Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 17.12.2015

Jan Tomsa  08.02.2016 08:30

Na úřední desce od 18.12.2015 do 14.01.2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17. 12. 2015

162/12/15 – Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 18. 12. 2015- 31. 12. 2015 v částce do 30.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturování a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace ve stejném období a vyúčtování vodného – stočného.

 

163/12/15 - Zastupitelstvo města schvaluje zpětné uvolnění objemu financí v § 3539 (Ostatní zdravotnická zařízení – Zdravotní středisko) položka 5171 (opravy a udržování) o 20.000,- na opravy a havárie

164/12/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 45.000,- Kč vč. DPH na opravu venkovních špalet a na projektovou dokumentaci na opravu střechy na čp. 490 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

165/12/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo o zakoupení nemovitostí na st. p. č. 31/3, jejíž součástí je stavba čp. 720 - Rychnov u Jablonce nad Nisou, p. p. č. 31/2 a p. p. č. 574 vše v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, když tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 899, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, v majetku Tilia International s.r.o., kdy maximální výše ceny za kterou je ochotno město objekt zakoupit je 6 mil. Kč.

166/12/15 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2016 dle Návrhu rozpočtu na rok 2016, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 45.768.400 Kč, výdaje 54.378.860 Kč, vzniklý schodek ve výši 8.610.460 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 8.610.460 Kč/.

  • Rozpočet se schvaluje paragrafově, zastupitelstvo určuje následující „červené“ položky, které bude schvalovat a peníze uvolňovat na jednotlivé akce dle požadavků a potřeby.
  • § 2212 pol. 5169, pol. 5171, pol. 5192, pol. 6121, § 3113 pol. 5171, § 3314 pol. 5137, § 3326 pol. 5171, § 3429 pol. 5171, § 3612 pol. 5171, § 3613 pol. 5171, pol. 5121, § 3631 pol. 5171, ů 3722 pol. 5901, § 3745 pol. 5169, § 5512 pol. 6121, 6123, § 6171 pol. 6119, § 6409 pol. 5222, pol. 5229, pol. 5493
  • Bezprostředně po schválení rozpočtu zastupitelstvem rada rozhodnutím provede rozpis rozpočtu jednotlivým správcům paragrafů.
  • Zastupitelstvo určuje, že případné přesuny v rámci paragrafů /z položky na položku/ bude do výše 5.000,- Kč na jeden účetní případ oprávněn provést správce paragrafu, do výše 25.000,- Kč na jeden účetní případ rada města a nad částku 25.000,- Kč bude rozhodovat o přesunu zastupitelstvo města.

 

166/12/15 – Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením majetku po provedených Komplexních úpravách pozemků v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou. Celková hodnota pozemků vzrostla o 3.323.531,-Kč. Zároveň revokuje usnesení č. 158/11/15.

167/12/15 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016.

168/12/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 2105/4 o výměře 1117 m2 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou.

169/12/15 - Zastupitelstvo města schvaluje umístění sídla sboru (spolku) „Sbor dobrovolných hasičů Rychnov u Jablonce n. N.“ v budově Sokolská 521, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

170/12/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 3580 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou.  

171/12/15 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 3436 o výměře cca 174 m2 v k. ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou za cenu 595,- Kč.

172/12/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, na pozemek č. 527/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ve věci opravy mostu u autobusové zastávky.

173/12/15 - Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč útulku Azyl pes na opravy a údržbu v útulku v Krásném Lese.

 

Ing. Martin Vágner                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                       starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.