Vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 7/2016 o čistotě města a užívání veřejného prostranství

Jan Tomsa  19.07.2016 13:04

Na úřední desce od 19.07.2016 do 04.08.2016

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

ZASTUPITELSTVO MĚSTA RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/ 2016

 

o čistotě města a užívání veřejného prostranství.

 

 

Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 14.7.2016 usnesením č. 121/07/16   rozhodlo vydat na základě §10 písm.c) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

článek 1

Předmět a působnost  vyhlášky

 

Tato vyhláška stanoví závazné podmínky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k udržování čistoty veřejných prostranství na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou (1).

 

článek  2

Výklad pojmů

 

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (2).

(2) Každý je povinen udržovat čistotu na veřejných prostranstvích a chránit veřejnou zeleň na celém území města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

(3) Čistotou se obecně rozumí stav, kdy je veřejné prostranství zbaveno smetků, odpadků a ostatních nečistot.

 

článek  3

 

V zájmu zachování veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti občanů, zlepšení vzhledu města je na veřejném prostranství zakázáno:

a) odhazovat mimo odpadkové koše odpadky,

b) znečišťovat veřejná prostranství odpadními vodami, saponáty nebo ropnými produkty,

c) klepat, kartáčovat koberce a jiné předměty mimo místa k tomu určená,

d) mytí dopravních prostředků mimo místa k tomu určená,

e) vylepovat a rozptylovat plakáty, letáky a jiná oznámení mimo místa k tomu určená,

f)  znečišťovat zdi, ploty, stavby, chodníky a vozovky  blátem, nápisy, malbami či jiným způsobem, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a předem povolené akce,

g) jezdit motorovými vozidly a jízdními koly mimo pozemní komunikace, není- li místní úpravou dopravního značení stanoveno jinak, včetně odstavování vozidel na těchto plochách,

h)  poškozovat upravené plochy trávníků, květinové, keřové a stromové porosty,

ch)odkládat nábytek, koberce a jiný velkoobjemový odpad k odpadním nádobám,

 

i)  nechat znečišťovat veřejné prostranství prostřednictvím psů a jiných zvířat,

j)   znečišťovat veřejné prostranství jiným neuvedeným způsobem .

 

 

 

článek  4

Odpovědnost za údržbu a čistotu veřejného prostranství

 

1) Za    zabezpečování čistoty veřejného prostranství, vyjma čištění chodníků, odpovídá jeho vlastník.

2) Každý je povinen na své náklady a bez zbytečných odkladů odstranit znečištění nebo poškození veřejného prostranství, které způsobil porušením povinnosti, omezení nebo zákazu vyplývající z obecně závazného předpisu.

 

článek  5

                                                 Závěrečné ustanovení a sankce

 

Porušení povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce lze postihovat jako přestupek (3) nebo jako jiný správní delikt (4).

 

článek  6

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení

 

 

 

 

………………………………..

…………………………………

Ing. Martin Vágner

místostarosta

Bc. Tomáš Levinský

starosta

 

 

(1) §10 písm. b), d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

(2) §34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

(3) §46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

(4) zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                    Sejmuto:

Diskuze

  • 19. 08. 2016 16.05
    Nevím a nerozumím tomu co Vám tak strašně vadí na stojících autech pod viaduketm. (Oprostím-li  …
  • 19. 08. 2016 08.50
    Když se u mateřské školy dala nová cedule, tak zde stála každý den městská policie  …
  • 18. 08. 2016 21.05
    Vůbec nejde o bodlák či pampelišky, ale nechápu, když někdo postavi fabriku, ale zapomene na  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.