Územní plánování

Oznámení o projednání návrhu zadání 3. změny Územního plánu Rychnova u Jbc.

Ing. Lucie Müllerová  17.08.2011 16:23

Na úřední desce od 18.08.2011 do 22.09.2011

Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová                                                                                Č.j.:MU/3430/2011

Telefon: 488 880 924, 603 415 235 mobil                                                                Zn.: 3.změna ÚP.

E-mail:   lmullerova@rychnovjbc.cz                                                                      Sp.zn.: MUS/282/2011

                                                       

                                                                     V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 16.8.2011

 

 

Obdrží dle rozdělovníku.

 

 

Oznámení o projednání návrhu zadání 3. změny Územního plánu města Rychnova  u Jablonce nad Nisou

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

    Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou  z titulu pořizovatele Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou a jeho změn dle §6, odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

oznamuje

 

v souladu se zněním §55 odst. 2 a za použití §47 zákona č. 183/2006 Sb. projednání návrhu zadání 3. změny platného Územního plánu města Rychnova u Jablonec nad Nisou.

 

   Předmětem změny je konverze  stávajících ploch dle návrhu zadání 3. změny platného územního plánu města Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh zadání 3. změny platného územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí:

 

-          na městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou (stavební úřad – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě jiný domluvený termín),

-          na Úřadu územního plánování Městského úřadu v Jablonci nad Nisou (č.dv. 407, IV. patro budovy radnice zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin),

-          na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2 – Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č.dveří 1330 (doporučuje se  předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 do 17,00 hod.)

-          na internetových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou v odkazu úřední deska (http://www.rychnovjbc.cz)

 

od 22.srpna 2011 do 22. září 2011.

 

Poučení vyplývající ze stavebního zákona:

 

1.       po dobu vystavení návrhu zadání může každý uplatnit své připomínky.

2.       Dotčené orgány a Krajský úřad sdělí své požadavky na obsah změny územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů k návrhu zadání 3. změny platného územního plánu města nejpozději do 30-ti dnů po obdržení návrhu zadání.

3.       Ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání 3. změny platného územního plánu města mohou sousední obce uplatnit své podněty.

 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Lucie Müllerová

                                                                                              vedoucí stavebního úřadu

                                                                                             v Rychnově u Jablonce n.N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

 

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

 

Dotčené orgány

1)                 MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče

2)                  MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad

3)                  MěÚ Jablonec nad Nisou, Úřad územního plánování

4)                 Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

5)                  Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

6)                  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Turnovská 40, 466 60 Jablonec n.N.

7)                 Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad, U Rybníka 5, Jablonec n.N. 466 01

8)                 Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy V, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 1

9)                 Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická ul., Praha

10)              Ministerstvo dopravy a spojů ČR, odbor dopravní politiky a mezinárodních vztahů, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

(na vědomí: Centrum dopravního výzkumu, Thámova7, 180 00 Praha 86)

11)             Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

12)             Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

13)  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n.N., PO BOX 37, 466 05 Jablonec n.N.

14)  Vojenská ubytovací a stavební správa, ul. Na Valech 76, 412 43 Litoměřice

15)  Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec,

16)  Obvodní báňský úřad, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec

 

Ostatní orgány a organizace

1)      MěÚ Jablonec n.N. – oddělení dopravní a silniční

2)      Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor územního plánování a stavebního řádu

3)                                                                                                               - odbor dopravy

4)      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

5)      Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště ZVHS Mladá Boleslav, Víta Nejedlého 793, 293 06 Kosmonosy

6)      Národní památkový ústav Liberec, Jablonecká ulice 642/23, Liberec

7)      Policie ČR – DI, ul. 28. října 10, 466 01 Jablonec n.N.

8)      Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

9)      Lesy ČR, lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

10)  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

11)  SČP Liberec, Odbor rozvoje – pan Vratislav Sém, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec

12)  SČVaK Vratislavice, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30

13)  SVS Liberec a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec

14)  Telefónica 02, KPO Liberecko, Nerudovo nám. 120 461 01 Liberec 1

15)  Krajská správa silnic Libereckého kraje, Čs. Mládeže 632/32, Liberec 6, 460 06

16)  Pozemkový fond, U Nisy 6a, 460 01 Liberec

17)  OÚ Pulečný, 468 02

18)  OÚ Rádlo, Rádlo 252,468 03

19)  MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G.Masaryka 1, 463 42

20)  OÚ Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12

21)  Ing. František Chlouba – starosta - určený zastupitel

Vlastní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH ZADÁNÍ 3. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.