Rada města

Usnesení rady ze dne 1.3.2017

Jan Tomsa  15.03.2017 07:21

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1. 3. 2017

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová PhD., Ing. Martin Vágner, Bc. Jaroslava Benešová

Program:  1) oprava mostu – BOZP a TDI

                 2) účetní uzávěrka ZŠ a MŠ

                 3) ZŠ dotace „šablony“

                 4) ZŠ příspěvek na provoz

                 5) dopravní značení Pelíkovice

                 6) Grantový program – žádosti

                 7) Pelikovice pronájem pastvin

                 8) Odepisování CAS Scania

                 9) Převod financí

                 10) Informace o možnosti investování

                 11) Soutěže

                 12) Smlouva o zajištění provozu LV

                 13) Vypsání výběrových řízení na uvolněn pozice

                 14) Elektrokontejnery

                 15) Statické posouzení čp. 495

                 16) Statické posouzení čp. 20

                 17) Žádost o dotaci na dýchací přístroje

 

 

1) Rada města se seznámila s tím, že město musí zajistit před prováděním stavebních prací na opravě mostu plán BOZP a jmenovat koordinátora BOZP této akce. Dále se rada města seznámila s nabídkami na provádění TDI pro stejnou akci.

 

Návrh usnesení

27/03/17 – Rada města ukládá MěÚ zajistit zpracování plánu BOZP a koordinátora BOZP na akci „Oprava mostu nám. Míru u čp. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou.“ Rada města dále rozhodla, že TDI pro akci „Oprava mostu nám. Míru u čp. 616“ provede firma Vaner dle předložené nabídky.

4 hlasy pro

2) Rada města se seznámila s předloženým materiálem ZŠ a MŠ k roční účetní závěrce a s žádostí o převod zisku do rezervního fondu a do fondu odměn. Rada města vzhledem k nepřítomnosti RNDr. Vágaie projedná tento materiál na dalším zasedání rady.

 

3) Rada města se seznámila s informací o obdržení finančních prostředků od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

4) Starosta informoval radu města o tom, že v měsíci březnu bude ZŠ a MŠ poskytnut vyšší příspěvek na provoz na pokrytí doplatku tepelné energie za rok 2016 a z důvodu malování a pokládky koberců v MŠ.

 

5) Rada města se seznámila s požadavkem ZŠ a MŠ na pokrytí nákladů na realizaci zabezpečovacích zařízení na budovách ZŠ a MŠ.

Návrh usnesení:

28/03/17 – Rada města ukládá řediteli ZŠ a MŠ, aby zajistil a prověřil možnosti financování zabezpečovacích zařízení do budov ZŠ a MŠ i z jiných zdrojů než pouze ze zdrojů zřizovatele.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s požadavkem na zlepšení dopravní situace na komunikaci od Pelíkovice ke Správě a údržbě silnic.

Návrh usnesení:

29/03/17 – rada města ukládá MěÚ zajistit prořez náletů podél komunikace od Pelíkovice k budově Správy a údržby silnic, aby se zlepšily výhledové poměry.

4 hlasy pro

 

7) Starosta informoval radní o žádostech na Grantový program města pro rok 2017.

 

8) Rada města projednala žádost p. Blahovce o pronájem pozemků za účelem zřízení pastvy pro koně. Současně město obdrželo žádost mysliveckého sdružení Dolina o výpůjčku pozemku č 558/1 za účelem zřízení zvěřního políčka.

 

Návrh usnesení:

30/03/17 - Rada města schválila pronájem pozemků č. 1353/3 o výměře 3033 m2, č. 1353/2 o výměře 2670 m2, č. 1320/3 o výměře 1168 m2, č. 1321/2 o výměře 1238 m2, č. 1320/1 o výměře

691 m2 a č. 1319/1 o výměře 494 m2, č. 565/1 o výměře 2034 m2, č. 576/1 o výměře 3266

m2, č. 602/2 o výměře 3266 m2, 602/1 o výměře 2918 m2 a č. 612/1 o výměře 3485 m2

v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu T. Blahovcovi od 1.4.2017 od30.9.2017 za jednorázovou úplatu 3098,- Kč s tím, že nájemce umístí elektrický mobilní ohradník na 3098 m2 v rámci pronajatých pozemků a operativně ho bude po dobu nájemního vztahu přemisťovat tak, aby postupně koně spásli celou pronajatou plochu.

