Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.2.2017

Jan Tomsa  24.02.2017 08:46

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16. 2. 2017

 

Čas zahájení 18:00

Ověřitelé: RNDr. Tomáš Hofrichter PhD., Mgr. David Suržin

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání 12 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 1. 2017 bude schvalován na příštím zasedání z důvodu, že bude ještě doplněn.

 

Program:

 1. Informace starosty
 2. Návrhy příjezdu do průmyslové zóny
 3. Pozemky
 4. Zásady postupu města při prodeji nemovitostí (pozemků)
 5. Pojmenování ulic
 6. Fond na zlepšení úrovně bydlení
 7. Změna rozpočtové skladby
 8. Rozpočtové opatření
 9. Uvolnění finančních prostředků
 10. Spolupráce s polským městem Sedzisiow
 11. Vlajka pro Tibet
 12. Smlouva o spolupráci lyžařský vlek
 13. Podněty ke změně ÚP
 14. Tatra 148 CAS
 15.  Zpráva o činnosti městské policie

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta informoval o tom, že byly určeny termíny konání zasedání zastupitelstva na I. popoletí roku 2017. Tato termíny jsou k dispozici na webových stránkách města.

Starosta zároveň upozornil na předložené zprávy o činnosti TJ SPARTAK, Českého zahrádkářského svazu, Mysliveckého sdružení Dolina, Tanečního studia Magdalena, Rodinného centra Klubíčko.

Starosta informoval přítomné, že ve středu 1.3.2017 navštíví Rychnov hejtman Libereckého kraje.

 

2) Starosta města představil přítomným Ing. Hanžla z projektové kanceláře Valbek, který představil možné nové řešení dopravního napojení do průmyslové zóny. Ing. Hanžl nejprve představil zatím stávající řešení, které je zaneseno v současné platném územním plánu. Toto řešení se však nejeví jako ideální a to z důvodu nutného výkupu 3 nemovitostí, nevhodného profilu případné komunikace a dále nevyhovujícími rozhledovými pohledy.

Ing. Hanžl představil další řešení, kdy by komunikace vedla až za tratí ( směrem od centra Rychnova). Domnívá se, že toto řešení je realizovatelné, zamezí pohybu vozidel přes střed města, sklon komunikace bude také příznivější než v současně platné variantě. Nevýhodou je, že by se tato komunikace dotkla části soukromých pozemků u tří nemovitostí.

K navrhovanému řešení se vyjádřili i přítomní majitelé nemovitostí, kterých by se toto řešení dotklo. Vyjádřili pochyby k tomu, zda by české dráhy toto řešení vůbec povolily.

Problém existuje již nyní, kdy po realizaci kruhového objezdu jsou v těchto místech problémy s vodou. Další obavy existují o statiku domů, které budou průjezdem kamionů trpět.

Ing. Hanžl sdělil, že pro dodržení šířky komunikace by bylo nutné vykoupit část pozemků (současných zahrad).

Paní Kroisová vznesla dotaz na hlučnost navrhovaného řešení. Ing. Hanžl sdělil, že hluková studie by se řešila až v případě, že se bude připravovat projektové dokumentace navrhovaného řešení.

Další dotaz byl vznesen na to, zda se uvažuje ještě o další možnosti a to, například kolem čistírny odpadních vod (přemostěním).

Starosta sdělil, že zadání pro projektovou firmu znělo tak, aby nové řešení bylo realizovatelné. Varianta „přes ČOV“ by bylo velice nákladné řešení, musela by se zbudovat víceúrovňová křižovatka nebo jednosměrné řešení.

Pan Němec vyjádřil obavu, že realizováním tohoto řešení dojde k podstatnému snížení hodnoty dotčených nemovitostí.

 

RNDr. Hofrichter se přiklání k tomu, aby byla prověřena možnost řešení vedení dopravního napojení přes ČOV a zároveň i hledat pomoc s tímto problémem např. u Libereckého kraje.

