Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 16.2.2017

Jan Tomsa  21.02.2017 10:06

Na úřední desce od 24.02.2017 do 31.03.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16. 2. 2017

 

25/02/17 - Zastupitelstvo města ukládá vypracovat další variantní řešení napojení průmyslové zóny s přístupem přímo ze silnice I/65, které zohlední problematiku podélného sklonu, minimalizuje zásahy do vlastnických práv dalších osob a případné budoucí potřeby dopravní obslužnosti průmyslové zóny.

Zároveň ukládá zjistit možnosti financování této stavby.

 

26/02/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení přípojky ke sportovnímu areálu v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

27/02/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci stavby kanalizačního a vodovodního řadu v Požárnické ulici v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

28/02/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby přístupové cesty na pozemcích 275, 262 a 276/6 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností AL- SOLID, s.r.o.

 

29/02/17 - Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby RD za cenu 850,- Kč / m2 manželům Koškovým. Splatnost kupní ceny činí 90 dní ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude obsahovat ujednání o předkupním právu pro město do doby kolaudace stavby na koupené parcele a povinnost kupujících předložit nejpozději do 31.12.2040 pravomocné povolení užívání stavby. V případě porušení této povinnosti kupujících bude stanovena v kupní smlouvě smluvní pokuta ve výši 10 % z kupní ceny.

 

30/02/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu P. Svobodovi za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel

 

31/02/17 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 311 o výměře cca 270 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Charvátovým za cenu 150,- Kč / m2. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu charakteru tamního bažinatého území a zatížení záplavovým územím Mohelky. Náklady na převod uhradí žadatel.

 

32/02/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

33/02/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Alfasped Logistik s.r.o. a Contera Investment IV. s.r.o. – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3000, 673, 627/1, 645/5, 617, 613, 612/21, 619, 510 a č. 509 ve věci stavby dešťové kanalizace k logistickému areálu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

34/02/17 - Zastupitelstvo města schválilo Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

35/02/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo pojmenovat v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou následující bezejmenné ulice:

 • 1. Silnici č. III/2878 (Dolní Dobrá Voda) pod názvem „Dobrovodská
 • 2. PK na ppč. 3404 a 3376 pod názvem „Vodní
 • 3. PK na ppč. 3316 a 3411 pod názvem „Vlčí
 • 4. PK na ppč. 3308 pod názvem „Na Hranici
 • 5. Silnici č. III/2879 (úsek od k.ú. Kokonín k silnici I/65) pod názvem „Boční
 • 6. PK na ppč. 3338 pod názvem „Krátká“
 • 7. PK na ppč. 3143 pod názvem „Kostelní
 • 8. PK na ppč. 3032 pod názvem „Rádelská
 • 9. PK na ppč. 3072, 3517 pod názvem „Zaječí
 • 10. PK na ppč. 3098/1 pod názvem „Sýrová
 • 11. PK na ppč. 3052 pod názvem „Pelíkovická
 • 12. PK na ppč. 3157, 1490 pod názvem „Ke Svatému kříži
 • 13. PK na 292, 3020/1 a 3068 pod názvem „Liščí
 • 14. PK na ppč. 3492 pod názvem „Vysoká“
 • 15. Ulici Ještědská prodloužit na PK na ppč. 627/2, 627/1, 673
 • 16. Ulici Lužická prodloužit na PK na ppč. 3149, 431, 459 a 430, 619
 • 17. Ulici Údolní prodloužit na PK na části ppč. 480/1
 • 18. Ulici Tovární prodloužit na PK na ppč. 411, 409/1, 346 a 302/1

 

36/02/17 - Zastupitelstvo města schvaluje pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou s vypuštěním bodu č. 3 odst. 3 bod 1), 4),5).

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit výběrové řízení v max. rozsahu 1 mil. Kč pro rok 2017 na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31.3.2017 v prvním termínu a do 30.6.2017 ve druhém termínu na podatelnu městského úřadu. Zároveň ukládá připravit příslušné RO.

 

37/02/17 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu položek v rozpočtové skladbě – platné od 1.1.2017. původní položka             název                                                                                   nahrazuje položka 1351         Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů            1382           

1355    Odvod z výherních hracích přístrojů                                                              1383          

 

38/02/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 2.   Zastupitelstvo schvaluje zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu.

 

39/02/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 12.000,- Kč na uhrazení jistiny dražeb nemovitostí Lužická 87, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 750.000,- Kč na náhradu kotle a úpravu strojní části v kotelně Tovární 68 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

 

40/02/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v kampani „Vlajka pro Tibet“ a ukládá MěÚ zajistit vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. března.

 

41/02/17 - Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci s p. Václavem Rakoušem při provozování lyžařského vleku.

 

42/02/17 - Zastupitelstvo města souhlasí s podnětem č. II. ke změně platného územního plánu.

 

43/02/17 - Zastupitelstvo města souhlasí s podnětem č. XIV. Ke změně platného územního plánu.

 

44/02/17 - ZM schvaluje prodej Tatry CAS T148 a ukládá MěÚ zajistit prodej vozidla.

 

45/02/17 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou za rok 2016.

 

46/02/17 - Zastupitelstvo města bere plán oprav na rok 2017 jako informaci na vědomí, neboť uvolnění finančních prostředků podléhá schválení MZ.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                            Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                          starosta

                                                                     ověřitelé

RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.                                                              Mgr. David Suržin

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.