 

4 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

31/03/17 – Rada města ukládá MěÚ zveřejnit úmysl výpůjčky pozemku č. 558/1 o výměře 3204 m2 v k.ú. Pelíkovice.

4 hlasy pro

 

9) Rada města projednala návrh na odepisování nové cisterny JSDH CAS Scania

 

Návrh usnesení:

32/03/17 – rada města stanovila dobu odepisování cisternové automobilové stříkačky CAS 20/4000/240-S2R na 12 let.

4 hlasy pro

 

10) Rada města projednala návrh na převod financí v rámci § 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.

 

Návrh usnesení:

33/03/17 – rada města souhlasí s převodem financí na uhrazení podílu na nákladech společnosti ČEZ Distribuce za trvalé připojení odběrného místa na par. Č. 826 na náměstí Míru v Rychnově u Jablonce nad Nisou v částce 16.000,-Kč z položky 5169 do položky 5192 v rámci § 6171.

4 hlasy pro

 

11) Starosta seznámil radu města s nabídkou ČP Investice na investici do Fondu kreditního výnosu. Rada tuto informaci vzala na vědomí.

 

12) Starosta informoval radu o tom, že směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu se ve svých ustanoveních opírá o již změněné znění zákona.

 

Návrh usnesení:

34/03/17 – rada města rozhodla zrušit směrnici rady pro zadávání zakázek malého rozsahu z důvodu legislativních změn a ukládá MěÚ předložit návrh nové směrnice.

4 hlasy pro

13) rada města se seznámila s návrhem na vypsání soutěží na opravy komunikací a stavební úpravy krajnic komunikací pro rok 2017.

 

Návrh usnesení:

35/03/17 – Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Oprava komunikací 2017“ a akci „Stavební úpravy krajnic komunikací“.

4 hlasy pro

 

14) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o zajištění provozu lyžařského vleku s p. D. Fučíkem.

Návrh usnesení:

36/03/17 – rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění provozu lyžařského vleku.

4 hlasy pro

 

15) Rada města se seznámila s informací o výpovědí vedoucí stavebního úřadu Ing. Müllerové z pracovního poměru.

 

Návrh usnesení:

37/03/17 – rada ukládá tajemníkovi vypsat výběrová řízení na místo asistentky starosty a na místo referenta stavebního úřadu. V informaci o výběrovém řízení bude uvedeno, že mohou být výběrové řízení zrušena.

4 hlasy pro

 

16) Rada města projednal návrh Ing. Vágnera na odstranění kontejnerů na elektroodpad na stanovištích pro tříděný odpad, které z velké části již neplní svou funkci.

Návrh usnesení:

38/03/17 – rada města rozhodla stáhnout ze stanovišť na tříděný odpad kontejnery na elektroodpad. V případě, že se podaří část kontejnerů opravit budou znovu umístěny na některých stanovištích.

4 hlasy pro

 

17) Rada města se seznámila s informací o statickém posouzení nosné konstrukce domu čp. 495.

Návrh usnesení:

39/03/17 – rada města byla seznámena s havarijním stavem nosné konstrukce stěny v čp. 495 ul. Nádražní v Rychnově u Jablonce nad Nisou a souhlasí s provedením neodkladných oprav.

4 hlasy pro

18) Rada města se seznámila s informací o statickém posouzení konstrukce stropu objektu čp. 20.

 

Návrh usnesení:

40/03/17 – rada města byla seznámena s havarijním stavem objektu čp. 20 v Rychnově u Jablonce nad Nisou a souhlasí s neodkladnými opravami stropní konstrukce a s vytvořením odvodňovacího systému.

4 hlasy pro

 

19) Rada města projednala návrh na podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje (podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje) na dýchací přístroje

 

Návrh usnesení:

41/03/17 – rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na dýchací přístroje pro JSDH Rychnov u Jablonce nad Nisou z Dotačního fondu Libereckého kraje.

4 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                               starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.