 

Ing. Hádek se domnívá, že by bylo dobré se zamyslit nad tím, kde vlastně je umístěna průmyslová zóna a například změnou územního plánu tuto zónu změnit (zmenšit). Navíc upozornil na skutečnost, že při realizaci navrhovaného řešení nebude možné provést vyvlastnění části dotčených pozemků, protože se nejedná o veřejný zájem. Město nepotřebuje další průmyslové zóny.

 

Starosta dále připomněl, že objekt Libereckých kotláren Holter je nabízen k prodeji. Starosta dále informoval, že z návrhu města vzejde podnět ke změně územního plánu a zmenšení průmyslové zóny.

 

Pan Černý sdělil, že existuje i další možnost s ohledem na plány TRW, a to vést dopravu do průmyslové zóny po železnici.

Starosta vyzval přítomného zástupce TRW k vyjádření. Pan Slobodník sdělil, že TRW skutečně zvažují i variantu skládání kontejnerů z železnice (případně i vybudování vlečky).

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá vypracovat další variantní řešení napojení průmyslové zóny s přístupem přímo ze silnice I/65, které zohlední problematiku podélného sklonu, minimalizuje zásahy do vlastnických práv dalších osob a případné budoucí potřeby dopravní obslužnosti průmyslové zóny.

Zároveň ukládá zjistit možnosti financování této stavby.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

2) Zastupitelstvo měst projednalo návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. ve věci věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení přípojky ke sportovnímu areálu.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení přípojky ke sportovnímu areálu v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

3) Zastupitelstvo měst projednalo návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s. na pozemek č. 1055/1 ve věci stavby kanalizačního a vodovodního řadu v Požárnické ulici.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci stavby kanalizačního a vodovodního řadu v Požárnické ulici v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. 

12 hlasů pro ( jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby přístupové cesty ke slévárně AL-SOLID.

N8vrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby přístupové cesty na pozemcích 275, 262 a 276/6 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností AL- SOLID, s.r.o.

12 hlasů pro ( jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby RD manželům Koškovým.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby RD za cenu 850,- Kč / m2 manželům Koškovým. Splatnost kupní ceny činí 90 dní ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude obsahovat ujednání o předkupním právu pro město do doby kolaudace stavby na koupené parcele a povinnost kupujících předložit nejpozději do 31.12.2040 pravomocné povolení užívání stavby. V případě porušení této povinnosti kupujících bude stanovena v kupní smlouvě smluvní pokuta ve výši 10 % z kupní ceny.

10 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel ( jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

 

6) Zastupitelstvo měst projednalo návrh na prodej části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Pelíkovice p. Svobodovi.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu P. Svobodovi za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel

11 hlasů pro, 1 se zdržel ( jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku č, 311 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Ing. Adler navrhl prodat tento pozemek za cenu 200,-Kč/m2. Starosta navrhl orientačně lasovat pouze o kupní ceně tohoto pozemku, a to podle návrhu Ing. Adlera.

Pro se při orientačním hlasování vyjádřilo 7 zastupitelů.

Starosta poté navrhl prodat tento pozemek za 150,-Kč/m2.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 311 o výměře cca 270 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Charvátovým za cenu 200,- Kč / m2. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu charakteru tamního bažinatého území a zatížení záplavovým územím Mohelky. Náklady na převod uhradí žadatel.

11 hlasů pro, 1 se zdržel  ( jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

8) Zastupitelstvo města dále projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

12 hlasů pro ( jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Alfasped Logistik s.r.o. a Contera Investment IV. s.r.o na pozemek č. 3000, 673, 627/1, 645/5, 617, 613, 612/21, 619, 510 a č. 509.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Alfasped Logistik s.r.o. a Contera Investment IV. s.r.o. – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3000, 673, 627/1, 645/5, 617, 613, 612/21, 619, 510 a č. 509 ve věci stavby dešťové kanalizace k logistickému areálu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

11 hlasů pro, 1 se zdržel ( jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

10) Starosta s p. Dvořákem předložili k projednání návrh nových zásad postupu při prodeji pozemků města.

