Rada města

Usnesení ze zasedání rady dne 9.2.2017

Jan Tomsa  07.03.2017 08:14

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 9. 2. 2017

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Klára Kalinová PhD.

 

Program :

 

 1. přijetí dotace lesnický fond
 2. vyjádření k trase přípojky VN – TRW
 3. pronájem nebyt. čp. 173
 4. pronájem vlek
 5. Ukončení nájmu garáž Husova
 6. Ukončení nájmu DPS  byt. č. 21
 7. DPS přidělení bytů -
 8. Vyjádření k žádosti dopravce
 9. Polachovi – vstup
 10. SČVK - zvláštní užívání
 11. vyjádření k situaci k výstavbě RD v lokalitě Z8
 12. Návrhy příjezdu do PZ
 13. FZÚB
 14. Architekt města
 15. Dopravní situaci v Rychnově starosta navrhl:

 

 

1) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Lesnického fondu LK

Usnesení:

13/02/17 - Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace

4 pro

2) vyjádření k trase přípojky VN – TRW

 

Usnesení:

14/02/17 - Rada města souhlasí s navrženou trasou přípojky VN pro areál TRW a nemá námitky ani připomínky.

4 pro

 

3) Pronájem nebytového prostoru čp. 173 - Na základě vyvěšeného úmyslu pronájmu nebytového prostoru v č.p. 173 byla městu doručena jediná žádost o nebytový prostor – od paní Thi Hoai Thu, manželky současného nájemce.

 

Usnesení:

15/02/17 - Rada města rozhodla pronajmout nebytový prostor v č.p. 173 paní Thi Hoai Thu

pro provoz prodejny potravin a smíšeného zboží, na dobu neurčitou od 10.2.2017

s výpovědní lhůtou tři měsíce, kdy lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce

následujícího po podání výpovědi. Nájemné činí 39.502,- Kč ročně bez záloh na

poskytované služby.

4 pro

 

4) Pronájem občerstvení u lyžařského vleku. Na základě vyvěšeného úmyslu pronájmu občerstvení u lyžařského vleku byla na město doručena

jediná žádost – a to od současného nájemce firmy MAPA Roman Maryško, který má stánek

s občerstvením pronajatý na dobu určitou do 9.2.2017.

 

Usnesení:

16/02/17 - Rada města rozhodla pronajmout stánek s občerstvením u lyžařského vleku firmě MAPA Roman Maryško na dobu určitou od 10.2.2017 do 31.3.2017. Nájemné činí   500,-Kč  měsíčně včetně paušální náhrady energií.

4 pro

 

5) Žádost o ukončení nájmu ½ garáže v Husově ulici

 

 Usnesení:

17/02/17 - Rada města souhlasí s dohodou o ukončení nájmu garážového stání s panem Jiřím Vošvrdou, za podmínky uzavření nájemního vztahu s novým nájemcem. Rada města ukládá MÚ vyvěsit úmysl pronájmu ½ garáže.

            4 pro

 

6) Ukončení nájmu bytu č. 21 v DPS rada se seznámila s žádostí pana Buchberegera, který podal dne 26.1.2017 prostřednictvím své dcery paní Salabové výpověď z nájmu bytu v DPS. Zákonná výpovědní doba činí 3 měsíce od 1. dne měsíce následujícího po podání výpovědi. Pan Buchberger žádá o možnost uzavřít dohodu o ukončení nájmu.

 

 

Usnesení:

18/02/17 - Rada města souhlasí s dohodou o ukončení nájmu s panem Kurtem Buchbergerem ke dni 10.2.2017

 

4 pro

 

7) Přidělení bytů v DPS. Rada města se seznámila s informací o uvolnění bytů a zprávou vedoucí DPS paní Jaklové, na základě které rozhodla o přidělení bytů.

 

Usnesení:

19/02/17 - Rada města rozhodla o přidělení bytu č. 15 paní Martě Havrdové, bytu č. 21 manželům Huškovým a bytu č. 16 Romanu Strzondalovi.

