Rada města

Usnesení rady ze dne 28.6.2017

Jan Tomsa  03.07.2017 07:19

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 28. 6. 2017

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai,

Bc. Jaroslava Benešová

 

Program: 1) Žádost Bezmezer

                2) Převod prostředků

                3) Beseda

                4) DPS

                5) MAP ZŠ Rychnov

                6) Poškozené komunikace po deštích

                7) Termíny svateb

                8) Oprava mostu na náměstí

                9) Přezkumné řízení křižovatka I/65 a III/2879

               10) Souhlas se sjezdem

               11) Ukončení nájmu staré koupaliště

               12) Obnova povrchů Truhlářská, U potůčku

               13) Vodovod Pulečný

               14) Přeložka vodovodu, retenční nádrž, splašková stoka TRW

               15) Mobilní rozhlas

             

1) Rada města se seznámila s žádostí BEZMEZER z.s. o poskytnutí finanční a další podpory spolku. Radní konstatovali, že tento spolek měl jako všichni ostatní možnost požádat o finanční příspěvek z Grantového programu města. Celou žádost rada postupuje k projednání zastupitelstvu města.

 

 

2) Starosta požádal o přesun prostředků v rámci pravomoci rady města, konkrétně se jedná o prostředky, které byly schvalovány při sestavování rozpočtu na pol. 5901 – nespecifikované rezervy a byly určeny na Rychnovské slavnosti. Tento přesun je nutné provést z důvodu správného zaúčtování.

 

Návrh usnesení:

86/06/17 – Rada města schválila převod prostředků ve výši 12.494,- v rámci § 3319 z pol. 5901 na pol. 5169.

 

4 hlasy pro

 

 

3) Rada města projednala návrh na výběr dodavatele opravy fasády restaurace Beseda. Byly podány celkem tři nabídky, v návrhu je doporučována nabídka s nejnižší cenou.

 

Návrh usnesení:

87/06/17 – Rada města rozhodla o výběru dodavatele na akci „Oprava fasády restaurace Beseda“– realizaci provede firma Karin Sýkorová, IČO 032 00 094

 

4 hlasy pro

 

 

Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení na výběr dodavatele akce „Výměna střešního pláště na objektu bowlingu“. Do soutěže se přihlásila jediná firma, přímo osloveno bylo 6 firem, proběhlo zveřejnění na epoptavka a aaapoptavka.

 

 

Návrh usnesení:

88/06/17 – Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „Výměna střešního pláště na objektu bowlingu“ provede firma HB INPOL, s.r.o. (IČ 63148218) s celkovou cenou za provedené dílo 631.250,42 Kč vč. DPH

4 hlasy pro

 

 

4) Rada města se seznámila s vysvětlením návrhu změny ceníku úhrad za pečovatelskou službu. Nový návrh vychází z metodiky Krajského úřadu LK, zároveň nové úhrady počítají i se sazbou za služby o víkendech. Informace k ceníku bude uvedena v Rychnovském zpravodaji v srpnu 2017.

 

Návrh usnesení:

89/06/17 – rada města schválila změnu sazebníku úhrad za pečovatelskou službu s platností od 1.7.2017.

4 hlasy pro

 

Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS k přidělení uvolněného bytu.

 

Návrh usnesení:

90/06/17 – Rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla přidělit volný byt v DPS p. H. Jiřinové z Rychnova u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s žádostí o vyjádření zřizovatele školy k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro oblast Jablonecko MAP Jablonecko.

 

 

Návrh usnesení:

 

91/06/17 – Rada města schvaluje neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce MAP a souhlasí s předloženou finální verzí MAP Jablonecko.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s informací o poškozených komunikacích vlivem přívalových srážek a jednání s pojišťovnou.

 

Návrh usnesení:

 

92/06/17 - Rada města bere na vědomí předloženou informaci o pojistné události ze dne 14.5.2017 na komunikacích města. Vlivem silných přívalových srážek došlo k poškození některých pozemních komunikací. Rada města ukládá MěÚ po ukončení šetření pojistné události předložit FV finanční vyhodnocení.

4 hlasy pro

 

7) Rada města se seznámila s návrhem na stanovení pevných termínu svateb.

 

Návrh usnesení:

93/06/17 – Rada města stanovila termíny svateb na 1.7.2017, 2.9.2017, 7.10.2017, 4.11.2017 a 2.12.2017. Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je stanovena 1. sobota v měsíci dle schváleného plánu svatebních obřadů, místem konání svatebního obřadu je stanovena obřadní síň úřadu a doba pro konání svatebního obřadu byla stanovena na 09,00 - 12,00 hodin. Svatební obřady se nekonají v neděli a o státních svátcích

 

4 hlasy pro

 

8) Starosta informoval radní o vzniku víceprací při realizaci Opravy mostu u čp. 616. Jedná se o vícepráce vzniklé v souvislosti s přeložením přilehlého chodníku, který zadávací dokumentace neřešila a dále o vícepráce vzniklé v souvislosti s havarijním stavem nábřežní.

