Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.5.2017

Jan Tomsa  22.06.2017 14:34

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 5. 2017

 

Čas zahájení 18:00

Ověřitelé: Mgr. Marek Zikl , Ing. Leoš Adler

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání přítomno 8 zastupitelů. Od 1) bodu      přítomno 9 zastupitelů, od bodu 2) přítomno 10 zastupitelů a od bodu 9) 11 zastupitelů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.4.2017 byl schválen.

 

Program: 1) Informace starosty

                2) Pozemky

                3) Prodej TATRA CAS 148

                4) Rozpočtové opatření

                5) Uvolnění finančních prostředků

                6) Dokončení sportoviště

                7) Udělení čestného občanství Města

                8) Delegace na valnou hromadu SVS

                9) Lyžařský vlek rozhodnutí o provozování

 

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta informoval přítomné o tom, že objekt čp. 87 byl již na katastrálním úřadě přepsán na město a obyvatelé byli vyzvání k opuštění objektu, rozhodnutí k demolici již bylo vydáno.

Starosta sdělil, že došlo ke změně rozpočtového určení daní, které bude znamenat vyšší příjem pro obce.

Starosta dále sdělil, že podal podnět k přezkoumání stanovení ceny tepla za rok 2016, kdy byly městem zjištěny nesrovnalosti ve stanovení ceny tepla.

Starosta podal stížnost na postup ÚPSZSV při prodeji pozemků u Zahrádkářské knihovny.

Dále byl podán podnět k přezkumnému řízení stanovení místní úpravy provozu dopravním značením na křižovatce silnic III/2879 a I/65.

Město dále podalo žádost o umístění bankomatu v Rychnově.

Starosta sdělil že byl dokončen stavebně technický průzkum objektu bývalé TILIE.

Město neuspělo se žádostí o dotaci na pořízení kompostérů pro občany města.

Bylo opraveno vypouštěcí zařízení na novém koupališti.

Starosta informoval zastupitele, že některé žádosti o prodej pozemku byly z jednání vyřazeny z důvodu, že se jedná o pozemky, které město nabylo bezúplatně a nemůže je bez změny ÚP dále prodat.

V průběhu informací starosty se dostavil RNDr. Hofrichter, počet přítomných zastupitelů 9.

2) Zastupitelstvo města znovu projednalo prodej části pozemku č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice. Zastupitelům byla předložena informace o předchozích prodejích pozemků v této lokalitě. Žadatel o prodej pozemku sdělil, že akceptuje obvyklou cenu, za kterou město pozemky v lokalitě prodává.

Na zasedání se dostavil RNDr. Vágai, počet přítomných zastupitelů 10.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Šitinovým za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel.

9 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1201/2 v k.ú. Pelíkovice. RNDr. Hofrichter vznesl návrh na to, zda nechválením úmyslu dát najevo, že město nebude tyto pozemky prodávat za cenu nižší, než je obvyklá vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána v reakci na to, že původně byl schválen prodej pozemku na Pelikovicích za 40,-Kč/m2 (toto usnesení bylo později revokována)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1201/2 o výměře 711 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

4) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1100/5 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1100/5 o výměře 962 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku č. 1204/4 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou paní E. Brodské za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na převod pozemku uhradí žadatel.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku č. 1055/94 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde, již byla zahrnuta sleva z důvodu zatížením ochranným pásmem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/94 o výměře 1512 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Malachovým za cenu 738.500,- Kč za účelem výstavby RD. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu chybějící kanalizace a zatížení pozemku ochranným pásmem VN (812 m2). Náklady na převod uhradí žadatel.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

7) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí o prodej pozemků č. 491, 492, 493 a 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Starosta navrhl zatím tyto pozemky neprodávat a připravit rozparcelování těchto pozemků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit demolici objektu č.p. 87 a připravit návrh na rozparcelování pozemků č. 491, 492, 493 a 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na minimálně tři stavební parcely a následně tento návrh předložit zpět ke schválení a zveřejnění úmyslu prodeje. Dále ZM ukládá MÚ informovat žadatele o celém vývoji situace.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

8) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci vybudovaného NTL plynovod včetně přípojek v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností GasNet

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci vybudovaného NTL plynovod včetně přípojek v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu.

10 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

9) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí o prodej pozemku č. 1163/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Ing. Adler požaduje k projednání případného prodeje stanovisko stavebního úřadu k možnosti zastavitelnosti pozemku rodinným domem.

