Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2017

Jan Tomsa  22.12.2017 08:30

Na úřední desce od 22.12.2017 do 05.01.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 12. 2017

199/12/17 - Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 459 o výměře 30 m2 v hodnotě 140,- Kč za m2 (ve vlastnictví města) za část pozemku č. 461/2 o výměře 4 m2 v hodnotě 400,- Kč m2 (v podílovém spoluvlastnictví manželů Mikáskových a Levinských) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na převod uhradí každá smluvní strana jednou polovinou. Finanční rozdíl bude vypořádán.

200/12/17 - Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s přijatým usnesením č. 155/09/17 s uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. 1045 a pozemek č. 1046 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou před vydáním stavebních povolení povolujících stavby na předmětných pozemcích. Podmínkou uzavření smlouvy je uhrazení celé kupní ceny. 

201/12/17 - I. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace (část SO-05 Úprava toku Mohelky)“ na pozemku č. 246 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s paní I. Abrmanovou a panem F. Veidlem jako vlastníky pozemku. II. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace (část SO-06 Terénní úpravy)“ na pozemku č. 238/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností Liberecké kotlárny Hölter, s.r.o. jako vlastníkem pozemku.

202/12/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 11. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 21.12.2017-31.12.2017 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturování a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace ve stejném období a vyúčtování energií a vodného – stočného.

203/12/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění financí v § 3631 (Veřejné osvětlení) - položka 5171 (opravy a udržování) ve výši 170.000,- na běžnou údržbu a provozování stávající sítě veřejného osvětlení.

204/12/17 - Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled do roku 2021. 

205/12/17 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 195/11/2017 aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Po vyhodnocení výběrových řízení předloží MěÚ návrh na realizaci dalšího postupu.

206/12/17 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2018 dle Návrhu rozpočtu na rok 2018, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 57.921.200 Kč, výdaje 59.931.510 Kč, vzniklý schodek ve výši 2.010.310 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 2.010.310 Kč/. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem.  Jedná se o položky/ v paragrafu: 2219/6121, 2321/6121, 2212/6121 – (7.950 tis. terminál), 3326/5171 (500 tis. Getewent), 3612/5171, 3613/5171 (500 tis. opravy Beseda), 3631/5171 (600. tis., optimalizace), 3722/5139, 3722/6122, 3745/6122, 6409/5222.

207/12/17 – Zastupitelstvo města schválilo termíny zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2018.

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                     starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.