 

4 pro

8) Vyjádření k žádosti dopravce na lince 540370

 

Usnesení:

20/02/17 - Rada města nemá k žádosti dopravce o změnu licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy, na lince: 540 370 Liberec – Jablonec n.Nisou – Turnov –– Hradec Králové – Brno, s platností od 5. března 2017 námitky ani připomínky.

 

            4 - pro

 

9) Žádost o souhlas s zřízením vstupu – Polachovi, Ještědská 845 – rada města se seznámila s žádostí manželů Polachových

 

Usnesení:

21/02/17 - Rada města souhlasí se zřízení pěšího vstupu z pozemku č. 771/1 na MK Ještědská a zároveň ukládá MěÚ zveřejnit úmysl uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 644 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dále pověřuje MěÚ vyzvat žadatele k předložení návrhu technického řešení zatrubnění uličního rigolu v Ještědské ulici se splněním následujících podmínek:

 1. Dotčená pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní nebude ohrožena sváděním a odtékáním vod ze vstupu na silniční těleso – vstup bude odvodněn vlastním odvodňovacím systémem.
 2. Napojení plochy musí být plynulé, aby nebránilo údržbě místní komunikace.

 

 

4 - pro

10) Žádost o dodatečné zvláštní užívání – SČVK Komenského – rada města se seznámila s žádostí o povolení.

Usnesení:

22/02/17 - Rada města na základě žádosti SČVaK souhlasí se dodatečným zvláštním užíváním komunikace Komenského z důvodu havárie vodovodního potrubí.

 

            4 pro

11) vyjádření k situaci k výstavbě RD v lokalitě Z8 – rada se seznámila s dokumentací výstavby. 

 

Usnesení:

23/02/17 - Rada města souhlasí a nemá námitek proti předloženému návrhu řešení lokality Z8

 

            4 pro

 

 

 

12) Rada města se seznámila s návrhy možného řešení příjezdové trasy do průmyslové zóny za viaduktem a postupuje je k posouzení zastupitelstvu.

 

13) Rada města se seznámila s návrhem pravidel FZÚB a postupuje k projednání na zastupitelstvu.

 

14) Architekt města

Rada města se seznámila s nabídkou možné spolupráce s Ing. Arch. Ivanem Jirkalem a jeho prezentací projektů a realizací. Radní se shodli na tom, že spolupráce se stálým architektem bude městu přínosná a koncepční.

 

Usnesení:

24/02/17 - Rada města ukládá starostovi a MÚ vstoupit do jednání o podmínkách spolupráce s Ing. Arch Ivanem Jirkalem.

 

4 pro

 

15) Dopravní situace v Rychnově - starosta upozornil na neutěšenou situaci na území města v dopravě a navrhl provést měření dopravy akreditovaným způsobem, aby město mělo relevantní podklady pro další řešení dopravní situace.

 

Usnesení:

25/02/17 - Rada města ukládá MÚ zajistit měření dopravy akreditovaným způsobem v ulicích Ještědská, Tovární

4 – pro

 

16) Centralizovaný nákup EE na rok 2018. Na letošní rok jsme tímto způsobem nakoupili komoditu EE o 28% výhodněji. V letošním roce je předpoklad nákupu komodit nejpozději do června 2017 a to z důvodu, že v současné době jsou ceny těchto komodit velmi příznivé a předpoklad na druhou půlku roku je takový, že by mohly mírně stoupat. Důležitá změna oproti minulým letům je v tom, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Její výpověď je specifikována v příslušných článcích smlouvy a výpovědní lhůta je 1 měsíc. Tato změna je z důvodů snížení každoroční administrace při uzavírání těchto smluv.

 

Usnesení:

26/02/17 - Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s městem Liberec jako Centrálním odběratelem, za účelem společného nákupu komodity EE na rok 2018.

 

 4 pro

 

 

 

 

 Ing. Martin Vágner                                                                            Bc. Tomáš Levinský

        místostarosta                                                                                      starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.