Na zasedání se dostavil Ing. Žabka, počet přítomných zastupitelů 11.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit na další zasedání zastupitelstva stanovisko stavebního úřadu k zastavitelsnosti pozemku č. 1163/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou rodinným domem.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

10) Zastupitelé se seznámili s podanými nabídkami na odkup automobilu TATRA Z148.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města na základě doporučení rady města ze dne 24.5.2017 rozhodlo prodat cisternový požární automobil TATRA T148, SPZ JN-58-05 společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČ: 25060996 za cenu 201.000,-Kč¨

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

 

 

 

11) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na převod prostředků v rámci § 3319 z pol. 5901 na pol. 5041 částku 40.000,-Kč a na pol. 5169 částku 100.000,-Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje převod prostředků v rámci § 3319 z pol. 5901 na pol. 5041 částku 40.000,-Kč a na pol. 5169 částku 100.000,-Kč. Zároveň ukládá finančnímu výboru zanést tento převod do dalšího rozpočtového opatření.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

12) Předseda finančního výboru informoval zastupitele o navrhovaném rozpočtovém opatření č. 5.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

13) Zastupitelstvo města projednalo požadavek na uvolnění finančních prostředků v rámci § Zeleň.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 775.000,- Kč v § 3745 (Zeleň) položka 6121 (Investice).

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

14) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o prodeji vodovodního řadu v ul. Požárnická.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji vodovodního řadu PE 50 délky 37,72 m vč. 1 vzdušníku a gravitační splaškové kanalizace KA DN 300 délky 29,71 m vč. 2 kanalizačních šachet DN 1000 v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou, spol. Severočeská vodárenská společnost, a.s., za cenu 61 425,-Kč bez DPH. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

 

15) Starosta předložil návrh na dostavbu víceúčelového sportoviště, a to bez realizace veřejného osvětlení. Starosta doporučil konečně realizovat dostavbu sportoviště, a to i z důvodu, že před městem je poměrně dost investičních akcí a má obavu, že by se dokončení oddálilo na dobu neurčitou. Proběhla diskuze o umělé trávě, která je potřeba řádně udržovat z důvodu její životnosti.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o dokončení projektu Dostavby víceúčelového sportovního areálu (II. Etapa), bez veřejného osvětlení. Zároveň ukládá MÚ připravit výběrové řízení na zhotovitele.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

16) Starosta seznámil zastupitele s návrhem na udělení čestného občanství Mgr. Jindřichu Kurfiřtovi, dlouholetému kronikáři města.

RNDr. Hofrichter vznesl dotaz na to, které osobnosti jsou čestnými občany města a požádal o seznam těchto čestných občanů. Domnívá se, že pro případné rozhodnutí o udělení občanství je vhodné vědět, komu již bylo čestné občanství uděleno. Zároveň sdělil, že je nepochybně vhodné Mgr. Kurfiřta ocenit finanční odměnou.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit seznam čestných občanů města a zároveň schvaluje finanční odměnu ve výši 20 tis. Mgr. J. Kurfiřtovi za jeho celoživotní práci na sběru historických podkladů a práci na kronice města Rychnova u Jbc.

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

17) Starosta předložil návrh na zastupování města na valné hromadě SVS. Navrhuje delegovat starostku města Hodkovice z důvodu, že se sám nemůže této valné hromady zúčastnit.

 

 

Návrh usnesení:

 

I. r o z h o d l o

  • ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Markéty Khauerové, starostky města Hodkovice nad Mohelkou k jednání na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 15. 6. 2017 od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Markéta Khauerová, je na základě této delegace oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem města Rychnov u Jablonce nad Nisou, na předmětné valné hromadě; a
  • II. u k l á d á
  • paní Bc. Markétě Khauerové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na této valné hromadě v zájmu města Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

18) Starosta předložil zastupitelstvu otázku, zda nadále provozovat lyžařský vlek. Uplynulá sezóna byla pro provoz vleku poměrně úspěšná. Další variantou je ukončení provozu a případný prodej zařízení. Pro provoz vleku v rychnovských podmínkách je důležité počasí v sezónním období. Diskutovalo se o potřebných investicích do zařízení vleku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že zajistí provoz lyžařského vleku v zimní sezóně 2017/2018.

10 hlasů pro, 1 proti (jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

 

19) Starosta vhledem k tomu, že město neuspělo s dotací na domácí kompostéry navrhl využít finanční prostředky alokované na spoluúčast na dotaci na zlepšení svozu bioodpadu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje využití finančních prostředků ve výši 160.000,-Kč z §3722 Sběr a svoz komunálních odpadů pol. 6122 Stroje, přístroje, zařízení – na předcházení tvorby bioodpadu a jeho svozu. Ukládá radě města připravit vhodná opatření naplnění záměru

11 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

Jednání ukončeno v 19:40 hod.

 

Ing. Martin Vágner                                                           Bc. Tomáš Levinský    

    místostarosta                                                                      starosta

 

                                                                 ověřitelé

 

Ing. Leoš Adler                                                                      Mgr. Marek Zikl

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.