Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.10.2017

Jan Tomsa  14.12.2017 11:36

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 26. 10. 2017

 

Čas zahájení 18:00

Ověřitelé: RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Petr Bartoň

Přítomni: od začátku jednání přítomno 13 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.9.2017 byl bez připomínek schválen.

 

Program: 1) Informace starosty

                  2) Podněty na změnu územního plánu

                  3) Pozemky

                  4) Souhlasy se spolufinancováním

                  5) Návrh na přesun pohledávek

                  6) Návrh na odpis pohledávek

                  7) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedů výborů a komisí

                  8) Rozpočtové opatření

                  9) Zpráva kontrolního výboru

                 10) Kotelna

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh A)

 

1) Starosta informoval zastupitele o postupu ve věci připravované stavby dopravního terminálu u nádraží ČD. V současné době se řeší vyjádření SČVAK k dešťové kanalizaci.

Starosta dále informoval, že v nejbližší době obdrží dispoziční řešení budovy Tilie pro městské integrované centrum.

 

2) Starosta znovu přednesl návrh na schválení podnětu na změnu územního plánu, který řeší příjezd do průmyslové zóny.

Přítomný pan Krois požádal zastupitele o zvážení další možnosti řešení tohoto příjezdu. Dle jeho informací stále existuje varianta, která by mohla být pro město i občany výhodnější. Stavby by pak probíhala převážně na pozemcích města. Ze svého návrhu vychází z porovnání s podobnými stavbami. Hlavním nákladem na případnou stavbu by byla stavba mostu. Tato varianta je technicky možná. Je možné řešit výjezd i nájezd do průmyslové zóny zvlášť. Jako příklad uvádí např. Mladou Boleslav.

Varianta, která vede kolem nemovitosti manželů Kroisových je dle něj nejdražší variantou. Je potřeba nechat si zpracovat studii dle jeho návrhu. 

Starosta reagoval, že jakékoli přemostění je podle něj dražší variantou. Opět zopakoval, že neexistuje dobré řešení dopravního řešení příjezdu, pouze je na výběr ze špatných řešení a jde o to vybrat to nejméně špatné.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nechat zpracovat studii možného jednosměrného přístupu z komunikace I/65 do průmyslové zóny přes stávající ČOV.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh B)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo podnět na změnu funkčního využití částí pozemků č. 1513/5, 1513/7 a 1513/8 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na pluchu bydlení rodinné domy městské a příměstské.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIII ke změně platného územního plánu

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Pelíkovická.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3052 ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Pelíkovická v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Liščí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3073/1 ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Liščí v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

11 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

 

 

 

6) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet ve věci zřízení plynovodní přípojky v ulici Komenského.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 ve věci zřízení plynovodní přípojky v ulici Komenského v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh F)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku č. 981/3 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 981/3 (dle GP 770/2002) o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou paní J. Ptáčkové za cenu 680 Kč.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 267.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jozefem Černákem – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č.  1183 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 267 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. SVS, a.s. a spol. TRW Automotive Czech ve věci přeložky vodovodu v Tovární ulici.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. SVS, a.s. Teplice, – jako budoucím oprávněným z věcného břemene a spol. TRW Automotive Czech s.r.o. – jako investorem, na pozemky č. 241, 342, 251, 411 ve věci přeložky vodovodu v Tovární ulici v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

10) Zastupitelé se seznámili s informačním materiálem týkajícím se cen stavebních pozemků v okolních obcích. Z porovnání lze konstatovat, že stanovené cena 850,-Kč/m2 se jeví jako přiměřená.

 

11) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu směny a prodeje části pozemku č. 459 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Starosta informoval, že je jedním z žadatelů o směnu a prohlásil, že v dané věci nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny a prodeje části pozemku č. 459 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

11 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

12) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou – Lokalita Z 9“.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou – Lokalita Z 9“ se spol. Rychnovská 14 s.r.o., Jablonec nad Nisou, dle předloženého návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu k zápisu usnesení ZM.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

13) Zastupitelstvo města se seznámila s návrhem na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby rozšíření ČOV.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „JN 029 059 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČOV – rozšíření“ na pozemcích č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341 a 342 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se spol. SVS, a.s. Teplice.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

Z dalšího jednání zastupitelstva se omluvil RNDr. Vágai, počet přítomných zastupitelů 11.

 

 

 

 

13) Starosta předložil k projednání návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizace stavby rekonstrukce kanalizace Horská.

K tomuto bodu požádal o slovo RNDr. Hofrichter, který v této souvislosti zmínil zprávu kontrolního výboru, který prověřoval vybrané investiční akce města. Podrobněji se kontrolní výbor zabýval rekonstrukcí mostu na náměstí. RNDr. Hofrichter konstatoval, že systém, který město nastavilo pro plánování oprav komunikací není zcela ideální. Zmínil především problém, kdy se rozpočtuje oprava nicméně následně se jedná účetně o investici, což nastalo při zbourání mostu a výstavbě most nového, a přitom rozpočtování v investicích byla výstavba nového terminálu. S ohledem na tuto skutečnost nebylo nutné provádět rozpočtové opatření. Kontrolní výbor konstatoval, že postup MěÚ při realizaci opravy mostu byl v pořádku. Jednotlivé kroky směřovaly k tomu, aby akce byla dokončena a MěÚ informoval samosprávu dostatečně. RNDr. Hofrichter doporučil postup při, kterém město stanovuje priority oprav komunikací upravit tak, aby bylo přihlédnuto i k plánům síťařů na rekonstrukce sítí.

