Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 29.6.2017

Jan Tomsa  03.07.2017 07:16

Na úřední desce od 03.07.2017 do 18.07.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 29. 6. 2017

 

99/06/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 1130 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou paní Lence Geckové za cenu 246,- Kč / m2 za účelem výstavby RD.

100/06/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1201/2 o výměře 711 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu J. Kracíkovi za cenu 246,- Kč/m2.

101/06/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

102/06/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1100/5 o výměře 962 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu M. Šolcovi za cenu 100, Kč /m2.

103/06/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit způsob údržby dosud neudržovaných pozemků v majetku města, které sousedí s nemovitostí jiných vlastníků.

104/06/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 4 o výměře 60 m2 a části pozemku č. 5 o výměře 110 m2 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

105/06/17 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jaroslavem Jindrou – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1163/1 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 900v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu.

106/06/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby „Zatrubněním uličního rigolu v ul. Ještědská na pozemku č. 644 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ s panem Janem Polachem z důvodu zřízení vstupu na pozemek RD č.p. 845.

107/06/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 342 o výměře cca 400 m2 a části pozemku č. 241 o výměře 410 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zároveň Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Retenční nádrže na pozemku č. 342 o výměře cca 400 m2 a části pozemku č. 241 o výměře 410 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se spol. TRW Automotive Czech, s.r.o., Jablonec nad Nisou.

108/06/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinnost souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v souvislosti s připravovanou stavbou „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Truhlářská a U Potůčku, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

109/06/17 - Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zahájit jednání o převodu části pozemků města Rychnov u Jablonce nad Nisou: ppč. 248 o ploše 65 m2, ppč. 342 o ploše 22 m2, ppč. 241 o ploše 290 m2, celkem tedy 377 m2 s podmínkou, že Povodí Labe s.p. Hradec Králové převezme do své správy nové koryto toku s břehovým opevněním, avšak bez technických prvků sloužících provozu navrhované stavby (výustní objekty a opevnění kolem nich, stabilizační práh pod lávkou).

110/06/17 - Zastupitelstvo města ukládá MěÚ pořídit vizualizaci navrhovaného stavu vodní nádrže v ul. Rádelská a předložit ji zpět zastupitelstvu s návrhem financování jednotlivých etap opravy nádrže v následujících letech.

111/06/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 100.000,- Kč v § 2212 (Silnice) položka 5169 (Nákup ostatních služeb).

112/06/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 58.000,- Kč na úhradu faktur za opravy hasičské zbrojnice v paragrafu 5512 (Požární ochrana) v položce 5171 (Opravy a udržování)

113/06/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 370.000,- Kč vč. DPH na opravu fasády na restauraci Beseda Tovární 68 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

114/06/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 6.

115/06/17 - Zastupitelstvo města bere na vědomí „Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2016 včetně jeho příloh.

116/06/17 - 1) Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad. 2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou K KREDIT s.r.o. 3) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města k 31.12.2016 dle předložených výkazů, které jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.

117/06/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit variantní řešení komunikační platformy sloužící pro komunikaci města s občany.

118/06/17 - Zastupitelstvo města souhlasí s vícepracemi na Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616, Rychnov v souvislosti s havarijním stavem nábřežní zdi. Jedná se o částku 91.426,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu města učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto nákladů s KSS LK, p.o. a Povodím Labe s.p.

119/06/17 - Zastupitelstvo města konstatuje, že společnost BEZMEZER o.p.s má možnost požádat o finanční příspěvek na činnost v rámci Grantového programu města, který je jednou ročně vyhlašován. Vzhledem k tomu, že žádost společnosti BEZMEZER o.p.s., nebyla podaná dle podmínek Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2017, nebude požadovaný příspěvek 120.000,-Kč na činnost poskytnut.

120/06/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 640.000,- Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na objektu bowlingu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                     Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                    starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.