Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 30.7.2015

Jan Tomsa  05.08.2015 09:21

Na úřední desce od 05.08.2015 do 29.08.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 7. 2015

92/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 598.300,-Kč vč. DPH na realizaci víceprací akce Snížení energetické náročnosti haly v Rychnově u JBC n.N. , Tovární 68 a pověřuje finanční výbor zařadit výdaj do nejbližšího rozpočtového opatření.

93/07/15 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1509/1 o výměře 64 m2, v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 246,- / m2 panu Petru Svobodovi.

94/07/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1100/1 o výměře 300 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

95/07/15 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. č. 1204/4 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 246,- Kč / m2 panu Jakubu Brodskému. Náklady na převod uhradí žadatel.

96/07/15 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 120 o výměře 71 m2 panu Dorenovi za cenu 30.000,- Kč s tím, že k prodeji dojde až po skončení nájemního vztahu k pozemku mezi městem a panem Otou Hanykem.

97/07/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 52 o výměře 95 m2 a části pozemku č. 59 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

98/07/15 - Zastupitelstvo města schválilo úmysl směny části pozemku č. 3446 o výměře 829 m2 ve vlastnictví města za část pozemku č. 3444 o výměře 829 m2 ve vlastnictví pana O. Kolka. Dále ZM ukládá MěÚ zajistit zpracování GP.

99/07/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 o v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 30. 10. 2015.

100/07/15 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi vstoupit do jednání s Lesy ČR o možné směně pozemku č. 3004 v k. ú Rychnov u Jablonce nad Nisou za pozemek 1833/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

101/07/15 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci umístění nového vrchního vedení NN a nové přípojkové skříně a umístění nového kabelového vedení – stavba „IE-12-4002883“ na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

102/17/15 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci umístění nového kabelového vedení NN– stavba „IE-12-4001611“ na pozemek č. 15/2 a č. 1148 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

103/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní s RWE GasNet, s.r.o. ve věci připravované výstavby plynovodu v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

104/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu PE 100 RC v dl. 549,5 m“ na pozemcích č. 3080, 3022, 3139, 3263 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se spol. SVS, a.s..

105/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce objektu Nádražní 460 včetně plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky a zpevněné plochy“ na pozemcích č. st.pčk. 40, ppčk. 41, 42 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s panem Romanem Machalou dle předložené projektové dokumentace.

106/07/15 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit koncepci pojmenování nově vzniklých ulic.

107/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění  maximální částky do 29.766,- Kč vč. DPH na opravu dětského hřiště v Rychnově u JBC vč. doplnění kačírku a písku.

108/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění financí v rozpočtové kapitole bytové hospodářství par. 3612, pol. 5171 o 200.000,- na drobné opravy a havárie

109/07/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 143912,-Kč vč. DPH na rekonstrukci koupelny v MŠ odd. Včeličky v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

110/07/15 - Zastupitelstvo města schválilo dorozpočtování položky 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 8000 Kč, 5031 poj na SZ ve výši 1000 Kč, 5032 poj na ZP ve výši 2000 Kč v § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů a ukládá finančnímu výboru zahrnout tuto změnu rozpočtu do nejbližšího rozpočtového opatření.

111/07/15 - Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zavést kontrolní mechanismus čerpání finančních prostředků z rozpočtu města po dobu rozpočtového provizoria

112/07/15 - Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 8. 2013

 

 

Bc. Jaroslava Benešová                                                                                   Bc. Tomáš Levinský

             radní                                                                                                      starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.