Z dalšího jednání zastupitelstva se omluvil Mgr. Marek Zikl, počet přítomných zastupitelů 10.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029057 Rychnov u Jablonce n.N., Horská, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

14) Zastupitelstvo dále projednalo návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizace stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Truhlářská a U Potůčku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029054 Rychnov u Jablonce n.N., Truhlářská, U Potůčku – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

15) Zastupitelstvo města jednalo o návrhu na spolufinancování stavby splaškové stoky, lávky přes Mohelku, úpravy toku Mohelky, terénních úprav stávající pěšiny a přeložky vodovodu. 

Ing. Vágner upozornil na to, zda je nutné veškeré tyto činnosti realizovat, resp. podílet se na spolufinancování, jedná se např. o lávku přes Mohelku jejíž vybudování není nezbytně nutné. K potřebě zbudování lávky proběhla obsáhlá diskuze.

RNDr. Hofrichter upozornil na problematické rozdělení spolufinancování v návrhu. Je správné podílet se na třetině vybudování splaškové stoky? Je třeba zvážit jakým způsobem a kdo bude splaškovou stoku využívat. Obdobně je třeba uvažovat i o ostatních položkách.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi vést jednání o výši spolufinancování stavby splaškové stoky, lávky přes Mohelku, úpravy toku Mohelky, terénní úpravy stávající pěšiny a přeložky vodovodu pro TRW a AL-Solid s preciznějším určením podílů spolufinancování podle reálného přínosu pro konkrétní subjekty.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.2, návrh G)

 

16) Zastupitelé se seznámili s informací, že obec Pulečný chválila příspěvek na dokončení veřejného víceúčelového sportoviště v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finančního příspěvku ve výši 22 tis. Kč od obce Pulečný na dokončení veřejného víceúčelového sportoviště.

10hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

17) Starosta seznámil zastupitele se studií úpravy Lesního koupaliště, které se nachází směrem k Rádlu. Po vyčištění koupaliště v letošním roce došlo dále k pokácení dřevin v blízkosti tohoto koupaliště.

K tomuto materiálu byl připraven návrh usnesení, nicméně Ing. Adler upozornil, že je vhodnější toto téma probrat při schvalování rozpočtu města na rok 2018.

 

18) Zastupitelé se seznámili informací realizaci oprav komunikací a průběžném čerpáním finančních prostředků na opravy a udržování komunikací.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběžném plnění položky 5171 „opravy a udržování“ v § 2212 „silnice“ a rozhodlo, že další čerpání této položky podléhá schválení ZM a uvolňuje finance již předloženého rozsahu.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

19) Zastupitelstvo města projednalo návrh účetní na přesun pohledávek na podrozvahový účet.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přesun těchto pohledávek na podrozvahový účet: poplatky za odpady za rok 2010 ve výši 77.129,- Kč, poplatky za psy za rok 2010 ve výši 1.000,- Kč, pokuty za přestupky za rok 2010 ve výši 18.100,- Kč.

9 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

20) Zastupitelé projednali návrh na odpis nedobytných pohledávek na podrozvahovém účtu, tyto pohledávky jsou předmětem dalšího vymáhání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje odpis nedobytných pohledávek vedených na podrozvaze v celkové výši 102.045,- Kč. Jedná se o dluhy na poplatku za odpady ve výši 66.087,- Kč za rok 2009, na pokutách ve výši 14.143,- Kč za roky 2008 a 2009, na nedoplatcích z vyúčtování služeb ve výši 4.777,- Kč za roky 2010 a 2011 a na poplatcích z prodlení za roky ve výši 17.038,- Kč za rok 2014 a 2015.

9 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

 

21) Zastupitelé se seznámili s informací o možné změně odměn neuvolněným zastupitelům a předsedům komisí a výborů. Zastupitelé konstatovali, že tyto odměny se zvyšovat nebudou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ponechává k 1.1.2018 výši odměn neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným předsedům výborů a komisí, neuvolněným členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí ve stávající výši.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

 

22) Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření a doporučil jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 9.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh E)

 

23) Starosta předložil zastupitelům k výběru nabídky na rekonstrukci plynové kotelny ZŠ a MŠ.  Město obdrželo celkem 3 nabídky, jednu z nich od současného provozovatele. Při kontrole nabídek však bylo zjištěno, že 2 nabídky neodpovídají zadání. Zastupitelé proto nemohli vybrat dodavatele z důvodu zmatečnosti nabídek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města pověřuje radu města výběrem dodavatele rekonstrukce plynové kotelny ZŠ a MŠ Ještědská.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh F)

Jednání bylo ukončeno v cca 20:10 hod.

Ing. Martin Vágner                                                                                                    Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                                starosta

                                                                                    ověřitelé

RNDr. Tomáš Vágai                                                                                                    Ing. Petr Bartoň

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.