 

Návrh usnesení:

94/06/17 – rada města souhlasí s vícepracemi při realizaci Opravy mostu u čp. 616 vzniklé v souvislosti s přeložením přilehlého chodníku a souhlasí s úhradou částky ve výši cca 20 tis. Kč bez DPH.

3 hlasy pro, 1 proti

 

Rada města se seznámila s návrhem řešení víceprací vzniklých v souvislosti s havarijním stavem nábřežní. Tyto vícepráce jsou vyčísleny na 91.426,96 Kč bez DPH. Starosta informoval, že po upozornění na vzniklou havárii nábřežní zdi bylo vyvoláno jednání za přítomnosti zástupců Povodí Labe a KSS LK. Zúčastněné strany konstatovaly, že opěrná zeď není jejich vlastnictvím. Návrh města byl podílet se na opravě společně, každý 1/3 vzniklých nákladů. Zatím se vyjádřila jenom KSS LK, že s návrhem předběžně souhlasí.

Dále je vhodné v souvislosti s touto stavbou předláždit přilehlý chodník z důvodu odtoku povrchových vod, aby se v místě netvořily kaluže. S tím projektová dokumentace nepočítala. Částky jsou odsouhlaseny technickým dozorem, který pro město vykonává v zastoupení společnosti Vaner s.r.o., pan Rudolf Kaška.

Starosta dále sdělil, že je možné v daném případě podat určovací žalobu soudu, který určí vlastníka stavby opěrné zdi.

 

Návrh usnesení:

Rada města souhlasí s vícepracemi na Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616, Rychnov v souvislosti s havarijním stavem nábřežní zdi. Jedná se o částku 91.426,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu města učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto nákladů s KSS LK, p.o. a Povodím Labe s.p

1 hlas pro, 3 proti – usnesení nebylo přijato

 

9) Rada města se seznámila se sdělením k zahájení přezkumného řízení – stanovení místní úpravy provozu DZ na křižovatce silnic III/2879 a I/65. Krajský úřad ve sdělení konstatuje, že s úpravou DZ souhlasí, že magistrát města Jablonce postupoval správně a dále, že z hlediska bezpečnosti je tato úprava žádoucí.

 

10) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s výstavbou RD na pozemku č. 713/1 v k.ú. Rychnov a se zřízením sjezdu z tohoto pozemku.

 

Návrh usnesení:

95/06/17 - Rada města souhlasí s výstavbou RD na ppč. 713/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a se zřízením sjezdu z tohoto pozemku na MK ul. Hřbitovní dle předložené situace.

4 hlasy pro

 

11) Starosta informoval radní o jednáních s Českým rybářským svazem Hodkovice nad Mohelkou o pronájmu starého koupaliště, Současný nájemce Spolek rybářů Rychnov u Jablonce nad Nisou s ukončením nájmu dohodou souhlasí.

 

Návrh usnesení:

96/06/17 - Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu na ppč. 697/6 k.ú. Pelíkovice dohodou ke dni 30.6.2017.

4 hlasy pro

 

12) Rada města se seznámila s návrhem na obnovu asfaltových povrhl v ul. Tovární a U Potůčku v rámci plánované rekonstrukce vody a kanalizace v roce 2018.

 

Návrh usnesení:

97/06/17 – rada města postupuje návrh na realizaci obnovy povrchů v ul. Tovární a U Potůčku v roce 2018 k rozhodnutí zastupitelstvu města.

4 hlasy pro

 

13) Rada byla informována o přípravě stavby vodovodu pro obec Pulečný, která potřebuje pro stavební řízení uzavřít s Rychnovem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

 

 

Návrh usnesení:

98/06/17 - Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/2157/2017 ve věci připravované stavby vodovodního řadu pro obec Pulečný.

4 hlasy pro

 

 

14) V rámci připravované stavby kanalizace a vodovodu pro areál TRW a okolní lokalitu byl panem Ing. Hudcem přeložen projekt. Projekt mimo jiné řeší i úpravu koryta Mohelky, stavbu lávky přes Mohelku a retenční nádrž.

 

Návrh usnesení:

100/06/17 - Rada města souhlasí se stavbou „Rychnov, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace“ dle předložené projektové dokumentace. Stavba se nachází na pozemcích města č. 241, 242, 243, 248, 251, 342, 411 v k.ú. Rychnov Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

15) Starosta seznámil radní s návrhem na pořízení aplikace Mobilní rozhlas pro snadné předávání aktuálních informací občanům.

 

Návrh usnesení:

 

Rada města schvaluje objednání poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas na 1 rok za 30.129,-Kč. Podmínkou je schválení navýšení § 6171 pol. 5172 o 30.129,-Kč zastupitelstvem města.

1 hlas pro, 3 proti – usnesení nebylo přijato

 

 

Ing. Klára Kalinová                                                                 Bc. Tomáš Levinský

      radní                                                                                            starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.