Rada města

Usnesení rady ze dne 13.11.2017

Jan Tomsa  16.11.2017 14:18

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 13. 11. 2017

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner

Program: 1) Nabídky na rekonstrukci střechy na čp. 171

                2) Varianta č. 3 – příjezd do průmyslové zóny

                3) PD na dešťovou kanalizaci ul Nádražní

                4) Pronájem pozemků pod lyžařským vlekem

                5) Žádost p. Nejezchleba – Rally Bohemia

                6) Pronájmy a výpůjčky

                7) Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2017

                8) Zvláštní užívání ulice Lipová

                9) Žádost o snížení rychlosti v ul. Tovární

               10) Pronájem stánku s občerstvením u lyžařského vleku

               11) Stanovení doby odepisování

               12) Projektové dokumentace splašková a dešťová kanalizace

 

1) Rada města se seznámila s nabídkami na provedení rekonstrukce střechy na domě čp. 171. S ohledem na velké rozdíly nabídkových cen požaduje provedení kontroly jednotlivých nabídek dle položkového rozpočtu.

2) Starosta informoval radní o jednání ve věci třetí varianty napojení průmyslové zóny na silnici I/65. Město požádá o vyjádření k této variantě Policii ČR a Ředitelství silnic a dálnic.

3) Rada města se seznámila s nabídkami na zpracování projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci v ulici Nádražní I. a II. etapa.

 

Návrh usnesení:

143/11/17 – rada města rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na dešťovou kanalizace v ulici Nádražní firmě Aquaklimax, která podala nejvýhodnější (nejnižší cena) nabídku.

5 hlasů pro

 

 

4) Starosta informoval radní o jednání ve věci pronájmu pozemků pod lyžařským vlekem s p. Rakoušem.

 

Návrh usnesení:

144/11/17 – rada města nesouhlasí s návrhem na navýšení ceny pronájmu pozemků pod lyžařským vlekem a souhlasí s pronájmem za stejných podmínek včetně stejné výše nájemného jako v předchozím roce.

3 hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel

 

5) Na zasedání rady města se dostavil p. Nejezchleba, který informoval radní o problémech, které řeší v souvislosti s pořádáním Rally Bohemia, resp. s její rychlostní zkouškou, která vede v sousedství jeho pozemků. Dlouhodobě se potýká s nerespektováním práv vlastníků pozemků a nedostatečnou komunikací ze strany pořadatelů. Komunikace s pořadateli je velmi problematická.  Pan Nejezchleba také navrhl, aby město nepovolilo pořádání rally na katastrálním území.

Starosta přislíbil zprostředkovat schůzku s ředitelem závodu.

 

6) Rada města projednala pronájem pozemků č. 1096 o výměře 1503 m2 a č. 1093/3 o výměře 1608 m2 v k.ú. Pelíkovice. Žádost o pronájem podala p. Pleštilová a následně manželé Svobodovi.

 

Návrh usnesení:

145/11/17 - rada města schválila pronájem pozemků č. 1096 o výměře 1503 m2 a č. 1093/3 o výměře 1608 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou paní Pleštilové za 2,- Kč / m2 / rok) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem pastviny.

 

5 hlasů pro

 

7) Rada města se seznámila s nabídkou na zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace z programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2017“. Město s dané chvíli potřebuje realizovat rekonstrukci mostu v Dolním Rychnově.

 

Návrh usnesení:

146/11/17 – rada města rozhodla zadat zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace z programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2017“ Ing. Naděždě Hájkové, KH – Mosty.

5 hlasů pro

 

Návrh usnesení:

147/11/17 – rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2017“

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s vedením evidence a kontroly překopů místních komunikací.

 

9) Rada města projednala žádost o souhlas s dodatečným zvláštním užíváním komunikace Lipová.

 

Návrh usnesení:

148/11/17 - rada města na základě žádosti spol.  Progres, s.r.o. souhlasí se dodatečným zvláštním užíváním komunikace Lipová z důvodu havárie plynovodního potrubí.

 

5 hlasů pro

 

10) Rada města projednala výpůjčku pozemků č. 1100/1 a 1100/5  v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

149/11/17 - rada města schválila výpůjčku pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu P. Svobodovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5 hlasů pro

 

N8vrh usnesení:

150/11/17 - rada města schválila výpůjčku pozemku č. 1100/5 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu M. Šolcovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5 hlasů pro

 

11) Rada města se seznámila s žádostí p. Kubáčka o snížení nejvyšší dovolené rychlosti v ulici Tovární z důvodu zvýšené frekvence dopravy.

Návrh usnesení:

151/11/17 – rada města souhlasí se snížením nejvyšší dovolené rychlosti v ulici Tovární na 30 km/h a ukládá MěÚ zajistit projednání této změny s příslušnými úřady.

5 hlasů pro

 

12) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem stánku pro občerstvení u lyžařského vleku.

Návrh usnesení:

152/11/17 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu stánku pro občerstvení u lyžařského vleku.

5 hlasů pro

 

13) Rada města projednala návrh na stanovení doby odepisování baru na sále Besedy.

Návrh usnesení:

153/11/17 – rada města stanovila dobu odepisování baru na sále Besedy na dobu 10 let.

5 hlasů pro

 

14) Rada města se seznámila s nabídkami na zpracování projektové dokumentace na splaškovou a dešťovou kanalizaci v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní včetně inženýrské činnosti.

Návrh usnesení:

154/11/17 – rada města rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na splaškovou a dešťovou kanalizaci v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní včetně inženýrské činnosti firmě Aquaklimax, která podala nejvýhodnější nabídku.

5 hlasů pro

 

15) Rada města se seznámila s nabídkou na inzerci a finanční podporu vydání brožury „Pozor, drogy“.  Město se nebude finančně podílet na vydání této publikace.

 

16) Rada města se seznámila se žádostmi o souhlas skácením na pozemcích města.

 

Návrh usnesení:

155/11/17 – rada města souhlasí s pokácením vícekmenným jasanem a smrkem na pozemku města č. 625/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

5 hlasů pro

 

Návrh usnesení:

156/11/17 – rada města na základě požadavku RWE souhlasí s pokácením 6 ks smrků na pozemku města č. 740/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou vedle plynárenského zařízení.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Martin Vágner.                                                                                           Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                                            starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.