Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.10.2017

Jan Tomsa  07.11.2017 09:05

Na úřední desce od 07.11.2017 do 30.11.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 26. 10. 2017

169/10/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nechat zpracovat studii možného jednosměrného přístupu z komunikace I/65 do průmyslové zóny přes stávající ČOV.

170/10/17 – Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIII ke změně platného územního plánu

171/10/17 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3052 ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Pelíkovická v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

172/10/17 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3073/1 ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Liščí v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

173/10/17 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 ve věci zřízení plynovodní přípojky v ulici Komenského v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

174/10/17 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jozefem Černákem – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č.  1183 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 267 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu.

175/10/17 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. SVS, a.s. Teplice,  – jako budoucím oprávněným z věcného břemene a spol. TRW Automotive Czech s.r.o. – jako investorem, na pozemky č. 241, 342, 251,  411 ve věci přeložky vodovodu v Tovární ulici v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

176/10/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny a prodeje části pozemku č. 459 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

177/10/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 981/3 (dle GP 770-143a/2002)  o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou paní J. Ptáčkové za cenu 680 Kč.

178/10/17 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou – Lokalita Z 9“ se spol. Rychnovská 14 s.r.o., Jablonec nad Nisou, dle předloženého návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu k zápisu usnesení ZM.

179/10/17 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „JN 029 059 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČOV - rozšíření“ na pozemcích č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341 a 342 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se spol. SVS, a.s. Teplice.

180/10/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029057 Rychnov u Jablonce n.N., Horská, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

181/10/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029054 Rychnov u Jablonce n.N., Truhlářská, U Potůčku – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

182/10/17 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi vést jednání o výši spolufinancování stavby splaškové stoky, lávky přes Mohelku, úpravy toku Mohelky, terénní úpravy stávající pěšiny a přeložky vodovodu pro TRW a AL-Solid s preciznějším určením podílů spolufinancování podle reálného přínosu pro konkrétní subjekty.

183/10/17 - Zastupitelstvo města schválilo přijetí finančního příspěvku ve výši 22 tis. Kč od obce Pulečný na dokončení veřejného víceúčelového sportoviště.

184/10/17 - Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběžném plnění položky 5171 „opravy a udržování“ v § 2212 „silnice“ a rozhodlo, že další čerpání této položky podléhá schválení ZM a uvolňuje finance již předloženého rozsahu.

185/10/17 -  Zastupitelstvo města schvaluje přesun těchto pohledávek na podrozvahový účet: poplatky za odpady za rok 2010 ve výši 77.129,- Kč, poplatky za psy za rok 2010 ve výši 1.000,- Kč, pokuty za přestupky za rok 2010 ve výši 18.100,- Kč.

186/10/17 - Zastupitelstvo města schvaluje odpis nedobytných pohledávek vedených na podrozvaze v celkové výši 102.045,- Kč. Jedná se o dluhy na poplatku za odpady ve výši 66.087,- Kč za rok 2009, na pokutách ve výši 14.143,- Kč za roky 2008 a 2009, na nedoplatcích z vyúčtování služeb ve výši 4.777,- Kč za roky 2010 a 2011 a na poplatcích z prodlení za roky ve výši 17.038,- Kč za rok 2014 a 2015.

187/10/17 - Zastupitelstvo města ponechává k 1.1.2018 výši odměn neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným předsedům výborů a komisí, neuvolněným členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí ve stávající výši.

188/10/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 9.

189/10/17 – Zastupitelstvo města pověřuje radu města výběrem dodavatele rekonstrukce plynové kotelny ZŠ a MŠ Ještědská.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                    Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                               starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.