K uvedenému materiálu namítl místostarosta, že v zásadách je podstatná změna, která hovoří o smluvní pokutě ve výši 10% pokud kupující nepostaví rodinný dům.

RNDr. Hofrichter připomněl, že město už nemá mnoho pozemků vhodných ke stavbě a návrh vychází z projednávání na minulém zasedání zastupitelstva.

Starosta seznámil zastupitele s připomínkami nepřítomné radní Ing. Kalinové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnov u Jablonce nad Nisou

10 hlasů pro, 2 proti ( jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

11) Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování bezejmenných ulic v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Starosta města sdělil že proběhla veřejná debata k uvedenému návrhu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo pojmenovat v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou následující bezejmenné ulice:

 • 1. Silnici č. III/2878 (Dolní Dobrá Voda) pod názvem „Dobrovodská
 • 2. PK na ppč. 3404 a 3376 pod názvem „Vodní
 • 3. PK na ppč. 3316 a 3411 pod názvem „Vlčí
 • 4. PK na ppč. 3308 pod názvem „Na Hranici
 • 5. Silnici č. III/2879 (úsek od k.ú. Kokonín k silnici I/65) pod názvem „Boční
 • 6. PK na ppč. 3338 pod názvem „Krátká“
 • 7. PK na ppč. 3143 pod názvem „Kostelní
 • 8. PK na ppč. 3032 pod názvem „Rádelská
 • 9. PK na ppč. 3072, 3517 pod názvem „Zaječí
 • 10. PK na ppč. 3098/1 pod názvem „Sýrová
 • 11. PK na ppč. 3052 pod názvem „Pelíkovická
 • 12. PK na ppč. 3157, 1490 pod názvem „Ke Svatému kříži
 • 13. PK na 292, 3020/1 a 3068 pod názvem „Liščí
 • 14. PK na ppč. 3492 pod názvem „Vysoká“
 • 15. Ulici Ještědská prodloužit na PK na ppč. 627/2, 627/1, 673
 • 16. Ulici Lužická prodloužit na PK na ppč. 3149, 431, 459 a 430, 619
 • 17. Ulici Údolní prodloužit na PK na části ppč. 480/1
 • 18. Ulici Tovární prodloužit na PK na ppč. 411, 409/1, 346 a 302/1

12 hlasů pro ( jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

12) Starosta přednesl návrh na stanovení nových pravidel „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“, navržená pravidla se rozšiřují o možnost čerpání půjček na výměnu kotlů. Zájem o tyto půjčky byl v minulosti minimální.

Místostarosta je proti vypsání výběrového řízení na získání půjček z tohoto fondu, a to z důvodu, že město čekají velké investice především ve spojitosti s budovou Tilie.

Ing. Adler by zúžil okruh možností na co čerpat půjčky.

Z diskuze vyplynulo, že je vhodné určit finanční limit na posktnutí těchto půjček, a to ve výši 1 mil. Kč.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou s vypuštěním bodu č. 3 odst. 3 bod 1), 4),5).

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit výběrové řízení v max. rozsahu 1 mil. Kč pro rok 2017 na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31.3.2017 v prvním termínu a do 30.6.2017 ve druhém termínu na podatelnu městského úřadu. Zároveň ukládá připravit příslušné RO.

 

1 hlasů pro, 1 proti ( jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

 

13) Zastupitelstvo města se seznámilo s informací účetní o změně rozpočtové skladby.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu položek v rozpočtové skladbě – platné od 1.1.2017.        původní položka             název                                                                                   nahrazuje položka 1351         Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů            1382           

1355    Odvod z výherních hracích přístrojů                                                              1383          

 

12 hlasů pro ( jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

14) Ing. Adler seznámil zastupitele se navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 2.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 2.   Zastupitelstvo schvaluje zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu.

