Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.6.2017

Jan Tomsa  10.08.2017 14:28

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 29. 6. 2017

 

Čas zahájení 18:00

Ověřitelé: Mgr. David Suržin, Oldřich Preisler

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání přítomno 11 zastupitelů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.5.2017 byl schválen.  Zápise bude opraveno jméno ověřitelé.

 

Program: 1) Informace starosty

                2) Pozemky

                3) Příprava oprav vodní nádrže „Nové koupaliště“

                4) Uvolnění finančních prostředků

                5) Rozpočtové opatření

                6) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Jizerské hory za rok 2016 a zpráva auditora

                7) Závěrečný účet města za rok 2016 a zpráva auditora

                8) Představení studie parkování v Rychnově

                9) Návrh na pořízení aplikace Mobilní rozhlas

                10) Vícepráce most

                11) Žádost BEZMEZER o.p.s.

                12) Zadávací dokumentace dokončení sportoviště

 

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta informoval zastupitele, že město neuspělo stížností podanou na Ministerstvo financí ve věci prodeje pozemku u zahrádkářské klubovny. Dále informoval, že město opět neuspělo se žádostí o dotaci od nadace ČEZu na sportoviště. Starosta seznámil zastupitele se odpovědí Krajského úřadu ve věci dopravního značení na křižovatce na Dobré Vodě u bývalého autobazaru.

 

2) Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení prodeje části pozemku č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 1130 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou paní Lence Geckové za cenu 246,- Kč / m2 za účelem výstavby RD.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku č. 1201/2 v k.ú. Pelíkovice

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1201/2 o výměře 711 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu J. Kracíkovi za cenu 246,- Kč/m2.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

4) Zastupitelstvo města se seznámilo se stanoviskem stavebního úřadu k možné zastavitelnosti pozemku č. 1163/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce and Nisou a projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje části tohoto pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

10 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

5) Zastupitelé projednali žádot p. Šolce o prodej pozemku č. 1100/5 vk.ú. Pelikovce. Žadatel sdělil, že částka ve výši 100,-Kč/m2 je příliš vysoká. Pozemek pouze udržuje a seká. K tomuse připojol přítomný p. Svoboda, který upozornil na skutečnost, že některé pozemky města nejsou dlohodobě udržovány. Zastupitelé konstatovali, že so jsou vědomi této skutečnosti a RNDr. Hofrichter poté navrhl tuto situaci řešit např. dohodou s vlastníky sousedních pozemků o údržbě městkých pozemků.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1100/5 o výměře 962 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu M. Šolcovi za cenu 100, Kč /m2.

8 hlasů pro, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit způsob údržby dosud neudržovaných pozemků v majetku města, které sousedí s nemovitostí jiných vlastníků.

10 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

 

 

 

6) Zastupitelstvo města projednalo žádosti p. Uxy a p. Vaňka na prodej pozemku č. 619/4 v k.ú. Pelikovice. Starosta informoval o schůzce, která s žadateli proběhla na místě a o skutečnosti, že žadatelé nejsou ochotni se dohodnout ve věci prodeje. Zároveň se obává, že případný prodej jen vyhrotí současný sousedský spor.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek č. 619/4 v k.ú. Pelíkovice.

 

6 hlasů pro, 3 proti, 2 se zdrželi(jmenné hlasování list č. 1, návrh G) – usnesení nebylo přijato

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 619/4 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Pelíkovice panu Jiřímu Vaňkovi za cenu 246 Kč / m2. Zároveň ukládá MěÚ nechat oddělit od pozemku dostatečnou krajnici přilehlé cesty. Náklady na vyhotovení GP uhradí žadatel.

 

3 hlasy pro, 3 proti, 5 se zdrželo (jmenné hlasování list č. 1, návrh H) – usnesení nebylo přijato

 

N8vrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 619/4 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Pelíkovice panu Janu Uxovi za cenu 246 Kč / m2. Zároveň ukládá MěÚ nechat oddělit od pozemku dostatečnou krajnici přilehlé cesty. Náklady na vyhotovení GP uhradí žadatel.

 

6 hlasů proti, 5 se zdrželo (jmenné hlasování list č. 2, návrh A) – usnesení nebylo přijato

 

 

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 4 o výměře 60 m2 a části pozemku č. 5 o výměře 110 m2 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 1163/1 na zřízení kanalizační přípojky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jaroslavem Jindrou – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1163/1 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 900v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smouvy o právu k provedení stavby „Zatrubněním uličního rigolu v ul. Ještědská na pozemku č. 644 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby „Zatrubněním uličního rigolu v ul. Ještědská na pozemku č. 644 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ s panem Janem Polachem z důvodu zřízení vstupu na pozemek RD č.p. 845.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

10) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření úmyslu uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Retenční nádrže na pozemku č. 342 o výměře cca 400 m2 a části pozemku č. 241 o výměře 410 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ a dále s návrhem na odkoupení části pozemku č. 342 a části pozemku č. 241 v k.ú. Rychnov u Jablonce. Oboje související s plánem na odkanalizování areálu TRW (bývalá bramborárna)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 342 o výměře cca 400 m2 a části pozemku č. 241 o výměře 410 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zároveň Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Retenční nádrže na pozemku č. 342 o výměře cca 400 m2 a části pozemku č. 241 o výměře 410 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se spol. TRW Automotive Czech, s.r.o., Jablonec nad Nisou.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

11) Zastupitelé se seznámili s návrhem na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností, které souvisí s připravovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ulici Truhlářská a U Potůčku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinnost souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v souvislosti s připravovanou stavbou „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Truhlářská a U Potůčku, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

