Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.9.2017

Jan Tomsa  02.10.2017 13:39

Na úřední desce od 02.10.2017 do 17.10.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 9. 2017

 

150/09/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo manželům Kakosovými prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do 7.12.2017

151/09/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 305 o výměře 61 m2, části pozemku č. 302/1 o výměře cca 5 m2 a části pozemku č. 301 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 100 Kč / m2 panu M. Laváčkovi.

152/09/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1065/1 o výměře 85 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 500 Kč / m2 manželům Marešovým.

153/09/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít svého předkupního práva dle učiněné písemné nabídky panem Ing. Jiřím Pavlům k pozemku č. 1055/121 o výměře 1989 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a konstatuje, že povinný ze sjednaného překupního práva svojí nabídkovou povinnost vůči oprávněnému splnil.

154/09/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 981/3 (dle GP 770-143a/2002)  o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

155/09/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1046 o výměře 1138 m2 paní Z. Havrdové za cenu 536.993 Kč za účelem výstavby RD.  Zastupitelstvo města zároveň schvaluje prodej části pozemku č. 1045 o výměře 1174 m2 panu L. Havrdovi a p. M. Havrdové do podílového spoluvlastnictví za cenu 569.443 Kč za účelem výstavby RD, s tím, že kupující jsou povinni do doby kolaudace stavby RD na koupených parcelách vybudovat na pozemku č. 1044/4 přístupovou cestu, vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu absence inženýrských sítí (vodovod, plyn a komunikace).

156/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností TRW Automotive s.r.o. – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 241, 242 a 342 ve věci zřízení kabelové přípojky VN v ulici Tovární v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

157/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje zahájení přípravných prací na projektu – Společná stezka pro chodce a cyklisty z Rychnova u Jablonce nad Nisou – Pulečný – Kokonín. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení finančních prostředků rozpočtu 2017 ve výši 121.000,-Kč na vypracování projektové dokumentace stavby I. Etapa – Společná stezka pro chodce a cyklisty z Rychnova u Jablonce nad Nisou do Pulečného

158/09/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit studii proveditelnosti ul. Tovární a ukládá MěÚ tento výdaj zahrnout do rozpočtu pro rok 2018. 

159/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění celkové částky 34.000,- Kč vč. DPH na opravu vjezdu do požární zbrojnice v Rychnově. Oprava spočívá v opravě zhutnění podkladu a pokládce asfaltové směsi.

160/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění celkové částky 95.000,- Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu vrchních žlabů  restaurace Beseda.

161/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 23.000,- Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na objektu bowlingu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

162/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí:

  • § 3612 ( Bytové hospodářství ) položka 5171 (Opravy a udržování)  - 290.000,- Kč na opravy a havárie
  • ( Bytové hospodářství ) položka 5169 ( nákup služeb ) -100.000,- Kč nákup služeb a materiálu
  • § 3613 ( Nebytové hospodářství - Beseda ) položka 5171 (Opravy a udržování)- 50.000,- Kč na opravy a havárie

163/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 17.630,-Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability lesních porostů města Rychnov u Jablonce nad Nisou“, konkrétně na nákup sazenic jedle bělokoré. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je přílohu usnesení.

164/09/17 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od společností Inteva Products Czech Republic a.s.ve výši 15.000,- Kč, Alfasped Logistik s.r.o. ve výši 8 000,- Kč, Contera Investment IV. s.r.o. ve výši 5 000,- Kč a TRW Automotive Czech s.r.o. ve výši 10 000,- Kč na organizaci a zajištění Rychnovského Svatováclavského půlmaratonu.

165/09/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 8. včetně rozpočtového opatření v § 3319.

166/09/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit na další jednání zastupitelstva informaci o cenách stavebních pozemků v okolních obcích včetně informace o tržních cenách stavebních pozemků.

167/09/17 - Zastupitelstvo města nesouhlasí se změnou dle podnětu XXXI

168/09/17 - Zastupitelstvo města nesouhlasí se změnou dle podnětu XXXII.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                    Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                               starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.