12 hlasů pro ( jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

15) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků, a to na uhrazení dražební jistiny na zakoupení nemovitosti čp. 87 a dále na náhradu kotle v kotelně v Tovární čp. 68.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 12.000,- Kč na uhrazení jistiny dražeb nemovitostí Lužická 87, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 750.000,- Kč na náhradu kotle a úpravu strojní části v kotelně Tovární 68 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

11 hlasů pro, 1 se zdržel ( jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

 

16) Starosta představil p. Hasíka, iniciátora nabídky polského města Sedzisiow na uzavření partnerství. Nabídka polského města je komplexní od sportu přes kulturu a další spolupráci např. podnikatelských subjektů. Starosta města upozornil, že toto polské město vzhledem k tomu, že se nachází dále na východě nespadá do EUROREGIONU NISA. Starosta dále upozornil na to, že město má již uzavřeno partnerství s polským městem Gromadka, kde již existují osobní kontakty.

RNDr. Hofrichter připomněl, že už spolupráce se současným partnerem plně vytíží možnosti spolupráce Rychnova, další partnerství by značně tříštilo možnosti, které Rychnov má.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vstoupit v jednání o budoucím partnerství s polským městem Sedziszow Malopolski.

1 hlas pro, 6proti, 5 se zdrželo ( jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

17) Zastupitelstvo města projednalo návrh na vyvěšování vlajky Tibetu v rámci akce „Vlajka pro Tibet“

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v kampani „Vlajka pro Tibet“ a ukládá MěÚ zajistit vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. března.

10 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval( jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

 

18) Starosta předložil návrh smlouvy s p. Rakoušem ve věci spolupráce při provozování lyžařského vleku. RNDr. Hofrichter sdělil, že se jedná především o deklaraci o zájmu na provozování lyžařského vleku a je důležité, že to bylo prohlášeno veřejně.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci s p. Václavem Rakoušem při provozování lyžařského vleku.

11 hlasů pro, 1 se zdržel ( jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

 

19) Zastupitelstvo města projednalo podněty č. II a XVI. Ke změně platného územního plánu, které předložil žadatel p. Rakouš. Starosta informoval, že se jedná o změnu na výstavbu rodinných domů, jedná se o pozemky v místech, kde město provozuje lyžařský vlek. Starosta informoval, že došlo k dohodě a upřesnění ve věci rozsahu změny.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s podnětem č. II. ke změně platného územního plánu.

10 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s podnětem č. XIV. Ke změně platného územního plánu.

11 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 3, návrh E)

 

20) Zastupitelstvo města jednalo o tom, jak naložit se starou cisternou CAS 148 Tatra poté co jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela novou cisternu Scania. Starosta hasičů Ing. Žabka seznámil zastupitele s možnostmi, jak s tatrou naložit. Možné je si starou cisternu ponechat, prodat nebo z ní udělat veterána. Zároveň ovšem Ing. Žabka konstatoval, že vzhledem k repasu cisterny nebude možné tatru zařadit mezi veterány.

RNDr. Hofrichter konstatoval, že vzhledem k tomu, že provozní náklady na provozování staré cisterny jsou relativně vysoké, a navíc se budou postupně zvyšovat doporučuje její prodej.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje prodej Tatry CAS T148 a ukládá MěÚ zajistit prodej vozidla.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh F)

 

21) Starosta informoval zastupitele o zprávě o činnosti Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou za rok 2016.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou za rok 2016.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh G)

 

22) Zastupitelstvo města se seznámilo s plánem oprav bytového a nebytového fondu města pro rok 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere plán oprav na rok 2017 jako informaci na vědomí, neboť uvolnění finančních prostředků podléhá schválení MZ.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh H)

 

 

Jednání bylo ukončeno v cca 20:00 hod.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                            Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                          starosta

                                                                     ověřitelé

RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.                                                              Mgr. David Suržin

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.