12) Zastupitelé se seznámili s návrhem na upořádání majetkových poměrů v souvislosti s výstavbou dešťové a splaškové kanalizace pro objekt TRW a s návrhem na úpravu toku Mohelky, která následně umožní vybudování dešťové retenční nádrže na levém břehu a zajistí převedení povodňových ploch vod tímto směrem. Splašková stoka bude vybudována úplně nová a bude uložena v nové lávce. Nynější koryto Mohelky je úzké, klikaté a má tedy malou kapacitu. Nové koryto Mohelky bude přímější a podstatně širší, takže na jednu stranu zasáhne mimo stávající pozemek toku do obecních pozemků, na druhou stranu ovšem „vrátí“ obci plochy dnes zabrané klikatým korytem.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zahájit jednání o převodu části pozemků města Rychnov u Jablonce nad Nisou: ppč. 248 o ploše 65 m2, ppč. 342 o ploše 22 m2, ppč. 241 o ploše 290 m2, celkem tedy 377 m2 s podmínkou, že Povodí Labe s.p. Hradec Králové převezme do své správy nové koryto toku s břehovým opevněním, avšak bez technických prvků sloužících provozu navrhované stavby (výustní objekty a opevnění kolem nich, stabilizační práh pod lávkou).

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

13) Starosta předložil návrh na provedení vizualizace navrhovaného stavu vodní nádrže v ul. Rádelská s tím, že bude zkracován návrh financování dalších oprav nádrže.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ pořídit vizualizaci navrhovaného stavu vodní nádrže v ul. Rádelská a předložit ji zpět zastupitelstvu s návrhem financování jednotlivých etap opravy nádrže v následujících letech.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list. Č 2, návrh H)

 

 

 

 

12) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění financí v § Silnice na položce Nákup ostatních služeb.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 100.000,- Kč v § 2212 (Silnice) položka 5169 (Nákup ostatních služeb).

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

V 18:55 hod. odešel zastupitel Ing. Bartoň. Počet přítomných zastupitelů 10.

13) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí na uvolnění financí na opravu hasičské zbrojnice.

 

N8vrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 58.000,- Kč na úhradu faktur za opravy hasičské zbrojnice v paragrafu 5512 (Požární ochrana) v položce 5171 (Opravy a udržování)

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

14) Zastupitelé projednali návrh na uvolnění financí na opravu fasády na restauraci Beseda.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 370.000,- Kč vč. DPH na opravu fasády na restauraci Beseda Tovární 68 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh C)

 

15) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 6. V této souvislosti předseda finančního výboru vznesl dotaz na zápůjčky, které jsou v městském muzeu, konkrétně na to, zda zapůjčený inventář je shodný s fyzickým stavem v muzeu. Tajemník sdělil, že byl tento inventář fyzicky a protokolárně převzat.

N8vrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 6.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3 , návrh D)

 

 

 

16) Zastupitelé se seznámili se Závěrečný účtem DSO Mikroregionu Jizerské hory za rok 2016.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí „Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2016 včetně jeho příloh.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh E)

17) Zastupitelstvo města se seznámilo se závěrečným účtem města za rok 2016 a zprávou auditora.

 

Návrh usnesení:

1) Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad. 2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou K KREDIT s.r.o. 3) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města k 31.12.2016 dle předložených výkazů, které jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3 návrh F)

V 19:05 se na zasedání dostavila zastupitelka Bc. Benešová, počet přítomných zastupitelů 11.

 

18) Starosta předložil zastupitelům návrh na pořízení aplikace Mobilní rozhlas pro využití v komunikaci s občany města. Zakoupení této aplikace by si vyžádalo navýšení příslušné položky v rozpočtu města o 24.079,-Kč. Zastupitelé diskutovali o možném využití aplikace, jejím přínosu pro město. Byly zmíněny i další možnosti, které by město mohlo využít a které si nevyžádají navýšení rozpočtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit variantní řešení komunikační platformy sloužící pro komunikaci města s občany.

9 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č.3 návrh G)

 

19) Zastupitelé projednali návrh na úhradu víceprací při opravě mostu na náměstí, které vznikly v souvislosti s havarijním stavem nábřežní zdi. Starosta informoval, že jedná o spolufinancování těchto víceprací s Krajskou správou a údržbou silnic a Povodím Labe.

N8vrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s vícepracemi na Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616, Rychnov v souvislosti s havarijním stavem nábřežní zdi. Jedná se o částku 91.426,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu města učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto nákladů s KSS LK, p.o. a Povodím Labe s.p.

8 hlasů pro, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 3 návrh H)

20) Zastupitelé se seznámili s žádostí ředitelky obecně prospěšné společnosti BEZMEZER o poskytnutí finančního příspěvku a další podpory spolku městem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města konstatuje, že společnost BEZMEZER o.p.s má možnost požádat o finanční příspěvek na činnost v rámci Grantového programu města, který je jednou ročně vyhlašován. Vzhledem k tomu, že žádost společnosti BEZMEZER o.p.s., nebyla podaná dle podmínek Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2017, nebude požadovaný příspěvek 120.000,-Kč na činnost poskytnut.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 4 návrh A)

 

 

21) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění financí na výměnu střešního pláště objektu bývalého bowlingu.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 640.000,- Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na objektu bowlingu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 4 návrh B)

Jednání bylo ukončeno v cca 19:40 hod.

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                          Ing. Martin Vágner

     Starosta                                                                                                           místostarosta

                                                                        Ověřitelé

 

Mgr. David Suržin                                                                                            Oldřich Preisler

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.