Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.11.2017

Jan Tomsa  14.12.2017 11:35

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 11. 2017

 

Čas zahájení 18:00

Ověřitelé: RNDr. Tomáš Vágai, Hana Topinková

Přítomni: od začátku jednání přítomno 11 zastupitelů, od bodu 1) 12 zastupitelů, od bodu 2 13 zastupitelů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.11.2017 byl bez připomínek schválen.

 

Program: 1) Informace starosty

                  2) Pozemky

                  3) Lesní koupaliště – připojení odběrného místa

                  4) Rozpočtové opatření

                  5) Plán oprav komunikací

                  6) Vyhláška o poplatku za komunální odpad

                  7) Podnět ke změně územního plánu

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

Na zasedání se dostavila Bc. Benešová, počet zastupitelů 12.

 

1) Starosta informoval zastupitele, že Rychnov se stal v rámci Místní akční skupiny Podještědí členem revizní komise. Seznámil zastupitele s negativním stanoviskem Air Bank ve věci umístění bankomatu v Rychnově a podal informaci o termínu konání rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

 

2) Zastupitelstvo města jednalo o návrhu směny části pozemku č. 459 za část pozemku č.  461/2 a části pozemku č. 461/3 v podílovém vlastnictví manželů Mikáskových a manželů Levinských. Starosta oznámil v dané věci střet zájmů s tím, že v dané věci nebude hlasovat.

Zastupitelé se shodli na tom, že budou tento návrh projednávat po proveden zaměření pozemků, aby byla jasná velikost směňovaných pozemků.

 

Na zasedání se dostavila Ing. Kalinová, počet zastupitelů 13.

3) Zastupitelé se seznámili s žádostí o prodej části pozemku č. 612/9 v k.ú. Rychnov u Jablonce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 612/19 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

4) Zastupitelstvo projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemek č. 3272 a 3308 ve věci zřízení kabelového vedení NN.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3272 a 3308 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro plánovanou výstavbu 10 RD (lokalita „Na Hranici“) k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

5) Zastupitelé se seznámili s žádostí SVS, a.s. o prodej pozemků pod areálem čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V návrhu na zveřejnění byly doplněny pozemky, které přivádějí k areálu ČOV přístupovou komunikaci.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333, 337 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyzývá žadatele k předložení aktualizovaného znaleckého posudku, který bude zahrnovat i pozemky pod přístupovou komunikací k areálu ČOV včetně jejich staveb (mostní objekt, zpevněné cesty apod.).

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh D)

 

6) V souvislosti s připravovanou stavbou požádala SCS, a.s. o uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí přivaděče ČOV.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v souvislosti s připravovanou stavbou „JN 029 059 Rychnov u Jablonce nad Nisou, přivaděč na ČOV – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh E)

 

7)  V souvislosti se záměrem elektrifikovat areál lesního koupaliště ul. Rádelská, byly městu zaslány návrhy smluv o připojení k elektrické distribuční soustavě. Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na navýšení položky na připojení na distribuční soustavu ČEZ.

 

Zastupitelé diskutovali o nutnosti provést připojení již nyní, kdy není rozhodnuto o dalším osudu a financování lesního koupaliště.

Zastupitelé se shodli, že není třeba spěchat s tím, že ve věci se rozhodne až poté, co bude rozhodnuto o dalších investicích do lesního koupaliště.

 

8) Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření a doporučil jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 10.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo navrhovaný plán oprav komunikací pro roky 2018 až 2022, který byl připraven MěÚ a zahrnují i plánované rekonstrukce správců sítí.

V navrhovaném plánu byla po diskuzi přesunuto z roku 2018 dokončení úseku komunikace mezi domy čp. 878 a 881 na rok 2019 /pořadí 5/ a dále byl zcela vyškrtnut úsek komunikace Tovární od čp. 890 k č.e. 55 (cesta do zahrádkářské kolonie) z roku 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje plán oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Zároveň ukládá MěÚ zajistit koordinaci jednotlivých oprav se správci inženýrských sítí tak, aby realizace oprav byla efektivní a předpokládala případné rekonstrukce cizího zařízení v komunikaci.

12 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

10) Zastupitelé se seznámili s návrhem vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

11) Zastupitelstvo projednalo navržené podněty na změnu územního plánu.

Prvním podnětem byl návrh pořizovatele, a to podmínění rozvoje lokality Z51 připojením na veřejnou technickou infrastrukturu – gravitační kanalizační sběrač Jablonec – Kokonín – ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Starosta s ohledem na předchozí jednání ve věci navrhl neschválit tento podnět.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města neschválilo podnět č. XXXIV ke změně platného územního plánu

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

 

Druhý podět byl též od pořizovatele územního plánu, a to na změnu koncepce TI v lokalitě Z55. Pořizovatel navrhuje změnu s ohledem na skutečnost, že v dané lokalitě neexistuje stávající technická infrastruktura.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXV ke změně platného územního plánu

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

 

Jednání bylo ukončeno v cca 20:00 hod.

 

 

Ing. Klára Kalinová                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

          radní                                                                                                             starosta

                                                                          ověřitelé

 

RNDr. Tomáš Vágai                                                                                         Hana Topinková

 

Diskuze

  • 14. 12. 2017 16.14
    Takže pokud to správně čtu a chápu tak do roku 2022 se ulice Tovární do  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.