Kultura a sport

Grantový program podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti pro rok 2017

Jan Tomsa  20.01.2017 09:23

Na úřední desce od 20.01.2017 do 28.02.2017

Grantový program podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2017

 

I. Poslání programu podpory

 1. Posláním programu je podpora aktivního zapojení občanů města, spolků a sdružení v oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života.
 2. Program je zaměřen na podporu společenského, kulturního a sportovního života na území města  Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve prospěch jeho obyvatel a pro propagaci města.

II. Základní ustanovení

 1. Poskytování dotací z Programu podpory spolkové a komunitní činnosti se realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 b. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se poskytování těchto dotací řídí těmito zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rychnov u Jablonce nad Nisou.
 2. Finanční prostředky jsou určeny na podporu kulturních, sportovních, volnočasových aktivit a společenského života občanů města a na celoroční činnost spolků, které vykonávají společensky prospěšnou činnost na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dotaci je možno poskytnout na akce, nebo celoroční činnost, které se uskuteční od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
 3. Objem finančních prostředků na rok 2017 pro účely tohoto programu je 650.000,-Kč.
 4. O výsledku přidělení výše dotace rozhoduje zastupitelstvo města. Dotace není nároková a může být krácena poskytovatelem oproti požadované výši.

III. Obecně závazná pravidla

 1. Žadatelem může být právnická osoba, fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení, spolek nebo nadace působící na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou.
 2. Žadatelé musí o dotaci požádat prostřednictvím formuláře „Žádost o dotaci“, který je k dispozici na webových stránkách města www.rychnovjbc.cz.
 3. Žadatelé mohou své žádosti podat v termínu od 20.1.2017 do 20.2.2017, na podatelně Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, písemně nebo elektronicky.
 4. Kritéria hodnocení žádosti:
  1. počet účastníků akce/počet členů spolku
  2. činnost zaměřená na práci s dětmi a mládeží, podpora aktivity mládeže do 18 let a seniorů
  3. pravidelná činnost místních organizací a spolků
  4. akce umožňující širší zapojení občanů města do společných aktivit
  5. významnost činnosti (akce) pro město
  6. adekvátnost rozpočtu činnosti (akce)
  7. řádné a včasné vyúčtování akce (činnosti) příspěvků města z předchozích let

 

 1. Vyhodnocení úplnosti došlých žádostí provede finanční výbor, který podá zprávu o výsledku zastupitelstvu. O přidělení dotací jednotlivým žadatelů rozhodne zastupitelstvo města na svém jednání.    
 2. Dotace se poskytuje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
 3. Seznam příjemců a výše poskytnutých dotací bude bez zbytečného odkladu po schválení zveřejněn na webových stránkách města. Všichni žadatelé budou o výsledku řízení vyrozuměni.
 4. Příjemce zveřejní vhodným způsobem (zpravidla v místě konání nebo v médiích), že daná akce/činnost  je podpořena grantem Města Rychnov u Jablonce nad Nisou
 5. Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci kalendářního roku a výhradně na účel, na který byla poskytnuta.
 6. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě a to zejména na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře. Dotaci lze použít také na pokrytí nákladů za energie spojených s celoroční činností žadatelů.
 7. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících Poskytovateli je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení §22 zákona č. 250/2004 Sb.

IV. Vyúčtování dotace

 1. Individuální akce - finanční prostředky na individuální aktivity budou žadateli poskytnuty po podpisu veřejnoprávní smlouvy o přidělení dotace před konáním akce. Vyúčtování dotace bude předloženo v souladu se sjednanými podmínkami a termíny uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Formulář „Vyúčtování dotace“ bude přílohou veřejnoprávní smlouvy a dále bude ke stažení na webových stránkách města www.rychnovjbc.cz. Vyúčtování musí žadatel předložit do 30 dnů od skončení akce (v případě více akcí té poslední), nejpozději však do 15. 12. 2017. Toto datum je platné i pro dotace na celoroční činnost.
 2. Celoroční činnost - finanční prostředky na celoroční činnost budou žadateli poskytnuty jednorázově po podpisu veřejnoprávní smlouvy o přidělení dotace. Žadatel je povinen předložit vyúčtování dotace v souladu se sjednanými podmínkami a termíny uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, na formuláři „Vyúčtování dotace“, který bude přílohou veřejnoprávní smlouvy a dále bude ke stažení na webových stránkách města. Vyúčtování musí žadatel předložit nejpozději do 15.12.2017. Dále předloží žadatel nejpozději ke dni 31.1.2017 následujícího roku písemnou „Zprávu o činnosti žadatele za uplynulý rok“ (dále jen „Zpráva“). Zpráva musí zejména obsahovat:
  1. aktuální stav členské základny ,
  2. zpráva o hospodaření (včetně výše členských příspěvků, a dalších zdrojů financování
  3. přehled uskutečněných akcí a účasti na nich,

 

 1. Nevyčerpanou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli nejpozději do 31.12.2017.
 2. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, nebo nepředloží (Vyúčtování dotace, Závěrečnou zprávu), bude vyzván k nápravě, případně k vrácení dotace či její části. K vrácení dotace je povinen také ten příjemce dotace, kterému bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdivých informací.

V. Kontrola použití dotace

 

 1. Použití dotace poskytnuté městem podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s poskytnutým příspěvkem, tj. s veřejnými prostředky. Příjemce bude Smlouvou zavázán k tomu, že vytvoří poskytovateli podmínky k provedení kontroly, a to jak z hlediska plnění věcné stránky realizace projektu, tak i z hlediska hospodárného a účelového čerpání a použití poskytnutého příspěvku v návaznosti na předložený rozpočet a že pověřeným zaměstnancům poskytovatele zpřístupní ke kontrole plnění věcné stránky prostory, v nichž se projekt realizuje. Dále bude zavázán k tomu, že pověřeným zaměstnancům poskytovatele umožní nahlížet do účetních a ostatních dokladů týkajících se použití poskytnutého příspěvku, a to kdykoliv po dobu trvání projektu, na který byl poskytnut dotace, a dále po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle ustanovení § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní doklady a záznamy.
 2. Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byl poskytnut a pro ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření příjemce s příspěvkem platí zákon RP a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Při zjištění neplnění ujednání Smlouvy ze strany příjemce, bude navrhnut postup směřující k nápravě, případně postup podle příslušných smluvních ujednání směřující k vrácení dotace či její části.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré informace o dotačním programu jsou k dispozici na webových stránkách města
 2. Program schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.1.2017 usnesením č.7/01/17
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.