Aktuality

Fond na zlepšení úrovně bydlení - vyhlášení výběrového řízení

Jan Tomsa  03.03.2017 13:06

Na úřední desce od 03.03.2017 do

zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení - bližší informace najdete přímo v textu pravidel formulář žádosti je uveden v příloze

 

 

pravidla vytvoření a použití účelových prostředků

FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“

na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

schválená usnesením městského zastupitelstva č. 36/02/17 v Rychnově u Jablonce Nad Nisou dne 16.2.2017.

 

 

 

 

Článek I

 

Základní ustanovení

 

  1. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond zlepšení úrovně bydlení města Rychnova“ (dále jen „fond“), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek

 

 

Článek II

 

 

Příjmy fondu

 

1. Příjmy fondu jsou:

- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu

      - příjmy ze splátek půjček a úroků

- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.)

- dotace a případné výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje

- ostatní příjmy podle rozhodnutí městského zastupitelstva

 

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Rychnov u Jablonce nad Nisou, ale musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek III

 

Výdaje fondu

 

1. Prostředky je možno používat k poskytování půjček vlastníkům obytných budov a bytů na dále uvedené účely při úrokové míře 2 % p.a. (ročně). Lhůta splatnosti do 4 let. Maximální výše půjčky činí 100.000,-Kč. Půjčku je možno kdykoli předčasně splatit bez sankcí.  Obec může prostředky fondu čerpat k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového a nebytového fondu.

2. Adresáty půjček z fondu podle odst.1, mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít.

 

 

3. Z fondu se poskytují půjčky na tyto účely:

1) výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje:

a) tepelné čerpadlo

                        b) kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa, kombinace uhlí + biomasa)

                        c) plynový kondenzační kotel

                        d) instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (není podporováno samostatně, ale pouze s výměnou zdroje tepla uvedenou v bodech a), b), c). Podporovaný nový tepelný zdroj (body a), b), c), d)) musí být k datu podání závěrečného vyúčtování projektu registrován v „Seznamu výrobků a technologií vedeným Státním fondem životního prostředí České republiky“, na svt.sfzp.cz

2) Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo propojení stávajícího domu na splaškovou kanalizaci 

Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje následujícím měsícem od data podpisu smlouvy o půjčce. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout odklad počátku splacení půjčky až o tři měsíce, od data podpisu smlouvy.

 

 

 

Článek IV

 

Výběrové řízení

 

1. Osoby, které splňují podmínky dle článku IV odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou pro každý rok samostatně.

 

2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanovuje v rozmezí od 15 dní do 45 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

 

 

 

 

3.  Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle odst.2.

Žádost musí vždy obsahovat zejména:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce

b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) přesné označení předmětného obytného domu nebo její stavby (obytným domem se pro účely těchto pravidel rozumí dům, v němž z celkové podlahové plochy všech místností v domě alespoň dvě třetiny tvoří obytné místnosti, užívané k bydlení. Přitom se nepřihlíží ke společným nebo veřejně přístupným prostorám jako jsou chodby, sušárny, kočárkárny apod.)

- adresa, číslo popisné (je – li již vydáno), číslo parcely

- doklad o vlastnictví domu či stavby, nelze-li údaje o vlastnictví doložit z katastru nemovitostí

d) nabídku dodavatele akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

 

 

e) přesný popis účelu (účelů), na který je půjčka požadována,

f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

g) požadovaná částka úvěru

h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku

 

4. Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou může pro snazší zpracování žádosti podle odst. III vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.

 

5. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne městské zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách.

 

6. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

 

7. Výběrové řízení probíhá zásadně 2x v kalendářním roce a o všech žádostech v každém z termínů musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v měsíci září příslušného roku.

 

8. Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vyplněné, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.

 

 

Článek V

 

Smlouva o půjčce

 

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen“ uživatelé“), uzavře město smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů. Podmínkou uzavření smlouvy je pravomocné stavební povolení, je-li vyžadováno, nebo ohlášení stavby s kladným vyjádřením stavebního úřadu.

 

2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- smluvní strany

- identifikace účelu půjčky

- celková částka půjčky,

- lhůta splatnosti půjčky

- režim splacení půjčky (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci

- způsob placení (příkazem, složenkou apod.)

- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu

- smluvní pokuta za porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení +30 %)

 

 

Článek VI

 

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

 

1. Systém poskytování půjček upravených těmito pravidly podléhá kontrole města (MěÚ, kontrolní výbor, rada, zastupitelstvo)

 

2. Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit městskému zastupitelstvu vyhodnocení hospodářského fondu.

 

 

 

                                                     

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                        Ing. Martin Vágner

          starosta                                                                         místostarosta


 [t1]Snížený úrok by mohl zvýšit zájem o pujíčku

 [t2]Myslím, že již není aktuální potřeba občanů. 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.