2, č. 1320/1 o výměře 691 m2 a č. 1319/1 o výměře 494 m2, č. 565/1 o výměře 2034 m2, č. 576/1 o výměře 3266 m2, č. 602/2 o výměře 3266 m2, 602/1 o výměře 2918 m2 a č. 612/1 o výměře 3485 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, které si každoročně pronajímá jako pastvu pro koně.

 

 

Návrh usnesení:

10/01/18 - Rada města rozhodla o úmyslu pronájmu pozemkové parcely č. 1353/3 o výměře 3033 m2, č. 1353/2 o výměře 2670 m2, č. 1320/3 o výměře 1168 m2, č. 1321/2 o výměře 1238 m2, č. 1320/1 o výměře 691 m2 a č. 1319/1 o výměře 494 m2, č. 565/1 o výměře 2034 m2, č. 576/1 o výměře 3266 m2, č. 602/2 o výměře 3266 m2, 602/1 o výměře 2918 m2 a č. 612/1 o výměře 3485 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

12) Prodloužení ulice Březová – rada se seznámila s materiály týkající se výstavby a prodloužení komunikace v ulici Březová.

Návrh usnesení:

11/01/18 - Rada města v rámci připravované akce „Prodloužení ulice Březová, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ souhlasí s převodem pozemků, na nichž se bude nacházet řádně zkolaudovaná komunikace ul. Březová, do majetku města za těchto podmínek:

 1. Součástí dalšího stupně PD bude stavba veřejného osvětlení napojená na stávající rozvod.
 2. Součástí dalšího stupně PD bude řešení dešťových vod, které budou svedeny do přilehlých vodotečí.
 3. Komunikace bude součástí stávající obytné zóny.

 

4 hlasy pro

 

 

13) Rada města se seznámila s návrhem na udělení souhlasu pro Magistrát města Jablonce na podání žádosti o dotaci na ošetření ploch s výskytem chráněných druhů rostlin v k.ú. Rychnov a Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

12/01/18 -  Rada města souhlasí s tím, že Magistrát města Jablonce nad Nisou požádá za Město Rychnov o dotaci na ošetření ploch s výskytem chráněných druhů rostlin v k.ú. Rychnov a Pelíkovice.

4 hlasy pro

 

14) Žádost prodloužení kanalizace Ještědská – starosta informoval radní o podané žádosti občanů z řadovek v Ještědské ulici, o prodloužení kanalizace.

 

15) Spartak sportovní hala – radní projednali ukončení nájemní smlouvy o pronájmu sportovní haly Spartaku z.s. Mezi městem a TJ Spartak byla uzavřena 29.4.2002 nájemní smlouva, která byla upravena dodatkem ze dne 9.12.2008, kterým bylo stanoveno všem oddílům Spartaku nájemné 100,-Kč za každou započatou hodinu. Vzniklé nájemné v daném roce požadoval Spartak po městu a město na nájemné přispívalo v plné výši formou příspěvku na činnost. Jednalo se tak vždy pouze o průtok finančních prostředků a výsledkem byla 0 do pokladny města. Po dohodě s vedením Spartaku byla starostou navržena změnu tohoto systému, ve smyslu město nebude požadovat nájemné a Spartak nebude požadovat na nájemné za halu příspěvek.  Spartak n rok 2017 již tento příspěvek nepožadoval, ale nedošlo k ukončení smlouvy.     

 

Návrh usnesení:

13/01/18 - Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2017 a neuplatňuje nárok na úhradu nájemného za rok 2017.  Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce sportovní haly pro oddíly Spartak Rychnov z.s.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

16) Odvolání Jany Palmové a jmenování předsedkyně SPOZu – Alena Tomsová

Návrh usnesení:

14/01/18 -  Rada odvolává z funkce předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Mgr. Janu Palmovou a předsedkyní jmenuje Alenu Tomsovou a to od 1.2.2018.

4 hlasy pro

 

17) Starosta navrhl jmenovat předsedkyní komise pro kulturní, sportovní a společenské záležitosti Petru Šikolovou.

Návrh usnesení:

15/01/18 - Rada jmenuje od 1.1.2018 předsedkyní komise pro kulturní, sportovní a společenské záležitosti p. Petru Šikolovou.

4 hlasy pro

 

18) Starosta informoval radní o budoucí výstavbě řadových domů v Malířské ulici a o vypsaných dotačních titulech.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                                  starosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.