Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.11.2016

Jan Tomsa  16.11.2016 09:37

Na úřední desce od 16.11.2016 do 02.12.2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 9. 11. 2016

 

163/11/16 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1187/1 o výměře 472 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fleišmanovým za cenu 500,- Kč / m2. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu, že pozemek se nachází v záplavovém území Mohelky, a z důvodu absence plynofikace v této lokalitě.

 

164/11/16 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa – Víceúčelový sportovní areál, ppč. 1055/1 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se spol. ČEZ Distribuce, a.s. a zároveň schvaluje povýšení § 3429 pol. 6121 o 20.000,- Kč z důvodu povinnosti úhrady podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením dle uzavřené smlouvy.

 

165/11/16 – Zastupitelstvo města pověřuje starostu založením pracovní skupiny pro vnitřní dispozice budovy TILIE.

 

166/11/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 15.000,- Kč vč. DPH na opravu kazetového stropu v MŠ Hřbitovní 671 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

167/11/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 91.000,- Kč vč. DPH na montáž a dodávku střešních oken do DPS byt č. 25 v Rychnově u Jablonce nad Nisou

 

168/11/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 272.000,- Kč vč. DPH na stavební úpravy bytové jednotky 3+1 v čp. 569 v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 

 

169/11/16 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10

 

170/11/16 - Zastupitelstvo města neschválilo podnět X. ke změně platného územního plánu.

 

171/11/16 - ZM souhlasí s navrženou výší ceny 3,60 Kč/m2 za pronájem pozemků pod vlekem, kdy celková cena   nájemného   činí   83.606,-Kč jednorázově za dobu   nájmu včetně DPH v zákonné výši. Dále s podmínkou, že výše nájemného bude upravena takto: 1 až 14 dnů provozu vleku 25 % ze základní výše nájmu, 15 až 30 dnů provozu vleku 50 % ze základní výše nájmu a 31 a více dní provozu vleku 100 % základní ceny a doporučuje radě města uzavřít nájemní smlouvu za výše uvedených podmínek.

 

172/11/16 - Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

173/11/16 - Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit na zasedání zastupitelstva města v prosinci 2016 návrh zrušovací vyhlášky č. 7/2016 o čistotě města a užívání veřejného prostranství a dále ukládá předložit ve stejném termínu návrh nové vyhlášky, která bude řešit problematiku parkování automobilů na veřejné zeleni.

 

174/11/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019

 

175/11/16 - ZM schvaluje pořadí oprav komunikací pro rok 2017 dle stanovených priorit v přiložené tabulce. Zároveň rozhodlo vyčlenit částku 300.000,- Kč na nutné havarijní opravy komunikací během roku.

 

RNDr. Tomáš Vágai                                                                                        Bc. Tomáš Levinský

            radní                                                                                                            starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.